Instytut Chorób Serca - Doktoranci

Doktoranci

PROMOTORZY

 

1. Prof. dr hab. Piotr Ponikowski

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

lek. Marta Brzostowicz
lek. Piotr Gajewski
lek. Anna Langner-Hetmańczuk
lek. Paweł Siwołowski
 

Promotor następujących prac doktorskich:

Dynamika narastania i charakterystyka objawów ostrej niewydolności serca - implikacje kliniczne, rokownicze i terapeutyczne, 2021: 

autor rozprawy doktorskiej: Justyna Sokolska

Badanie odpowiedzi odruchowej podczas przejściowego pobudzania i hamowania chemoreceptorów kłębków szyjnych, 2019

autor rozprawy doktorskiej: Stanisław Tubek 

Obserwacja chorych ze skurczową niewydolnością serca i implantowanym kardiowerterem-defiblyratorem pod kątem poszukiwania czynników predykcynych zgonu i tachyarytmii komorowych wymagających interwencji urządzenia, 12/2017,

autor rozprawy doktorskiej: Krzysztof Nowak

Biomarkery uszkodzenia nerek u chorych z ostra niewydolnością serca, 12/2016,
autor rozprawy doktorskiej, Mateusz Sokolski

Zaburzenia funkcji wątroby w ostrej niewydolności serca. Częstość występowania, patofizjologia, znaczenie kliniczne, 14/01/2016,
autor rozprawy doktorskiej: Jan Biegus

Ocena odpowiedzi odruchowej z chemoreceptorów obwodowych u chorych ze skurczową niewydolnością serca  18/02/2015,
autor rozprawy doktorskiej:  Piotr Niewiński ,
 
Parametry próby spiroergometrycznej - wartość prognostyczna zmian w czasie u pacjentów z przewlekłą skurczową niewydolnością serca, 2015
autor rozprawy doktorskiej: Martyna Olesińska
 
Analiza wybranych elementów molekularnych układu przywspółczulnego w rdzeniu przedłużonym świń z przewlekłą skurczową niewydolnością serca indukowaną tachykardią  12/12/2013,
autor rozprawy doktorskiej:  Alicja Tomaszek ,
 
Ocena odpowiedzi odruchowej z ergoreceptorów mięśni szkieletowych u chorych z przewlekłą niewydolnością serca  25/09/2013,
autor rozprawy doktorskiej:  Agnieszka Mawlichanów ,
 
 
Gęstość mineralna kości u mężczyzn z niewydolnością serca  18/02/2009,
autor rozprawy doktorskiej:  Aldona Cwynar ,
 
Niedobór żelaza w grupie chorych z niewydolnością serca - częstość występowania, znaczenie kliniczne oraz możliwości leczenia  21/01/2009,
autor rozprawy doktorskiej:  Agnieszka Witkowska ,
 
 
Przydatność oznaczania stężenia mózgowego peptydu natriuretycznego w kompleksowej ocenie chorych z niewydolnością serca  27/06/2008,
autor rozprawy doktorskiej:  Piotr Kübler ,
 
Oddychanie cykliczne u chorych z niewydolnością serca - częstość występowania, związek z nasileniem choroby, znaczenie prognostyczne  21/11/2007,
autor rozprawy doktorskiej:  Tomasz Witkowski ,
 
Ocena stężenia homocysteiny w osoczu krwi u chorych na przewlekłą niewydolność serca  15/06/2007,
autor rozprawy doktorskiej:  Robert Zymliński ,
 
Zastosowanie testu korytarzowego 6-minutowego u chorych z niewydolnością serca  07/07/2005,
autor rozprawy doktorskiej:  Małgorzata Łazorczyk ,
 
Ocena ilościowego składu masy ciała u chorych z niewydolnością serca - związek z objawami nietolerancji wysiłku  25/02/2005,
autor rozprawy doktorskiej:  Justyna Lisiewicz-Jakubaszko ,
 
Ocena równowagi autonomicznego układu nerwowego u pacjentów z chorobami tarczycy na podstawie analizy zmienności rytmu zatokowego  23/10/2001,
autor rozprawy doktorskiej:  Tomasz Tomkalski ,
 
