Stypendia - Studia doktoranckie

Stypendia

ROK AKADEMICKI 2023/2024

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o składanie wniosków o przyznanie stypendium projakościowego w roku akademickim 2023/2024 do Biura Szkoły Doktorskiej w ostatecznym terminie do 4 grudnia 2023 ( poniedziałek ).
 

Wnioski mogą składać wszystkie osoby które mają status doktoranta oraz spełniają warunek publikacyjny tj.:

Za osiągnięcia w pracy naukowej przyjmuje się: dwie publikacje naukowe, jedna za minimum 140 punktów ministerialnych, druga za minimum 100 punktów
ministerialnych, w recenzowanych czasopismach naukowych, punktowane zgodnie z zasadami punktacji obowiązującymi w Uczelni - potwierdzone wydrukiem z biblioteki UMW.

W razie problemów z dostarczeniem wniosku do 4 grudnia prosimy o pilny kontakt telefoniczny bądź mailowy: agnieszka.adamska@umw.edu.pl , 717841945.

Posiedzenie Komisji zatwierdzającej wnioski odbędzie się do 8.12.2023 ( piątek ).

 


ROK AKADEMICKI 2021/2022

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego  

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (dotyczy doktorantów, którzy uzyskali wyróżniająca ocenę rozprawy doktorskiej)

Z uwagi na panującą sytuację bardzo prosimy, aby wnioski w wersji papierowej przesyłać za pośrednictwem katedr lub w opisanych kopertach dostarczać do skrzynki podawczej znajdującej się w Biurze Szkoły Doktorskiej (w godzinach pracy biura). W przypadku wyboru drugiej możliwości zachęcamy, aby w miarę możliwości jedna osoba dostarczała kilka wniosków.
 

Uwaga!

Koperty opisujemy:  „imię i nazwisko, rok studiów, rodzaj stypendium”.
Prosimy również, aby skrupulatnie wypełniać wnioski;
- wnioski wypełniamy na komputerze lub DRUKOWANYMI LITERAMI,
- wpisujemy poprawny i pełny nr rachunku bankowego,
- pamiętamy o klauzuli „RODO”.

Wnioski nieczytelne lub niepełne nie będą przyjmowane.
Termin składania wniosków 26.11.2021 r.

Stypendium doktoranckie i projakościowe  (osoba do kontaktu: Agnieszka Adamska)


 

Pomoc materialna 2020/2021

Uczestnik studiów doktoranckich  może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa, w formie:
-stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,
-stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
-stypendium dla najlepszych doktorantów,
-zapomogi.
 
Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na wniosek doktoranta.


 
Zarządzenie nr 111/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2019 r.w sprawie wprowadzenia „Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2019/2020”
Na podstawie art. 23ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1.Wprowadza się „Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2019/2020” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.Uchyla się Zarządzenie nr 100/XV R/2018Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 11 września 2018r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2018/2019ze zmianami.§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2019/2020.


wniosek stypendium dla najlepszych doktorantów
wniosek stypendium dla osób niepełnosprawnych
wniosek stypendium socjalne
wniosek o przyznanie zapomogi

Zarządzenie w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej w roku 2020/2021-pobierz

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa powyżej, przyznawane są w danym roku akademickim na okres 9 miesięcy.


Informacje dotyczące stypendium socjalnego

Podstawa naliczania stypendium socjalnego.
Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustalono w kwocie 1051,70 zł.
 do dochodu wliczane jest stypendium doktoranckie.

Stypendium socjalne nie może być przyznane doktorantowi, gdy dochód na jedną osobę  jest wyższy od maksymalnej podstawy 1051,70 zł.
 
Od 1.10.2016r. doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta, a także będących na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek, w przypadku gdy:
 
a) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:
ukończył 26 rok życia;
pozostaje w związku małżeńskim;
ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

b) lub jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w  w par. 18 regulaminu, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art.5 ust.1 i art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.