Instytut Chorób Serca - Zajęcia dydaktyczne obowiązkowe

Wyszukiwarka sylabusów
WYDZIAŁ LEKARSKI

Propedeutyka chorób wewnętrznych - III rok

Sylabus 

SEMESTR ZIMOWY:

Seminaria


1. Alergologia w praktyce: -podstawy badania spirometrycznego Spirometria podstawy interpretacji.
Prezentacja przygotowanych przez studentów prezentacji 20 minutowych (każda grupa kliniczna 1 temat) - 3 godziny

 • -Astma
 • -POChP
 • -Alergiczny nieżyt nosa
 • -Anafilaksja

2.Powtórzenie wiadomości teoretycznych z ćwiczeń 1-10-sprawdzian. Zwolnienie ze sprawdzianu osób, które zaliczyły sprawdzian praktyczny na ocenę bardzo dobrą i były obecne na wszystkich ćwiczeniach - 2 godziny

Ćwiczenia

1.Regulamin Katedry, Wywiad i Wygląd ogólny - 3 godziny

2.Badanie głowy i szyi - 3 godziny

3.Badanie klatki piersiowej i płuc ćwiczenie 1 - 3 godziny

4.Badanie klatki piersiowej i płuc ćwiczenie 2. Osłuchiwanie płuc - 3 godziny

5.Metody badania serca (techniki badania ) ćwiczenie 1 - 3 godziny

6.Metody badania serca (techniki badania ) ćwiczenie 2 Osłuchiwanie serca - 3 godziny

7.Badanie brzucha ćwiczenie 1 - 3 godziny

8.Badanie narządów jamy brzusznej w tym nerek. - 3 godziny

9.Badanie układu naczyniowego (techniki badania)1 - 3 godziny

10.Zaliczenie praktycznych umiejętności i odrabianie ćwiczeń  - 3 godziny

 

SEMESTR LETNI:

Seminaria

1.Choroby układowe tkanki łącznej i niedokrwistości. Prezentacja przygotowanych przez studentów prezentacji 20 minutowych (każda grupa kliniczna 1 temat)

 • Toczeń rumieniowaty układowy
 • Twardzina układowa
 • Reumatoidalne zapalenie stawów
 • Niedokrwistości ogólny zarys

2.Powtórzenie wiadomości teoretycznych z ćwiczeń 1-10-sprawdzian.Zwolnienie ze sprawdzianu osób, które zaliczyły sprawdzian praktyczny na ocenę bardzo dobrą i były obecne na wszystkich ćwiczeniach.

Ćwiczenia

1.Zapalenie płuc, Astma, POChP, niewydolność oddechowa

2.Nowotwory płuc. Odma opłucnowa, niedodma, płyn opłucnowy

3.Wady serca.

4.Choroba niedokrwienna serca i zawał mięśnia sercowego. Udar mózgu, Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

5.Nadciśnienie tętnicze, Zaburzenia rytmu serca, Niewydolność krążenia

6. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, Rak żołądka, Rak jelita grubego. Krwawienie z przewodu pokarmowego, „ostry brzuch”

7.Marskość wątroby,Wodobrzusze, Kamica pęcherzyka żółciowego i różnicowanie żółtaczek, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki

8. Kamica nerkowa. Zakażenia układu moczowego. Przewlekła choroba nerek, Ostre uszkodzenie nerek, choroby nadnerczy: zespól Cushinga, choroba Addisona

9.Cukrzyca i choroby tarczycy

10.Zaliczenie praktycznych umiejętności. Odrabianie ćwiczeń

Dietetyka - III rok

Sylabus

SEMESTR LETNI

Seminarium

1.Profilaktyka schorzeń sercowo-naczyniowych (1h)

Choroby wewnętrzne (1) - IV rok

Sylabus

SEMESTR ZIMOWY

Wykłady

1. Wstrząs kardiogenny – 1,5 godz.

2. Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne – 1,5 godz.

Seminaria

1. Zawał serca – definicja, diagnostyka i leczenie – 2 godziny

Ćwiczenia

1. Choroba niedokrwienna serca: definicja, objawy, diagnostyka elektrokardiograficzna i leczenia postaci stabilnej – 2 godziny

2. Choroba niedokrwienna serca: diagnostyka obrazowa (badanie echokardiograficzne, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, koronarografia) – 2 godziny

3. Zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI): diagnostyka EKG, leczenie reperfuzyjne, farmakoterapia – 2 godziny

4. Ostre zespoły wieńcowego bez uniesienia odcinka ST (NSTE-ACE): diagnostyka wstępna, kwalifikacja do leczenia inwazyjnego, farmakoterapia, test zaliczeniowy - 2 godziny

