Ubezpieczenia - Studia doktoranckie

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

ZGŁASZANIE ZMIAN DOTYCZĄCYCH UZYSKANIA LUB UTRATY ZATRUDNIENIA

Drodzy Doktoranci,
celem dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię należy zgłosić się do:

Biuro Obsługi Studentów  w Domu Studenckim Bliźniak przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław  - wnioski przyjmujemy od poniedziałku do piątku od 8 do 15  (nie dotyczy Cudzoziemców pochodzenia polskiego, którzy mają obowiązek zgłoszenia się w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z NFZ, w godzinach pracy jednostki).
Aby odebrać dokument poświadczający zgłoszenie do ubezpieczenia oraz opłacanie przez Uczelnię składki na ubezpieczenie zdrowotne należy zgłosić się do Działu Płac, ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław

Uwaga:
ze względu na stan epidemii Covid-19, wnioski o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wnioski o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię można składać w formie skanu na adres mailowy: iwona.sojka@umw.edu.pl
Dokumenty należy przesyłać wyłącznie z poczty studenckiej z domeną umw.edu.pl

 

KONTAKT:
Informacji na temat ubezpieczeń zdrowotnych udzielają pracownicy Biura Obsługi Studentów:
mgr Iwona Sojka - tel. 71 324 14 69, e-mail: iwona.sojka@umw.edu.pl
mgr Ewelina Biszto  - tel. 71 324 14 69, e-mail: ewelina.biszto@umw.edu.pl

1. Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę za studenta/doktoranta, który:
- ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu z tytułu bycia członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub ubezpieczeniu z innego tytułu,
- nie ukończył 26 lat, nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

2. Student lub doktorant korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
- do czasu ukończenia 26 roku życia - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
- bez ograniczenia wieku - jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
- bez ograniczenia wieku - jeżeli jego małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na małżonku.