Dział Zarządzania Dokumentacją

W skład Działu Zarządzania Dokumentacją wchodzą:

Kancelaria Ogólna
ul. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
tel: 71 784 10 74, 71 784 10 75
e-mail: kancelaria@umw.edu.pl

Archiwum Zakładowe
ul. Parkowa 11
51-616 Wrocław
tel: 71 371 85 56, 71 346 14 89
e-mail: archiwum@umw.edu.pl

Kierownik Działu
mgr Maria Komorowska
tel.: 71 337 38 93, 695 653 678
e-mail: maria.komorowska@umw.edu.pl

Kancelaria Ogólna:

Samodzielny referent
Anna Pasieczna-Kurz
tel.: 71 784 10 74-75
e-mail: anna.pasieczna@umw.edu.pl

Samodzielny referent
Katarzyna Mierzwińska
tel.: 71 784 10 74-75
e-mail: katarzyna.mierzwinska@umw.edu.pl

Samodzielny referent
mgr Joanna Podgórska
tel.: 71 784 10 74-75
e-mail: joanna.podgorska@umw.edu.pl

Archiwum Zakładowe:

Specjalista ds. Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
mgr Beata Koziara
tel.: 71 346 14 89
e-mail: beata.koziara@umw.edu.pl

Specjalista ds. archiwalnych
Beata Opala-Dąbrowska
tel.: 71 371 85 56
e-mail: beata.opala-dabrowska@umw.edu.pl

Samodzielny referent
Maja Tomanik
tel.: 71 346 13 58
e-mail: maja.tomanik@umw.edu.pl

 

Do podstawowych zadań Kancelarii Ogólnej należy:
1. Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej zarówno papierowej, jak i elektronicznej - zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Uniwersytetu.
2. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Uniwersytetu (listów, paczek, przesyłek kurierskich, telegramów, faksów).
3. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozdział wpływającej do Uczelni korespondencji na poszczególne jednostki organizacyjne.
4. Prowadzenie ewidencji przychodzącej i wysyłanej korespondencji.
5. Wysyłanie korespondencji (listów, paczek i przesyłek kurierskich) oraz opisywanie faktur za wykonane usługi pocztowe i kurierskie (potwierdzanie ilości wysłanej korespondencji).
6. Wysyłanie pism okólnych na organizacyjne adresy poczty elektronicznej.
7. Prowadzenie spraw dotyczących pieczątek (m.in. przyjmowanie zamówień, rejestracja, wydawanie, przyjmowanie pieczątek nieaktualnych i ich kasacja).
8. Opracowywanie rocznego rozdzielnika prasy dla jednostek organizacyjnych administracji.

Do podstawowych zadań Archiwum Zakładowego należy:
1. Przyjmowanie uporządkowanej dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni
2. Gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
3. Opracowanie i aktualizacja instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.
4. Przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego.
5. Doradztwo, instruktaż pracowników oraz kontrola w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.
6. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji dla celów służbowych i naukowych.
7. Monitorowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął oraz nadzór nad czynnościami niszczenia.
8. Utrzymywanie kontaktów z Archiwum Państwowym nadzorującym Archiwum Zakładowe.

Zarządzenie nr 80/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2022 r. wprowadzające Instrukcję Kancelaryjną Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Akademii Medycznej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 287/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2020 r. wprowadzające jednolity rzeczowy wykaz akt w Uniwersytecie Medycznym we
Wrocławiu oraz zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Akademii Medycznej we Wrocławiu i jednolitego rzeczowego wykazu akt

Zarządzenie nr 295/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Zarządzenie nr 5/ZD/2021 Dyrektora Generalnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Zarządzenie nr 10/ZK/2018 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad korzystania z usług kurierskich w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Zarządzenie nr 7/ZK/2018 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyznawania pracownikom biletów MPK do realizacji celów służbowych

Zarządzenie nr 14/ZK/2012 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu zamawiania, wydawania i kasacji pieczęci i stempli oraz ich ewidencjonowania

 

 

O systemie EZD PUW

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wdraża się we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu system do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW). System EZD PUW pełni rolę systemu wspomagającego dla systemu tradycyjnego, który jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wykonywania czynności kancelaryjnych w Uczelni.
Więcej o systemie EZD PUW - https://ezd.gov.pl/www/ezd/projekt

Logowanie do systemu EZD PUW

Logowanie do wersji produkcyjnej - https://ezd.umw.edu.pl/logon.aspx
Logowanie do wersji testowej - https://ezd-test.umw.edu.pl/logon.aspx
W celu zalogowania się do systemu należy podać login i hasło takie samo jak do poczty pracowniczej.
Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Wymagania aplikacji Ezd:
- zainstalowana JAVA https://java.com/pl/download/manual.jsp
- Dodatek Addin https://pomoc.umw.edu.pl/wiki/images/3/3c/Ezd.AddIn.3.102.2.2.msi

Szkolenia z obsługi systemu EZD PUW

Osoby zainteresowanie odbyciem szkolenia z obsługi systemu EZD PUW proszone są o kontakt mailowy na adres ezd@umw.edu.pl bądź telefonicznie 71 346 14 89.
Czas szkolenia: około 3 godzin.

Kontakt

Pytania dotyczące systemu EZD PUW prosimy kierować na adres ezd@umw.edu.pl bądź telefonicznie:
Beata Koziara – Główny Koordynator Systemu EZD - 71 346 14 89,
Maria Komorowska – Koordynator Czynności Kancelaryjnych - 71 337 38 93.