 

SEMESTR LETNI

Wykłady

1. Zastawkowe wady serca– 1,5 godz.

2. Migotanie przedsionków – 1,5 godz.

Seminaria

1. Niewydolność serca – definicja, klasyfikacja, diagnostyka– 2 godziny

2. Przewlekła niewydolność serca – leczenie: farmakoterapia, leczenie zabiegowe – 2 godziny

3. Ostra niewydolność serca – metody wspomagania krążenia – 1 godzina

Ćwiczenia

1. Niewydolność serca – definicja, klasyfikacja – 3 godziny

2. Przewlekła niewydolność serca – etiopatogeneza, obraz kliniczny, kryteria rozpoznania, leczenie, powikłania, rokowanie – 3 godziny

3. Ostra niewydolność serca – etiopatogeneza, obraz kliniczny, kryteria rozpoznania, leczenie, powikłania, rokowanie – 4 godziny

Choroby wewnętrzne (2) - V rok

Sylabus

SEMESTR ZIMOWY

Wykłady

1.Ostra i przewlekła niewydolność serca

2.Współczesne leczenie wad zastawkowych

Seminaria

1.Wady zastawki aortalnej - definicja, diagnostyka i leczenie

2.Wady zastawki mitralnej - definicja, diagnostyka i leczenie

Ćwiczenia 

Ćwiczenia 1(2 godziny) :
- Badanie fizykalne układu sercowo-naczyniowego, parametry laboratoryjne stosowanych w chorobach układu krążenia, techniki obrazowania, leki stosowane w kardiologii. EKG -podstawowe zasady
- Niedomykalność zastawki mitralnej. (STEMI. Koronarografia i PCI). Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne

Ćwiczenia 2 (3 godziny):
- Zwężenie zastawki dwudzielnej. Bradyarytmie i zaburzenia przewodzenia. (NSTEMI)
- Niedomykalność zastawki aortalnej. SVT. AF / AFL. Profilaktyka przeciwzakrzepowa
- Zwężenie zastawki aortalnej. VT. Nagła śmierć sercowa. (Stabilna dusznica bolesna)

Ćwiczenia 3 (3 godziny):
- Inne nabyte choroby serca. Pomiar ciśnienia krwi. Nadciśnienie tętnicze
- Badanie elektrofizjologiczne. Holter EKG. PM + CRT + ICD. Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowym
- Infekcyjne zapalenia wsierdzia. Zapalenie osierdzia. Tamponada serca 

 

SEMESTR LETNI

Wykłady

1.- Nowoczesne leczenie tachy-i bradarytmii
    - Zatorowość płucna

Seminaria

1. Migotanie przedsionków - definicja, diagnostyka i leczenie

Ćwiczenia 

Ćwiczenia 1 (2 godziny):
- Przewlekła niewydolność serca. Próba spiroergometryczna. Transplantacja serca
- Ostra niewydolność serca (w tym obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny, niewydolność prawej komory, hiperkinetyczna niewydolność serca)

Ćwiczenia 2 (2 godziny):
- Zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich. Profilaktyka tętniczych i żylnych powikłań zakrzepowych
- Nadciśnienie płucne. Wrodzone wady serca. guzy serca.

Choroby wewnętrzne (3) - VI rok

Sylabus

SEMESTR ZIMOWY

Seminaria

1 i 2. Zatorowość płucna jako manifestacja żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej – algorytmy diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne, czynniki ryzyka, profilaktyka (2  godziny)

3. Nagłe zatrzymanie krążenia, wstrząs kardiogenny, kardiogenny obrzęk płuc – etiologia i współczesne algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne (1godzina)

Ćwiczenia

Ćwiczenia 1 (4 godziny):
1. Zatorowość płucna – silne i słabe czynniki ryzyka w aspekcie codziennej praktyce lekarskiej, wykorzystanie praktyczne skal genewskiej, PERC, Wellsa, indywidualne podejście do pacjenta z nowotworem złośliwym i żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, profilaktyka nawrotów PE poprzez terapie zmniejszające krzepliwość krwi (zasady doustnej i parenteralnej antykoagulacji), długość leczenia w zależności od sytuacji klinicznej – symulacje różnych sytuacji klinicznych vs. aspekty praktyczne

Ćwiczenia 2 (4 godziny):
2a. Nagłe zatrzymanie krążenia, wstrząs kardiogenny, kardiogenny obrzęk płuc – wstępna diagnostyka i leczenie w oparciu o aktualne zalecenia europejskie.