Niewydolność serca w populacji chorych leczonych w ośrodku kardiologicznym  18/09/2001,
autor rozprawy doktorskiej:  Joanna Szachniewicz
 
 

Opiekun postępowań habilitacyjnych:


Znaczenie kliniczne i prognostyczne niedoboru hormonów anabolicznych u mężczyzn z niewydolnością serca, 19/11/2008
Ewa A. Jankowska
 
Tomasz Witkowski

Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych: 

 Wartość trójpunktowej terapii resynchronizującej w leczeniu chorych z niewydolnością serca, dyssynchronią elektryczną i mechaniczną oraz rytmem zatokowym,  23/02/2012 ,

autor rozprawy habilitacyjnej:  Radosław Lenarczyk ,
 
Aktywacja neurohumoralna a funkcja systemowej prawej komory po korekcji fizjologicznej przełożenia wielkich pni tętniczych - implikacje terapeutyczne,  29/03/2011 ,
autor rozprawy habilitacyjnej:  Piotr Szymański ,
 
Rola wolnych rodników w patogenezie dysfunkcji śródbłonka oraz regulacji funkcji lewej komory u chorych z niewydolnością serca,  04/11/2010 ,
autor rozprawy habilitacyjnej:  Rafał Dworakowski ,
 
Wyniki wczesnej domowej rehabilitacji kardiologicznej z wykorzystaniem telemedycyny u pacjentów z niewydolnością serca,  05/10/2010 ,
autor rozprawy doktorskiej:  Ewa Piotrowicz ,
 
N-końcowy pro-peptyd natriuretyczny typu B jako nieinwazyjny wskaźnik rokowniczy w tętniczym nadciśnieniu płucnym,  03/12/2009 ,
autor rozprawy habilitacyjnej:  Anna Fijałkowska ,
 
Mikrowoltowa naprzemienność załamka T i inne nieinwazyjne wskaźniki przewidywania nagłego zgonu sercowego u chorych z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem w prewencji wtórnej nagłego zgonu sercowego,  20/11/2008 ,
autor rozprawy habilitacyjnej:  Beata Średniawa ,
 
Pierwotna angioplastyka wieńcowa w leczeniu ostrej fazy zawału serca. Obserwacja wczesna i odległa 988 kolejnych pacjentów leczonych w ramach Wielkopolskiego Programu Leczenia Ostrych Zespołów Wieńcowych,  27/06/2007 ,
autor rozprawy habilitacyjnej:  Maciej Lesiak ,
 
Peptydy natriuretyczne w diagnostyce kardiomiopatii rozstrzeniowej. Charakterystyka, znaczenie kliniczne oraz wartość rokownicza w populacji chorych poddawanych inwazyjnej ocenie hemodynamicznej,  18/06/2007 ,
autor rozprawy habilitacyjnej:  Jacek Grzybowski ,
 
Związek pomiędzy urodzeniową masą ciała a ciśnieniem tętniczym i właściwościami elastycznych tętnic,  07/11/2001 ,
autor rozprawy doktorskiej:  Grzegorz Styczyński ,
 
Zastosowanie prób wysiłkowych z pomiarem gazów w powietrzu oddechowym do oceny parametrów tolerancji wysiłku u chorych z implantowanymi stymulatorami serca w różnych rodzajach stymulacji,  30/06/2000 ,
autor rozprawy doktorskiej:  Jerzy Śpikowski ,
 
Analiza parametrów czasowych uśrednionego sygnału przedsionkowego u chorych z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej,  22/10/1999 ,
autor rozprawy doktorskiej:  Hanna Telichowska ,
 
Przydatność mapingu serca z powierzchni klatki piersiowej w ocenie chorych z pozawałowym tętniakiem lewej komory,  23/04/1999 ,
autor rozprawy doktorskiej:  Dariusz Jagielski ,

Recenzent w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora:

Dr hab. Krzysztof Chiżyński 

 

2. Prof. dr hab. Ewa Jankowska

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:


lek. Marcin Drozd
lek. Paweł Franczuk
lek. Tomasz Walczak
lek. Anna Zapolska

Promotor następujących prac doktorskich:

