Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich

 

ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 7
50-368 Wrocław
tel. 71 784 14 96, 71 784 01 02
e-mail: sekretariatzhnl@umw.edu.pl

Kierownik Zakładu
dr hab. Jarosław Barański (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.:  71 784 14 96, 71 784 01 02
e-mail: jaroslaw.baranski@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Sekretariat
mgr Agata Konarska
tel.: 71 784 14 96, 71 784 01 02
e-mail: agata.konarska@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny
dr hab. Agnieszka Olchowska - Kotala (grupa dydaktyczna)
tel. 71 784 14 91, 71 784 14 96
e-mail: agnieszka.olchowska-kotala@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Adiunkci
dr Kamila Uzarczyk (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 784 14 96
e-mail: kamila.uzarczyk@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr Agata Strządała (grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 16 67, 71 784 14 96
e-mail: agata.strzadala@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr Żanetta Kaczmarek (grupa dydaktyczna)
ul. Parkowa 34, pok. 206
tel.: 71 348 21 34
e-mail: zanetta.kaczmarek@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Asystenci

mgr Kamila Łampika (grupa dydaktyczna)
tel. 71 784 01 04, 71 784 14 96
e-mail: kamila.lampika@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

mgr Danuta Wiśniewska (grupa badawczo-dydaktyczna)
ul. Parkowa 34, pok. 206
tel.: 71 348 21 34
e-mail: danuta.wisniewska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

mgr Katarzyna Tabiś (grupa dydaktyczna)
tel. 71 784 01 04, 71 784 14 96
e-mail: katarzyna.tabis@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Adiunkt dydaktyczny
dr hab. Agnieszka Olchowska - Kotala
tel. 71 784 14 91, 71 784 14 96
e-mail: agnieszka.olchowska-kotala@umw.edu.pl

Rok akademicki 2023/2024

Sylabusy przedmiotów 2023/2024 - dostępne w elektronicznej bazie sylabusów

Materiały dydaktyczne dostępne w:
Centralnym Repozytorium Materiałów Dydaktycznych
Cloud - chmura uczelniana

Wykaz przedmiotów prowadzonych w Zakładzie Humanistycznych Nauk Lekarskich:

Wydział Lekarski

 • Etyka lekarska (I) - sem. letni
 • Historia medycyny (I) - sem. zimowy
 • Socjologia w medycynie (II) - sem. zimowy
 • Psychologia lekarska z elementami komunikacji interpersonalnej (II) - sem. zimowy

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

 • Historia medycyny i stomatologii (I) - sem. zimowy
 • Psychologia i socjologia medycyny (I) - sem. letni
 • Historia sztuki (I) fakultet - sem. letni
 • Komunikacja interpersonalna (I) fakultet - sem. letni
 • Etyka lekarska (V) - sem. letni

Szkoła Doktorska

 • Komunikacja interpersonalna (II) - sem. letni
 • Metodyka nauczania w szkole wyższej (I) - sem. zimowy i letni

 Rok akademicki 2022/2023

Sylabusy przedmiotów 2022/2023 - dostępne w elektronicznej bazie sylabusówRok akademicki 2021/2022  -  Sylabusy przedmiotów

Wydział Lekarski

Wydział lekarski - przedmioty fakultatywne

Wydział Lekarski ED / Faculty of Medicine

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny ED / Faculty of Dentistry

Szkoła Doktorska

Syllabi of subjects - available in the electronic database of syllabi

Teaching materials available at:
Central Repository of Teaching Materials
Cloud - the university's cloud

List of subjects:

English Division - Faculty of Medicine

 • Medical Ethics (1) - summer semester
 • History of Medicine (1) - winter semester
 • Sociology in Medicine (2) - winter semester
 • Medical Psychology (2) - winter semester

English Division- Faculty of Dentistry

 • Medical Ethics (5) - summer semester
 • History of Medicine and Dentistry (1) - winter semester
 • History of Art (1) - summer semester
 • Interpersonal Communication (1) - summer semester
 • Medical Psychology and Sociology (1) - summer semester

Główne kierunki badawcze:

 1. Polska kultura medyczna, polska szkoła filozofii medycyny.
 2. Efektywna komunikacja pracowników ochrony zdrowia z pacjentem oraz opieka nad przewlekle chorymi.
 3. Percepcja i komunikacja ryzyka związanego z terapią medyczną.
 4. Medycyna w czasach Holokaustu.
 5. Etyka lekarska, etyka badań naukowych, bioetyka kulturowa.

Poza realizowanymi kierunkami badań pracownicy ZHNL prowadzą szeroko zakrojoną działalność dydaktyczną – w tym także dla słuchaczy ED oraz programu Erasmus - w ramach której studenci poznają podstawy Psychologii lekarskiej z elementami komunikowania z pacjentem, Socjologii w medycynie, Etyki lekarskiej i Historii medycyny.

Dr Kamila Uzarczyk, członek powołanej w 2021 ‘The Lancet Commission on Medicine and the Holocaust: Historical Evidence, Implications for Today, Teaching for Tomorrow’.

Rezultatem prac Komisji jest publikacja raportu (The Lancet, vol. 402, nr 10415, Nov 18-24, 2023, ss. 1805-1940) uwzględniającego stan badań, implikacje w kontekście współczesnej debaty w zakresie etyki lekarskiej oraz propozycję modelu nauczania o tych problemach dla studentów kierunków medycznych.

Online: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01845-7