Ćwiczenia 3 (4 godziny):
2b. interpretacja EKG w stanach nagłych, analiza gazometrii tętniczej, rola analizatorów POCT, echokardiografia stanów nagłych, biomarkery w diagnostyce ostrych stanów kardiologicznych, wskazania do wentylacji mechanicznej, mechaniczne wspomaganie pracy serca jako terapia BTD, BTT, BTC – aspekty praktyczne. ZALICZENIE SEMESTRU.

SEMESTR LETNI

Seminaria

1. Infekcyjne zapalenie wsierdzia, zespoły osierdziowe, zapalenie mięśnia serca – rozpoznawanie i leczenie wg aktualnych wytycznych europejskich. (1 godzina)

Ćwiczenia

Ćwiczenia 1 (3 godziny)
Kryteria Duke University do diagnostyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW). IZW jako potencjalna przyczyna FUO/infekcji o nieustalonym punkcie wyjścia. Profilaktyka IZW dla lekarzy wszystkich specjalności oraz stomatologów. Odmienności antybiotykoterapii u pacjentów z IZW vs. innymi infekcjami (w tym sepsą).

Ćwiczenia 2 (3 godziny):
Praktyczne zasady postępowania z pacjentem z płynem w worku osierdziowym. Płyn w worku osierdziowym w przebiegu nowotworu złośliwego – praktyczne postępowanie w oddziałach niekardiologicznych. Ostra tamponada serca / tamponada zagrażająca – postępowanie w trybie nagłym.

Ćwiczenia 3 (3 godziny):
Symptomatologia i diagnostyka zapalenia mięśnia sercowego. Sport po zapaleniu mięśnia serca – praktyczne wskazówki postępowania z młodymi pacjentami. ZALICZENIE SEMESTRU.

Chirurgia (3) - VI rok

Sylabus   

Seminaria

SEMESTR ZIMOWY
1. Krążenie pozaustrojowe -zasady działania, aspekty praktyczne. Mechaniczne metody wspomagania układu krążenia.
2 godz.2. Choroba niedokrwienna serca. –patofizjologia, współczesne metody diagnostyczne. Klasyczna operacja pomostowania tętnic wieńcowych –CABG. 2 godz.
3. Operacje małoinwazyjne –OPCAB, MIDCAB, TECAB. Powikłania zawału mięśnia serca wymagające leczenia operacyjnego. 2 godz.
SEMESTR LETNI
1. Wada mitralna. Nowotwory serca. Wada aortalna. 1 godz.
2. Tętniaki aorty.Wybrane wady wrodzone serca. Przeszczep serca. Urazy serca i dużych naczyń. 1 godz.

Ćwiczenia

Tematy ćwiczeń klinicznych realizowane są w sposób ciągły -zależnie od bieżących przypadków i możliwości, w szczególności w nawiązaniu do tematyki ćwiczeń audytoryjnych. Dodatkowo w czasie ćwiczeń kładziony jest nacisk na:

 

1. Udział w codziennej pracy na oddziale chirurgicznym
2. Udział w pracy w poradni chirurgicznej z uwzględnieniem zabiegów ambulatoryjnych
3. Udział w kwalifikacji chorych do planowych i ostrych zabiegów operacyjnych
4. Zbieranie wywiadu i badanie przedmiotowe chorych, elementy wywiadu istotne dla bezpieczeństwa choregooperowanego. Technika badania w typowych rodzajach chorób chirurgicznych
5. Prowadzenie dokumentacji lekarskiej
6. Ćwiczenia w szyciu chirurgicznym, technika wiązania węzłów w chirurgii -ręczna i z użyciem narzędzi.
7. Asystowanie przy zmianie opatrunków
8. Asystowanie przy wykonywaniu zabiegów przy łóżku chorego
9. Udział w przygotowaniu chorego do zabiegu operacyjnego: świadoma zgoda pacjenta i zgoda sądowa, udzielanie informacji o stanie zdrowia, kwalifikacja przez chirurga i anestezjologa, zmiana stosowania leków
10. Udział w przygotowaniu chirurga do zabiegu operacyjnego: zasady aseptyki, technika mycia rąk i ubierania się do operacji, przygotowanie pola operacyjnego na sali operacyjnej
11. Asystowanie przy zabiegach operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej, chirurgii serca oraz neurochirurgii
12. Powtórzenie wiadomości z całości kursu chirurgii –przygotowanie do LEK

Praktyczne nauczanie kliniczne - Choroby wewnętrzne - VI rok

 

 

WYDZIAŁ LEKARSKI ED

Internal medicine (Propaedeutics) - III year ED

Sylabus

WINTER SEMESTER:

Seminars

1. Allergology in practice: -basics of spirometric test
Basics of interpretation spirometry.
Presentation prepared by students 20-minute presentations (each clinical group 1 topic)

 • 1. -Asthma
 • 2.-COPD
 • 3. -Allergic rhinitis
 • 4. -Anaphylaxis

2. repetition of theoretical knowledge from exercises 1-10-test. Students present at all classes and who have passed the classes with a very good grade will be exempt from writing the test.

