III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego

p.o. Kierownika
dr n. med.
Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska


Katedra i Klinika funkcjonują na bazie
WSS im. J. Gromkowskiego
w Oddziale Immunologii Klinicznej i Pediatrii
Pawilon Pediatryczny A3
(wejście od ul. Sportowej)
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

Sekretariat
tel.: 71 392 53 53, 71 372 74 63
tel. kom. 512 607 933
faks: 71 392 53 53
e-mail: anita.kozlowska@umw.edu.pl

p.o. Kierownika Katedry

dr n. med.
Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska

(grupa badawczo-dydaktyczna)
Konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej dla województwa dolnośląskiego

Ordynator Oddziału Immunologii Klinicznej i Pediatrii WSS im. J. Gromkowskiego
tel.: 71 392 53 97,  III piętro, pokój 3b 26a;
e-mail: aleksandra.lewandowicz-uszynska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Sekretariat

mgr Anita Kozłowska
tel/fax: 71 392 53 53, tel. 71 372 74 63
kom. 512 607 933

I piętro, pok. 1A16
e-mail: anita.kozlowska@umw.edu.pl

Adiunkci

dr n. med.
Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska

(grupa badawczo-dydaktyczna)
specjalista chorób dzieci i immunologii klinicznej

tel.: 71 392 53 97, III piętro, pokój 3b 26a; 
e-mail: aleksandra.lewandowicz-uszynska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Asystenci

lek. Paula Bolaczek (grupa  dydaktyczna)
specjalista  pediatrii,
w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25
paula.bolaczek@umw.edu.pl

 

lek. Agnieszka Latawiec-Komaiszko
(grupa dydaktyczna)
specjalista  pediatrii
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25
agnieszka.latawiec-komaiszko@umw.edu.pl

 

lek. Joanna Mańkowska
(grupa dydaktyczna)
w trakcie specjalizacji z pediatrii
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25
joanna.mankowska@umw.edu.pl

 

dr n. med. Gerard Pasternak
(grupa badawczo-dydaktyczna)
(adiunkt dydaktyczny)
specjalista  pediatrii,
w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25
gerard.pasternak@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Karolina Pieniawska-Śmiech
(grupa dydaktyczna)
w trakcie specjalizacji z pediatrii
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25
karolina.pieniawska-smiech@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

lek. Mateusz Walkowiak
(grupa dydaktyczna)
w trakcie specjalizacji z pediatrii
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25
mateusz.walkowiak@umw.edu.pl

 

lek. Mariana Orylska
w trakcie specjalizacji z pediatrii
lekarz kliniczny WSS im. J. Gromkowskiego
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25

Pracownia Immunologii Ogólnej przy III Katedrze i Klinice Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego UM we Wrocławiu
 

Pracownik naukowo-techniczny
dr n. przyrodniczych Maria Kaźmierowska-Niemczuk (diagnosta laboratoryjny)
tel.: 71 375 62 85
tel. kom.: 692 686 177
e-mail: maria.kazmierowska-niemczuk@umw.edu.pl

Adres: Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. S. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław

Profil jednostki

III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego
Zainteresowania naukowe i badawcze Zespołu skupiają się wokół następujących zagadnień: pierwotne i wtórne niedobory odporności – od laboratorium do kliniki; humoralne zaburzenia odporności ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego niedoboru IgA, niedoboru podklas IgG, CVID; zaburzenia regulacji immunologicznej; współistnienie chorób alergicznych, autoimmunologicznych i nowotworowych z wrodzonymi błędami odporności; wpływ czynników środowiskowych na funkcje układu odpornościowego; badania nad funkcją neutrofili w patofizjologii wybranych schorzeń; szczepienia ochronne w trudnych sytuacjach klinicznych, wpływ COVID-19 na funkcje układu odpornościowego; polimorfizm receptora witaminy D, ocena rozwoju fizycznego dzieci, kapilaroskopowa ocena drobnych naczyń krwionośnych w wybranych jednostkach chorobowych.

Tematy badań
 
1. Humoralne zaburzenia odporności – niedobór IgA, niedobór podklas IgG.
2. Badania nad funkcją neutrofili w patofizjologii wybranych schorzeń.
3. Udział elastazy w patomechaniźmie kształtowania się chorób u dzieci.
4. Badania nad rolą tlenku azotu w patologii wybranych schorzeń.
5. Badania nad siecią cytokinową w kształtowania się chorób u dzieci.
6. Aktywność chemokin u dzieci
7. Badanie roli alfa-1 inhibitora proteinaz
8. Rola greliny i  leptyny   u dzieci z nzdo.
9. Wpływ diety wegetariańskiej na wybrane parametry
10.  Wpływ antybiotykoterapii na kształtowanie się odporności u dzieci
11. Określenie  roli wybuchu tlenowego 
12. Chemokiny RANTES i MIP-1 alfa w nzdo i astmie oskrzelowej
13. Chemokiny RANTES i IP-10 i ich wpływ na adhezyjność limfocytów T

 

Adiunkt Dydaktyczny

dr n. med. Gerard Pasternak
tel.: 71 392 53 95
e-mail: gerard.pasternak@umw.edu.pl

Regulamin wewnętrzny jednostki

Spis prowadzonych przedmiotów

  1. III r. WL wykłady – z propedeutyki pediatrii
  2. III r. WL ćwiczenia – z propedeutyki pediatrii
  3. III r. WL ED wykłady – z propedeutyki pediatrii
  4. III r. WL ED ćwiczenia – z propedeutyki pediatrii
  5. III r. WL Wykłady - w ramach immunologii klinicznej (z zakresu Pierwotnych niedoborów odporności)
  6. III-V r. WL Zajęcia fakultatywne  – reumatologia dziecięca
  7. III-V r. WL Zajęcia Fakultatywne – Pierwotne niedobory odporności (PNO) u dzieci, diagnostyka,  obrazy kliniczne i leczenie
  8. VI r. WL Praktyczne nauczanie kliniczne - pediatria
  9. Kurs obowiązkowy z zakresu immunologii do specjalizacji z medycznej diagnostyki laboratoryjnej

Sylabus / Syllabus

https://sylabusy.umw.edu.pl

Konsultacje / Consultations

Egzamin Propedeutyka Pediatrii / Propaedeutics of Paediatrics Exam

Kalendarz egzaminów / Exam Calendar:
https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/k…

Plan zajęć jednostki / Schedule of classes, lectures and seminars

https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index…

Koła naukowe

SKN Pediatrii im. Janusza Korczaka przy III Katedrze i Klinice Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego
Opiekun: dr n med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, lek. Mateusz Walkowiak