Niedobór żelaza a dysfunkcja mięśni szkeletowych i oddechowych u mężczyzn z niewydolnością serca z obniżona frakcją wyrzutową lewej komory, 2021

autor rozprawy doktorskiej: Michał Tkaczyszyn

Wpływ dostępności żelaza na zmiany strukturalne komórek mięśni szkieletowych oraz komórek mięśnia sercowego, 11/2020

autor rozprawy doktorskiej: Kamil Kobak

Wpływ zmiennej dostępności żelaza na funcjonowanie i aktywność metaboliczną ludzkich kardiomiocytów i miocytów szkieletowych, 12/2019

autor rozprawy doktorskiej: Magdalena Dzięgała

Gospodarka żelazowa o chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, 05/06/2018
autor rozprawy doktorskiej: Wojciech Tański

Aktywność zapalna i hormonalna różnych obszarów tkanki tłuszczowej u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca z versus bez skurczowej niewydolności serca, 22/09/2015
autor rozprawy doktorskiej: Elżbieta Kalicińska

Psychologiczne uwarunkowania niestosowania się do zaleceń lekarskich u chorych z niewydolnością serca, 16/12/2014
autor rozprawy doktorskiej: Agnieszka Siennicka (Rydlewska)

Udział endogennych androgenów i estrogenów w wywołanej eksperymentalnie tachyarytmicznej niewydolności serca u knurów  01/07/2014, 
autor rozprawy doktorskiej  Maciej Zacharski ,

Ocena wybranych parametrów gospodarki żelazem oznaczanych we krwi, wątrobie i sercu świń z przewlekłą skurczową niewydolnością serca indukowaną tachykardią, 2013
autor rozprawy doktorskiej: Ilona Rybińska
 
Odpowiedź hemodynamiczna na wysiłek fizyczny u mężczyzn z niewydolnością serca z upośledzoną i zachowaną funkcją skurczową lewej komory  25/01/2012, 
autor rozprawy doktorskiej:  Bartosz Krakowiak,
 
Stratyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę i chorobę niedokrwienną serca z uwzględnieniem wskaźników dyslipidemii, nasilenia procesów zapalnych i aktywacji heurohormonalnej  25/01/2012, 
autor rozprawy doktorskiej:  Sławomir Powierża,
 
Hormonalne uwarunkowania zaburzonej równowagi autonomicznej i nieprawidłowych regulacji odruchowych w obrębie układów krążenia i oddychania u mężczyzn z niewydolnością serca  16/11/2011, 
autor rozprawy doktorskiej:  Jolanta Maj,

 

Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:

Mechanizmy dysfunkcji śródbłonka naczyniowego indukowanej chemioterapią neoadjuwantową u pacjentek z rakiem gruczołu sutkowego, 2020, autor rozprawy doktorskiej, Piotr Szczepaniak

Znaczenie rokownicze stężenia całkowitego testosteronu dla występowania incydentów sercowo-naczyniowych u mężczyzn z zawałem mięśnia sercowego w obserwacji odległej, 2020, autor rozprawy doktorskiej, Andrzej Muras

Powiązania czynnościowe równowagi oksydoredukcyjnej z regulacją rytmu serca zależne od chemoreceptorów tętniczych, 2019, autor rozprawy doktorskiej, Stanisław Zajączkowski

Opracowanie i ocena nowego modelu hybrydowej telerehabilitacji chorych z niewydolnością serca opartej na treningu nordic walking, 2017
autor rozprawy habilitacyjnej, Ewa Piotrowicz

Czynniki wpływajace na ocenę chorych z ciężką niewydolnością serca kwalifikowanych do mechanicznego wspomagania krążenia i transplantacji serca.
autor rozprawy habilitacyjnej, Paweł Nadziakiewicz

Przebudowa cytoszkieletu desminowego kardiomiocyta i jego znaczenie w rozwoju skurczowej i rozkurczowej niewydolności serca oraz wpływ na rokowanie chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową, 2017
autor rozprawy habilitacyjnej, Agnieszka Pawlak

Wyodrębnienie nowych postacji nadcisnienia tętniczego i nowych zespołów klinicznych związanych z nadcisnieniem tetniczym, 2016
autor rozprawy habilitacyjnej, Aleksander Prejbisz