Classes

1.Obtaining general medical historyPhysical examination (vital signs, mental status exam, skin color: cyanosis, jaundice, other abnormalities).

2.Head, neck and thyroid gland exam.

3. Chestand Lung exam (1 part)

4. Chest and Lung exam (2 part) Lung auscultation.

5. Heart examination (1 part)

6. Heart examination(2 part)

7. Examination of the abdomen(1 part)

8. Examination of the abdomen (2part)Examination of the liver and gall bladder, the pancreas, kidney sand spleen

9. Veins and arteries examination.

10. Make up classes. Credit.

 

SUMMER SEMESTER:

Seminars

1. Connective Tissue Disorder sand anemia
Presentation prepared by students of 20-minute presentations (each clinical group 1 topic)

 • 1. Systemic lupus erythematosus
 • 2. Systemic scleroderma
 • 3. Rheumatoid arthritis
 • 4. Overview of anemia


2. revision of theoretical knowledge from exercises 1-10-test. Students present at all classes and who have passed the classes with a very good grade will be exempt from writing the test

Classes

1.Asthma,Chronic obstructive pulmonary disease, Pneumonia

2. Lung tumours. Atelectasis. Pleuritis and pneumothorax

3. Valvular disorders-clinical symptoms and physical examination.

4. Arteriosclerosis. Coronary artery disease. Myocardial infarction. Stroke. Peripheral arterial disease

5. Hypertension. Cardiac arrhythmias. Acute and chronic heart failure.

6. Gastric and duodenal ulcer. Stomach cancer. Colonic cancer. “Acute abdomen” Gastrointestinal bleeding

7. Hepatic cirrhosis and tumours. Cholelithiasis. Types of icterus. Acute and chronic pancreatitis

8. Urinary calculi, Urinary tract infections. Chronic kidney disease. Acute kidney injury. Adrenal disorders: Cushing syndrome, Addison disease.

9. Diabetes. Hyperthyroidism, hypothyroidism

10. Make up classes. Credit. 

Dietetics - III year ED

Sylabus

SUMMER SEMESTER

Seminar
1.Nutrition in prevention of cardiovascular diseases (1h)

Internal medicine (1) - IV year ED

Sylabus

WINTER SEMESTER

Lectures

1. Cardiogenic shock–1.5 hours

2. Invasive diagnostics and intervention treatment–1.5 hours
 

Seminars

1. Heart attack -definition, diagnosis and treatment -2 hours
 

Classes:

1. Coronary artery disease: definition, symptoms, electrocardiographic diagnosis and treatment of the stable form - 2 hours


2. Ischemic heart disease: imaging diagnostics (echocardiography, computed tomography, magnetic resonance imaging, coronary angiography) - 2 hours


3. Myocardial infarction with ST segment elevation (STEMI): ECG diagnostics, reperfusion treatment, pharmacotherapy - 2 hours


4. Acute coronary syndromes without ST segment elevation (NSTE-ACE): initial diagnosis, qualification for invasive treatment, pharmacotherapy, credit test - 2 hours

 

SUMMER SEMESTER

Lectures

1. Valvular heart disease–1.5 hours

2. Atrial fibrillation–1.5 hours

Seminars

1. Heart failure -definition, classification –1 hour

2. Heart failure -diagnosis –1 hour

3. Chronic heart failure -treatment: pharmacotherapy –1 hour

4. Chronic heart failure -treatment: interventional treatment –1 hour

5. Acute heart failure -methods of circulatory support -1 hour

Classes:

1. Heart failure -definition, classification -2hours

2. Chronic heart failure -etiopathogenesis, clinical picture, diagnosis criteria -2hours

3. Chronic heart failure -treatment, complications, prognosis -2hours

4. Acute heart failure -etiopathogenesis, clinical picture, diagnosis criteria -2hours

5. Acute heart failure -treatment, complications, prognosis -2hours

Internal medicine (2) - V year ED

Sylabus

WINTER SEMESTER

Lectures

1.Acute and chronic heart failure

2.Contemporary treatment of valvular heart diseases

Seminars

1. Aortic valve diseases (diagnosis, treatment goals, therapy)

2. Mitral valve diseases (diagnosis, treatment goals, therapy)

Classes

Classes 1 (3 hours): 
1.Physical examination of cardiovascular system, laboratory parameters used in cardiovascular disease, imaging techniques, drugs used in cardiology. ECG –basic rules
2.Mitral regurgitation. (STEMI. Coronary angiography and PCI). Advanced life support
3.Mitral stenosis. Bradyarrhythmias and conductance disturbances. (NSTEMI)

