Nr 29/XV R/2020 - opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz postępowania habilitacyjnego

 Do postępowań wszczętych przed 30.09.2019 stosuje się przepisy zarządzenia 69/XV R/2012

Zarz. 29/XV R/2020

zm. 153/XV R/2020, 251/XVI R/2020, 286/XVI R/2020, 1/XVI R/2020, 28/XVI R/2021, 56/XVI R/2021, 141/XVI R/2021, 53/XVI R/2022

 

Zarządzenie nr 29/XV R/2020

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

w sprawie opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowania habilitacyjnego

 

tekst pierwotny do pobrania - UWAGA - obowiązuje tekst ujednolicony zamieszczony w dolnej części strony

załącznik nr 1A - wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

załącznik nr 1B - wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

załącznik nr 1C - wniosek o wyznaczenie promotora

załącznik nr 2 - umowa

załącznik nr 2A - umowa poręczenia za dług przyszły

załącznik nr 3 - wysokość przedpłat

załącznik nr 4 - zlecenie - wykonanie dodatkowych czynności - pełnienie funkcji promotora/promotora pomocniczego/recenzenta w przewodzie doktorskim

załącznik nr 5 - zlecenie - wykonanie dodatkowych czynności - pełnienie funkcji: recenzenta/członka komisji habilitacyjnej/sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym

załącznik nr 6 - protokół zdawczo-odbiorczy

załącznik nr 7 - polecenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla promotorów/promotorów pomocniczych/recenzentów/członków komisji habilitacyjnej/sekretarza komisji habilitacyjnej, będących pracownikami Uczelni

załącznik nr 8 - umowa o dzieło na wykonanie recenzji w przewodzie doktorskim

załącznik nr 9 - umowa o dzieło na wykonanie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym

załącznik nr 10A - umowa - zlecenie na pełnienie funkcji promotora przewodu doktorskiego płatna z budżetu państwa/innego źródła finansowania

załącznik nr 10B - umowa - zlecenie na pełnienie funkcji promotora pomocniczego przewodu doktorskiego płatna z budżetu państwa/innego źródła finansowania

załącznik nr 11A - umowa - zlecenie na pełnienie funkcji przewodniczącego komisji habilitacyjnej płatna z budżetu państwa/innego źródła finansowania

załącznik nr 11B - umowa - zlecenie na pełnienie funkcji sekretarza komisji habilitacyjnej płatna z budżetu państwa/innego źródła finansowania

załącznik nr 11C - umowa - zlecenie na pełnienie funkcji członka komisji habilitacyjnej płatna z budżetu państwa/innego źródła finansowania

załącznik nr 12 - rachunek do umowy o dzieło

załącznik nr 13 - oświadczenie dla celów obliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

załącznik nr 14 - rachunek do umowy zlecenie

załącznik nr 15 - oświadczenie zleceniobiorcy

załącznik nr 16 - zaświadczenie o przychodach osiągniętych w innych podmiotach


tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik nr 1A - wniosek o nadanie stopnia doktora

załącznik nr 1B - wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

załącznik nr 1C - wniosek o wyznaczenie promotora

załącznik nr 2 - umowa o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora / postępowania habilitacyjnego

załącznik nr 2.1 - umowa o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora / postępowania habilitacyjnego - zwolnienie z opłaty

załącznik nr 2A - umowa poręczenia za dług przyszły

załącznik nr 3 - wysokość przedpłat

załącznik nr 4 - zlecenie - wykonanie dodatkowych czynności - pełnienie funkcji promotora/promotora pomocniczego/recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora

załącznik nr 5 - zlecenie - wykonanie dodatkowych czynności - pełnienie funkcji: recenzenta/członka komisji habilitacyjnej/sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym

załącznik nr 6 - protokół zdawczo-odbiorczy

załącznik nr 7 - polecenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla promotorów/promotorów pomocniczych/recenzentów/członków komisji habilitacyjnej/sekretarza komisji habilitacyjnej, będących pracownikami Uczelni

załącznik nr 8 - umowa o dzieło na wykonanie recenzji w postepowaniu o nadanie stopnia doktora

załącznik nr 9 - umowa o dzieło na wykonanie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym

załącznik nr 10A - umowa - zlecenie na pełnienie funkcji promotora postepowania w sprawie nadanie stopnia doktora płatna z budżetu państwa/innego źródła finansowania

załącznik nr 10B - umowa - zlecenie na pełnienie funkcji promotora pomocniczego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora płatna z budżetu państwa/innego źródła finansowania

załącznik nr 11A - umowa - zlecenie na pełnienie funkcji przewodniczącego komisji habilitacyjnej płatna z budżetu państwa/innego źródła finansowania

załącznik nr 11B - umowa - zlecenie na pełnienie funkcji sekretarza komisji habilitacyjnej płatna z budżetu państwa/innego źródła finansowania

załącznik nr 11C - umowa - zlecenie na pełnienie funkcji członka komisji habilitacyjnej płatna z budżetu państwa/innego źródła finansowania

załącznik nr 12 - rachunek do umowy o dzieło

załącznik nr 13 - oświadczenie dla celów obliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

załącznik nr 14 - rachunek do umowy zlecenie

załącznik nr 15 - oświadczenie zleceniobiorcy

załącznik nr 16 - zaświadczenie o przychodach osiągniętych w innych podmiotach

załącznik nr 17 - procedura obiegu umów

 

 

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 03.02.2020
Autor edycji: Magdalena Kapera
Data edycji: 12.10.2022