Czynniki wpływajace na śmiertelność u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - rola niedokrwistości i zaburzeń gospodarki żelazowej, 12/05/2016
autor rozprawy doktorskiej Ewa Uścińska

Nieliniowa analiza zmienności rytmu serca u osób nieobciążonych chorobami układu sercowo-naczyniowego w zależności od płci i wieku, 25/06/2015 , 
autor rozprawy doktorskiej  Marta Żarczyńska-Buchowiecka

Czynność autonomicznego układu nerwowego i ukłądu sercowo naczyniowego w odpowiedzi na oddziaływanie Bodźca kriogenicznego oraz w wybranych stanach chorobowych, 26/03/2015
autor rozprawy habilitacyjnej Paweł Zalewski

Zastosowanie nowych markerów w synergistycznej diagnostyce chorób układu krążenia, 01/01/2013 , 
autor rozprawy habilitacyjnej  Ewa Stępień ,
 
Porównanie wpływu 6-tygodniowego kontrolowanego treningu fizycznego i nienadzorowanej domowej aktywności fizycznej na poziom leptyny, wybranych parametrów metabolicznych oraz nieinwazyjnych wskaźników aktywności układu autonomicznego u pacjentów po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego,  27/11/2012 , 
autor rozprawy doktorskiej  Magdalena Kosydar-Piechna ,

Znaczenie echokardiografii oraz stężenia N-końcowego pro-peptydu natriuretycznego typu B i endoteliny-1 w ocenie morfologii i funkcji serca u chorych z twardziną układową, 2012
autor rozprawy habilitacyjnej Michał Ciurzyński
 
Stan hormonalno-metaboliczny, nałóg palenia tytoniu, dieta a występowanie miażdżycy naczyń wieńcowych u mężczyzn w wieku 40-60 lat bez cukrzycy,  25/05/2011 , 
autor rozprawy doktorskiej  Teresa Sicińska-Werner ,

 

Recenzent w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora:

Przemysław Guzik, 2017

Anna Skalska, 2019

Agnieszka Tycińska, 2019

Zbigniew Leszek Siudak, 2020

 

Recenzent w związku z kandydaturą na stanowisko profesora nadzwyczajnego:

Wojciech Płazak, 2017
Grzegorz Kopeć, 2017

 

3. Prof. dr hab. Krzysztof Reczuch

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

lek. Michał Kosowski
lek. Oscar Rakotoarison

 

Promotor następujących prac doktorskich:

Analiza przyczyn oraz predyktorów niepowodzeń zabiegów aterektomii rotacyjnej tętnic wieńcowych, 09/2021

autor rozprawy doktorskiej: Brunon Tomasiewicz

Dlugoterminowe efekty leczenia przezskórną angioplastyką wieńcową chorych z nasilonym zwapnieniem w nasierdziowych tętnicach wieńcowych 03/07/2018
autor rozprawy doktorskiej Wojciech Zimoch

Ocena częstości występowania oraz klinicznych czynników ryzyka niedrożności tętnicy promieniowej w okresie wewnątrzszpitalnym po zabiegach przezskórnych na tętnicach wieńcowych wykonanych z dostępu promieniowego 18/02/2014
autor rozprawy doktorskiej Janusz Sławin

Rotablacja tętnic wieńcowych u pacjentów po nieskutecznej klasycznej angioplastyce - obserwacja wewnątrzszpitalna i sześciomiesięczna  18/06/2013, 
autor rozprawy doktorskiej  Marcin Wojtczak

Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:

Zmiany elektrokardiograficzne a rokowanie wczesne i odległe u chorych z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST, 2016
autor rozprawy doktorskiej Michał Owsiak

Leczenie inwazyjne podgrup pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) w odniesieniu do aktualnych zaleceń i wytycznych na podstawie wyników wieloośrodkowych badań rejestrowych typu all-comers,  19/03/2015 , 
autor rozprawy habilitacyjnej  Zbigniew Siudak ,
 
Rola adenozyny w zapobieganiu niedokrwienno-reperfuzyjnemu uszkodzeniu mięśnia sercowego u chorych z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką tętnic wieńcowych,  19/02/2014 

autor rozprawy habilitacyjnej  Marek Grygier ,

 
Ocena stopnia uszkodzenia i czynności prawej komory serca u pacjentów z zawałem ściany dolnej leczonych interwencyjnie,  20/06/2013 , 
autor rozprawy doktorskiej  Marek Tomala

 

4. Prof. dr hab. Andrzej Mysiak

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

Dawid Bednarczyk

Ocena dynamiki zmian wybranych parametrów biochemicznych u pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca - przewód doktorski otwarty w 2020 r.