Classes 2 (3 hours):
4.Aortic regurgitation. SVT. AF/AFl. Prophylaxis of arterial and venous thrombotic events
5.Aortic stenosis. VT. Sudden cardiac death. (Stable angina pectoris)
6.Other acquired valve diseases. Blood pressure measuring. Arterial hypertension

Classes 3 (2 hours):
7.Electrophysiology study, Holter ECG. PM + CRT + ICD. Prevention of cardiovascular diseases. 
10.Infective endocarditis. Pericarditis. Cardiac tamponade

 

SUMMER SEMESTER

Lectures

1.- Modern treatment of tachy-and bradyarrhythmias
    - Pulmonary embolism

Seminars

1. Atrial fibrillation (ECG features, diagnosis, treatment strategies, complications)


Classes 

Classes 1 (4 hours):
- Chronic heart failure. Cardiopulmonary exercise test. Heart transplantation
- Acute heart failure (including pulmonary oedema, cardiogenic shock, right ventricular failure, hyperkinetic heart failure)
- Pulmonary embolism and vein thrombosis. Prophylaxis of arterial and venous thrombotic events
- Pulmonary hypertension. Congenital heart diseases. Cardiac tumours

Internal medicine (3) - VI year ED

Sylabus

WINTER SEMESTER

Seminars

1. Pulmonary embolism as an element of venous thromboembolic disease – diagnostic and therapeutic algorithms, risk factors, prophylaxis (2 hours)
2. Cardiac arrest, cardiogenic shock, cardiogenic pulmonary oedema – aetiology, diagnostics and therapy according to current scientific societies guidelines. (1hour)

Classes

Classes 1 (6 hours):
1.Pulmonary embolism – risk factors of different clinical importance (weak vs strong risk factors), practical use of Geneva, PERC and Wells scores, individualization of the therapy in a patient with malignancy complicated by venous thromboembolism, prophylaxis of pulmonary embolism using parenteral and oral anticoagulants, practical approach to ambulatory anticoagulation (vitamin K antagonists, “novel” oral anticoagulants), duration of anticoagulation in different clinical scenarios.

Classes 2 (6 hours):
2. Cardiac arrest, cardiogenic shock, cardiogenic pulmonary oedema – initial diagnostic algorithm, therapeutic approach according to European Society of Cardiology guidelines, ECG in emergency medicine, blood gas analysis in critical cardiac medicine, POCT testing – advantages and disadvantages, echocardiography in acute cardiovascular care, cardiac biomarkers in acute cardiac conditions, mechanical ventilation – indications, left ventricular assist devices as BTD/BTT/BTC therapy. COMPLETION OF THE SEMESTER.
 

SUMMER SEMESTER

Seminars

1. Infective endocarditis, pericardial disease, myocarditis – current diagnostic and therapeutic algorithms (1 hour)

Classes

Classes 1 (4 hours):
Duke University criteria for the diagnosis of infective endocarditis (IE). IE as potential differential diagnosis in patients with fever of unknown origin / infection of unknown source. IE prophylaxis for all physicians, including dentistry specialists. Differences in antimicrobial therapy for IE and other infections (including sepsis).

Classes 2 (5 hours):
Practical approach to pericardial effusion. Pericardial effusion complicating malignancy – practical recommendations for non-cardiologists. Acute/sub-acute cardiac tamponade – acute management. Symptomatology and diagnostics of (sub-)acute myocarditis. Sports activity after an episode of acute myocarditis – evidence-based recommendations based on MRI and biomarker analysis. COMPLETION OF THE SEMESTER.

Surgery (3) - VI year ED

Sylabus 

WINTER SEMESTER

Seminars

1. Extracorporeal circulation –principles, practical aspects. Mechanical cardiac support. 2hours.
2. The coronary artery disease –pathophysiology, modern diagnostic methods. Surgical coronary revascularization –CABG. 2hours.
3. Minimally invasive surgery –OPCAB, MIDCAB, TECAB. Myocardial infarction complications requiring surgical approach. 2hours.

