Instytut Chorób Serca - Działalność naukowa

biegus3

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. Jan Biegus, prof. UMW

kontakt: 71 733 11 12, 71 733 42 36
e-mail: wl-46@umw.edu.pl

Główne kierunki badawcze Instytutu:

Badanie i wielokierunkowa ocena odpowiedzi diuretycznej oraz natriuretycznej u pacjentów z niewydolnością serca.

Toczące się obecnie badania:

-ocena wpływu penetracji furosemidu na odpowiedz diuretyczną, natriuretyczną oraz skład moczu u  pacjentów z ostrą niewydolnością serca leczonych diuretycznie

-porównanie różnych protokołów uzupełniania łożyska naczyniowego w trakcie leczenia diuretycznego u pacjentów z ostrą niewydolnością serca i cechami przewodnienia.

-ocena funkcji układu limfatycznego w czasie leczenia ostrej niewydolności serca

-ocena składu skóry pacjentów z ostrą niewydolnością serca

-wpływ podaży albuminy na odpowiedz natriuretyczną i diuretyczną w ostrej niewydolności serca

 

Ocena zaburzeń gospodarki żelazowej oraz wpływ suplementacji żelaza w chorobach sercowo-naczyniowych

Toczące się obecnie badania:

- ocena stanu gospodarki żelazowej u chorych z kardiomiopatiami (w tym w przebiegu choroby Fabry’ego i innych chorób spichrzeniowych), powiązanie z stanem funkcjonalnym, wydolnością fizyczną i remodelingiem mięśnia sercowego

- ocena dynamiki zmian parametrów gospodarki żelazowej u chorych w przebiegu zapalania mięśnia sercowego, powiązanie z nasileniem stanu zapalnego, remodelingiem i rokowaniem odległym

- wpływ dożylnej suplementacji karboksymaltozy żelazowej u chorych po zawale mięśnia sercowego z niedoborem żelaza na ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego, wystąpienia dekompensacji niewydolności serca i/lub pogorszenia jakości życia

 

Ocena zaburzeń sercowo-naczyniowych i ich następstw wśród pacjentów COVID-19 dodatnich

Toczące się obecnie badania:

- ocena dynamiki zmian parametrów gospodarki żelazowej u chorych hospitalizowanych z powodu COVID19, wpływ na przebieg szpitalny, ryzyko uszkodzenia mięśnia sercowego, powikłania zakrzepowo-zatorowe i rokowanie odległe

- wpływ uszkodzenia mięśnia sercowego u chorych hospitalizowanych z powodu COVID19 na przebieg szpitalny i rokowanie odległe

 

Transplantacja

- Wpływ mikrobioty jelitowej na nasilenie procesów zapalnych oraz komórkowe odrzucanie przeszczepu u pacjentów poddawanych ortotopowej transplantacji serca.

 

Ocena zaburzeń odpowiedzi układu autonomicznego w chorobach sercowo-naczyniowych (część projektów realizowana przy współpracy z Katedrą Fizjologii i Patofizjologii)

Toczące się obecnie badania:

- ocena czynności odruchu z chemoreceptorów tętniczych u pacjentów z ciężką stenozą aortalną przed i po przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej

-ocena czynności odruchu z chemoreceptorów u pacjentów z ostrą niewydolnością serca, na różnych etapach choroby

- tolerancja wysiłku a dysfunkcja chemoreceptorów obwodowych w niewydolności serca z zachowaną funkcją skurczową lewej komory

- wpływ donorów tlenku azotu na funkcję chemoreceptorów obwodowych w niewydolności serca z obniżoną funkcją skurczową lewej komory

- analiza wpływu inhibitorów płytkowego receptora P2Y12 na funkcję chemoreceptorów obwodowych

- wpływ odnerwienia przywspółczulnego serca na reakcję na ostrą hipoksję

  

Interwencje wieńcowe

- PERT – rejestr pacjentów poddawanych przezskórnym interwencjom w zatorowości płucnej wysokiego ryzyka

- WOHCA (Wroclaw out of hospital cardiac arrest registry) – rejestr pacjentów z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia we Wrocławiu 

- Ocena odpowiedzi na leczenie przeciwpłytkowe u pacjentów z małopłytkowością poddawanych przezskórnemu leczeniu interwencyjnemu choroby wieńcowej