 

Promotor następujących prac doktorskich:

Marcin Dzidowski

Ocena profilu hemodynamicznego za pomocą kardiografii impedancyjnej u pacjentów z implantowanym stymulatorem serca typu DDD  2019 r.

Aneta Stachurska

Zdolność wiązania egzogennego kobaltu przez albuminę osoczową pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi 2019 r.

Konrad Kaaz

Ocena czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych hospitalizowanych z powodu ostrego zespołu wieńcowego 2016 r.

Paweł Szymkiewicz

Ocena wpływu mutacji genów CYP2C19 i ABCB1 na wybrane parametry reaktywności płytek krwi u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym  2015 r.

Piotr Brzostowicz

Ocena czynników determinujących skuteczność resuscytacji i przeżywalność chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia  2013 r.

Rafał Kleczyk

Ocena uszkodzenia mięśnia serca u chorych we wczesnym okresie po zabiegach kardiochirurgicznych w krążeniu pozaustrojowym  2012 r.

 

5. Prof. dr hab. Marek Jasiński

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

lek. Mikołaj Berezowski

lek. Jakub Marczak

lek. Kinga Kosiorowska

 

6. Prof. dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

Bożena Karolko

Wartość diagnostyczna galektyny-3 u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory z prawidłową lub upośledzoną funkcją nerek

 

Promotor następujących prac doktorskich:

Joanna Relewicz

Mechanizmy subklinicznej dysfunkcji lewej komory serca u chorych na łuszczycę

 

7. Prof. dr hab. Wojciech Kosmala

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

Katarzyna Konat-Bąska

współpromotorstwo z prof. Rafałem Matkowskim –  „Wczesne wykrycie i ocena kardiotoksyczności indukowanej radioterapią stosowaną w leczeniu raka piersi”

 

Promotor następujących prac doktorskich:

Tomasz Kotwica

Stężenie apeliny w osoczu i jego związek z funkcją i morfologią serca u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze” 2009 r.

Anna Wojnałowicz

Czynniki profibrotyczne oraz wskaźniki zaawansowania włóknienia i ich związek z dysfunkcją lewej komory u chorych z zespołem metabolicznym” 2011 r.

Hanna Szczepanik-Osadnik

Wpływ aktywacji włóknienia i zaburzeń metabolicznych na strukturę i funkcję serca u osób z otyłością” 2013 r.

Aleksandra Rojek

Ocena zależności pomiędzy stężeniem galektyny-3 oraz peptydu n-acetylo-ser-asp-lys-pro (ac-SDKP) a upośledzoną tolerancją wysiłku u chorych na niewydolność serca z prawidłową frakcją wyrzutową lewej komory” 2016 r.

Anna Kamila Woźnicka

Przydatność podłużnego odkształcenia mięśnia sercowego oraz markerów laboratoryjnych w prognozowaniu rozwoju zaburzeń tolerancji wysiłku u chorych po zawale serca z uniesieniem odcinka ST” 2018 r.

 

8. Prof. dr hab. Marta Negrusz-Kawecka

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

lek. Wojciech Kosowski

 

9. Dr hab. Robert Zymliński 

 

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

lek. Aneta Kosiorek

lek. Piotr Łagosz

lek. Szymon Urban

 

10. Dr hab. Jan Biegus

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

lek. Mateusz Guzik

lek. Gracjan Iwanek

 

11. Dr hab. Marcin Protasiewicz

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

 

 

12. Dr hab. Wiktor Kuliczkowski

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

lek. Magdalena Cielecka-Prynda

lek. Mikołaj Błaziak