Classes in winter and summer semester:

The topics of practical classes are taught in each of the 4 surgical departments continuously in both semesters, depending on present cases and opportunities, in particular in relation to the topics of the seminars. In addition, during exercises, emphasis is placed on:

1. Participating in everyday work of a surgical ward
2. Participating in a work of an Outpatient Surgical Clinic, including outpatient surgical procedures
3. Participating in qualifying patients for elective and emergency surgical operations
4. Taking historyand physical examination of patients, paying attention to the elements important for the safety of patient that will undergo surgical procedure. Technique of physical examination in typical surgical disorders
5. Assisting in filing of patient’s medical records
6. Practicing surgical sutures, technique of surgical knot tying –manual and with use of surgical instruments
7. Assisting at changing of wound dressings
8. Assisting at bedside proceduresParticipation in the preparation of the patient for surgery: informed consent and judicial consent
9. Participation in the preparation of the patient for surgery:informed consent and judicial consent,sharing of personal health information,qualification by a surgeon and anesthesiologist, perioperative medication management
10. Participation in the preparation of the surgeon for surgery: principles of asepsis, surgical scrubbing, gowning and gloving, preparing an operating field
11. Participating in surgical procedures of general, vascular, cardiothoracic surgery and neurosurgery
12. Repetition of the knowledge from previous years of Surgery: preparing to the final exam

SUMMER SEMESTER

Seminars

1. Valvular heart disease -aortic and mitral valve disorders Heart neoplasms. 1hour.
2. Ascending aortic aneurysms.Selected congenital hearts defects.Heart transplantation. Cardiac and great vessel injuries. 1hour.

WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY

Choroby wewnętrzne - III rok

Sylabus

SEMESTR ZIMOWY

Wykłady

6.Objawy i diagnostyka chorób serca.

7.Stany zagrożenia życia w chorobach serca, wstrząs kardiogenny.
 

Ćwiczenia 

1.Organizacja pracy Oddziału Chorób Wewnętrznych. Pierwszy kontakt z chorym. Uproszczona ocena stanu ogólnego (świadomość, cierpienie, inne objawy utrudniające nawiązanie kontaktu, objawy życiowe). Wywiad lekarski: skargi główne (ból, utrata świadomości, omdlenia, zawroty głowy, duszność, obrzęki, osłabienie, bicie serca). - 2 godziny

2.Ćwiczenie umiejętności zbierania wywiadu. Dotychczasowy przebieg choroby, dolegliwości ze strony innych narządów i układów. Wywiad socjalny, używki, wywiad rodzinny i epidemiologiczny.- 2 godziny

3.Ocena stanu ogólnego chorego (objawyżyciowe, ocena stanu psychicznego). Budowa ciała, stan odżywiania. Badanie skóry. Badanie głowy i szyi. Ocena obwodowych węzłów chłonnych - 2 godziny

4.Badanie klatki piersiowej i układu oddechowego oglądaniem i obmacywaniem. Typy budowy i topografia klatki piersiowej. Opukiwanie –rodzaje odgłosu opukowego, opukiwanie porównawcze i topograficzne. Osłuchiwanie –szmery oddechowe i szmery dodatkowe.- 2 godziny

5.Osłuchiwanie –szmery oddechowe i szmery dodatkowe. Całość badania przedmiotowego i podmiotowego układu oddechowego iwnioski z badania. - 2 godziny

6.Badanie układu krążenia: serce. Oglądanie i obmacywanie okolicy serca. Uderzenie koniuszkowe. Wyznaczenie rzutu serca na ścianę klatki piersiowej. Ocena czynności serca.- 2 godziny

7.Badanie układu krążenia: serce. Prawidłowe tony serca i ich rozpoznawanie. Szmery wewnątrz-i zewnątrzsercowe oraz ich rozpoznawanie. Całość badania serca i wyciąganie wniosków z badania.- 2 godziny

8.Badanie tętnic obwodowych –tętno i jego cechy. Próby czynnościowe ukrwienia kończyn. Badanie układu żylnego i limfatycznego. Obrzęki .- 2 godziny

9.Badanie jamy brzusznej –topografia narządów jamy brzusznej, oglądanie i obmacywanie powierzchowne. Opukiwanie i osłuchiwanie jamy brzusznej.- 2 godziny

10.Badanie jamy brzusznej –ocena narządów jamy brzusznej i wątroby, śledziony, trzustki oraz jelit (położenie, kształt, wielkość, bolesność, brzeg, spoistość). Objawy otrzewnowe. Wyciąganie wniosków z badania jamy brzusznej.- 2 godziny

11.Badanie układu moczowo-płciowego. Badanie układu ruchu.- 2 godziny

12.Orientacyjne badanie neurologiczne.- 2 godziny

13.Powtórzenie badania przedmiotowego i podmiotowego.- 2 godziny

14.Powtórzenie badania przedmiotowego i podmiotowego.- 2 godziny

15.Zaliczenie ćwiczeń.- 2 godziny

 

SEMESTR LETNI 
 

Wykłady

1. Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy.

