Dział Zarządzania Dokumentacją

W skład Działu Zarządzania Dokumentacją wchodzą:

Kancelaria Ogólna
ul. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
tel: 71 784 10 74, 71 784 10 75
e-mail: kancelaria@umw.edu.pl

Archiwum Zakładowe
ul. Parkowa 11
51-616 Wrocław
tel: 71 371 85 56, 71 346 13 58
e-mail: archiwum@umw.edu.pl

Kierownik Działu
mgr Maria Komorowska
tel.: 71 337 38 93, 695 653 678
e-mail: maria.komorowska@umw.edu.pl

Kancelaria Ogólna:

Samodzielny referent
Anna Pasieczna-Kurz
tel.: 71 784 10 74-75
e-mail: anna.pasieczna@umw.edu.pl

Samodzielny referent
Katarzyna Mierzwińska
tel.: 71 784 10 74-75
e-mail: katarzyna.mierzwinska@umw.edu.pl

Samodzielny referent
mgr Joanna Podgórska
tel.: 71 784 10 74-75
e-mail: joanna.podgorska@umw.edu.pl

Archiwum Zakładowe:

Specjalista ds. archiwalnych
Beata Opala-Dąbrowska
tel.: 71 371 85 56
e-mail: beata.opala-dabrowska@umw.edu.pl

Samodzielny referent
Maja Tomanik
tel.: 71 346 13 58
e-mail: maja.tomanik@umw.edu.pl

Koordynator ds. czynności kancelaryjnych
mgr Magdalena Krystyniak
tel.: 71 346 14 89
e-mail: magdalena.krystyniak@umw.edu.pl

 

Do podstawowych zadań Kancelarii Ogólnej należy:
1. Zapewnienie sprawnego obiegu dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej zarówno papierowej, jak i elektronicznej - zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Uniwersytetu.
2. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Uniwersytetu (listów, paczek, przesyłek kurierskich, telegramów, faksów).
3. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozdział wpływającej do Uczelni korespondencji na poszczególne jednostki organizacyjne.
4. Prowadzenie ewidencji przychodzącej i wysyłanej korespondencji.
5. Wysyłanie korespondencji (listów, paczek i przesyłek kurierskich) oraz opisywanie faktur za wykonane usługi pocztowe i kurierskie (potwierdzanie ilości wysłanej korespondencji).
6. Wysyłanie pism okólnych na organizacyjne adresy poczty elektronicznej.
7. Prowadzenie spraw dotyczących pieczątek (m.in. przyjmowanie zamówień, rejestracja, wydawanie, przyjmowanie pieczątek nieaktualnych i ich kasacja).
8. Opracowywanie rocznego rozdzielnika prasy dla jednostek organizacyjnych administracji.

Do podstawowych zadań Archiwum Zakładowego należy:
1. Przyjmowanie uporządkowanej dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni
2. Gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
3. Opracowanie i aktualizacja instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.
4. Przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego.
5. Doradztwo, instruktaż pracowników oraz kontrola w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.
6. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji dla celów służbowych i naukowych.
7. Monitorowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął oraz nadzór nad czynnościami niszczenia.
8. Utrzymywanie kontaktów z Archiwum Państwowym nadzorującym Archiwum Zakładowe.

Zarządzenie nr 80/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2022 r. wprowadzające Instrukcję Kancelaryjną Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Akademii Medycznej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 287/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2020 r. wprowadzające jednolity rzeczowy wykaz akt w Uniwersytecie Medycznym we
Wrocławiu oraz zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Akademii Medycznej we Wrocławiu i jednolitego rzeczowego wykazu akt

Zarządzenie nr 295/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Zarządzenie nr 5/ZD/2021 Dyrektora Generalnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Zarządzenie nr 10/ZK/2018 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad korzystania z usług kurierskich w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Zarządzenie nr 7/ZK/2018 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyznawania pracownikom biletów MPK do realizacji celów służbowych

Zarządzenie nr 14/ZK/2012 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu zamawiania, wydawania i kasacji pieczęci i stempli oraz ich ewidencjonowania