Ćwiczenia

1.Symptomatologia chorób układu oddechowego, cz. 1. Choroby zapalne górnych i dolnych dróg oddechowych. Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc. Czynnościowe badania płuc.- 3 godziny

2.Symptomatologia chorób układu oddechowego, cz. 2. Zapalnie opłucnej, odma opłucnowa, płyn w jamie opłucnowe. Zapalenia płuc. Gruźlica płuc. Nowotwory układu oddechowego. Badania obrazowe układu oddechowego.- 3 godziny

3.Symptomatologia chorób układu krążenia, cz. 1. Zapalenie wsierdzia, mięśnia sercowego i osierdzia. Nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne. Wady serca wrodzone i nabyte. Podstawy EKG (zaburzenia rytmu serca, przerost mięśni komór i przedsionków). Badania obrazowe układu krążenia.- 3 godziny

4.Symptomatologia chorób układu krążenia, cz. 2. Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego. Podstawy EKG: choroba niedokrwienna. Zawał mięśnia sercowego.- 3 godziny

5.Symptomatologia chorób układu krążenia, cz. 3. Ostra i przewlekła niewydolność krążenia. Zaburzenia rytmu serca. Choroby naczyń –żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.- 3 godziny
 
6.Symptomatologia chorób układu pokarmowego, cz. 1. Choroby przełyku, żołądka i jelit. (zapalenie przełyku, rak przełyku, przepuklina rozworu przełykowego przepony. Choroba wrzodowa, zapalenie żołądka, zapalenie wrzodziejące jelita grubego, choroba Crohna, rak żołądka i jelita grubego- 3 godziny

7.Symptomatologia układu pokarmowego, cz. 2. Choroby wątroby. Marskośćwątroby. Niewydolność wątroby. Kamica dróg żółciowych. Zapalenie dróg żółciowych. Nowotwory wątroby i dróg żółciowych. Choroby zapalne trzustki, nowotwory trzustki. Wybrane metody diagnostyczne.- 3 godziny

8.Symptomatologia chorób układu moczowego. Zakażenia układu moczowego. Zapalenia kłębuszkowe nerek. Ostra i przewlekła niewydolność nerek. Leczenie nerkozastępcze. Rak nerki i pęcherza moczowego.- 3 godziny

9.Symptomatologia chorób układu dokrewnego, cz. 1. Choroby przemiany materii i zaburzenia żywienia. Cukrzyca –podział, kryteria rozpoznania, objawy kliniczne, powikłania. Doustny test tolerancji glukozy, inne testy diagnostyczne. Śpiączki ketonowa i hiperosmolarna. Hipoglikemia.- 3 godziny

10.Symptomatologia chorób układu dokrewnego, cz. 2. Choroby przysadki mózgowej, tarczycyi nadnerczy. Testy diagnostyczne.- 3 godziny

11.Symptomatologia chorób układu dokrewnego, cz. 3. Osteoporoza. Epidemiologia i czynniki ryzyka osteoporozy. Ocena masy kostnej metodą DEXA. Leczenie osteoporozy. Choroby przytarczyc: rola parathormonu, kalcytoniny i witaminy D w utrzymaniu homeostazy fosforowo-wapniowej.- 3 godziny

12.Symptomatologia chorób układu ruchu i tkanki łącznej. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów. Choroby tkanki łącznej (toczeń trzewny).- 3 godziny

13.Symptomatologia chorób układu krwiotwórczego. Niedokrwistości. Nowotwory : białaczki, chłoniaki, szpiczak mnogi. Skazy krwotoczne- 3 godziny

14.Choroby alergiczne. Wstrząs anafilaktyczny.- 3 godziny

15.Zaliczenie ćwiczeń.

Choroby wewnętrzne - IV rok

Sylabus 

SEMESTR ZIMOWY


Wykłady

3.Chory na cukrzycę u stomatologa. (2 godziny)
 

Ćwiczenia

SEMESTR ZIMOWY 
1.Etiopatogeneza i symptomatologia schorzeń kardiologicznych w aspekcie pracy stomatologa. Przygotowanie pacjenta przewlekłymi schorzeniami kardiologicznymi do zabiegów stomatologicznych (choroba niedokrwienna serca, niewydolność krążenia, wady serca).- 1,33 godziny

2.Etiopatogeneza i symptomatologia schorzeń układu oddechowego w aspekcie pracy stomatologa. Przygotowanie pacjenta przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego do zabiegów stomatologicznych (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, niewydolność oddechowa).- 1,33 godziny

3.Etiopatogeneza i symptomatologia schorzeń endokrynologicznych w aspekcie pracy stomatologa (choroby tarczycy, przysadki, nadnerczy, osteoporoza, choroby kości i zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej).- 1,33 godziny

4.Etiopatogeneza i symptomatologia schorzeń hematologicznych w aspekcie pracy stomatologa. Przygotowanie pacjenta przewlekłymi schorzeniami układu krwiotwórczego oraz podczas leczenia przeciwzakrzepowego do zabiegów stomatologicznych.- 1,33 godziny

5.Etiopatogeneza i symptomatologia schorzeń układu pokarmowego w aspekcie pracy stomatologa. Przygotowanie pacjenta przewlekłymi schorzeniami układu pokarmowego i marskością wątroby do zabiegów stomatologicznych.- 1,33 godziny

6.Etiopatogeneza i symptomatologia schorzeń układu moczowego w aspekcie pracy stomatologa. Przygotowanie pacjenta przewlekłą chorobą nerek oraz leczonych nerkozastępczo do zabiegów stomatologicznych- 1,33 godziny

7.Etiopatogeneza i symptomatologia schorzeń układu nerwowego w aspekcie pracy stomatologa. (parkinsonizm, padaczka).- 1,33 godziny

8.Zmiany w zakresie jamy ustnej w chorobach wewnętrznych- 1,33 godziny

9.Najczęstszechoroby zakaźne. Podstawy racjonalnej antybiotykoterapii.- 1,33 godziny

10.Stany naglące w kardiologii w praktyce lekarza stomatologa. Podstawy resuscytacji.- 1,33 godziny

11.Stany naglące w pneumonologii w praktyce lekarza stomatologa. Podstawy resuscytacji.- 1,33 godziny


12.Zasady przeprowadzenia sanacji jamy ustnej przed rozpoczęciem leczenia immunosupresyjnego. Przygotowanie pacjenta leczonego immunosupresyjnie do zabiegów stomatologicznych. Zasady prowadzenie profilaktyki antybiotykowej.- 1,33 godziny

13.Schorzenia od ogniskowe.- 1,33 godziny

14.Problemy internistyczne w praktyce lekarza stomatologa.- 1,33 godziny

15.Zaliczenie ćwiczeń.- 1,33 godziny

 

WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY ED

Internal diseases - III year ED

Sylabus

Lectures

WINTER SEMESTER
1.Symptoms and diagnostics of heart disease.
2.Life-threatening conditions in heart disease, cardiogenic shock.

SUMMER SEMESTER
1. Symptoms and diagnostics of coagulation disorders

Internal diseases IV year ED

Sylabus

WINTER SEMESTER
 

Classes (7 classes - 3 hours each)

1.Cardiology for dentistry: coronary artery disease, heart failure, valvular heart disease –preparation of the patient with chronic circulatory disorders for dental procedures.
2.Respiratory tract disorders –asthma, COPD, respiratory insufficiency–preparation of the patient with chronic respiratory disorders for dental procedures. -3 hours

3.Endocrine disorders –diabetes mellitus, disorders of pituitary, thyroid, parathyroid and suprarenal glands -preparation of the patient with endocrine disorders for dental procedures.
4.Hematological disorders -anemia, bleeding diathesis, leukemias -preparation of the patient with hematological disorders for dental procedures. Transfusion of blood products. - 3 hours

5.Gastrointestinal tract disorders –GERD, gastritis, stomach ulcers, viral hepatitis, liver cirrhosis, cholecystolithiasis (gallbladder stones), inflammatory bowel diseases –preparation of the patient with chronic gastrointestinal tract disorders for dental procedures.
6.Urinary tract disorders -chronic kidney disease -preparation of the patient with chronic kidney disease and renal replacement therapy for dental procedures.- 3 hours

7.Neurologic disorders –Parkinson’s disease, epilepsy -preparation of the patient with chronic neurologic disorders for dental procedures.
8.Disorders of oral cavity in internal diseases. - 3 hours

9.Infectious diseases. Fever of unknown origin. Antimicrobial prophylaxis and treatment in dental procedures.
10.Acute cardiac care in the dental office –principles of cardiopulmonary resuscitation. - 3 hours

11.Acute respiratory failure. Clinical signs, diagnosis and treatment, principles of cardiopulmonary resuscitation.
12.Principles of immunosuppressive treatment. Oral cavity sanitation before introduction of IS therapy. Antimicrobial prophylaxis. - 3 hours

13.Infected focus derived diseases diagnostic tests, symptoms and treatment.
14.Summary and repetition. - 2hours

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Żywienie w chorobach układu krążenia - II rok

 

SZKOŁA DOKTORSKA

Metodologia badań naukowych