Didactics

Didactics

1. Regulamin Studiów

1.1. Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024 , wprowadzony uchwałą nr 2499 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2023 r.
 
- Załącznik do Regulaminu Studiów 2023/2024 - Wykaz przedmiotów rygorowych
 
1.2. Regulamin Studiów obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024

2. Uchwała nr 2417 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie opracowywania programów studiów, studiów podyplomowych oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich

2.1. Sylwetka absolwenta kierunku lekarskiego

2.2. Instrukcja wypełnienia sylabusa

2.3. Prezentacja ze szkolenia - Wytyczne do przygotowania sylabusa

2.4. Prezentacja ze szkolenia - Metody weryfikacji efektów uczenia się

2.5. Szczegółowy opis poszczególnych form zajęć

3. Standardy kształcenia dla kierunku lekarskiego 2019 - Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty... (Dz.U. 2019 poz.1573)

3.1. Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza (Załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia)

3.2. Tłumaczenie szczegółowych efektów uczenia się dla kierunku lekarskiego

4. Matryca efektów uczenia się dla kierunku lekarskiego

5. Zarządzenie nr 232/XV R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia nazw anglojęzycznych jednostek wydziałowych i ogólnouczelnianych Uczelni

5. 1. Wykaz anglojęzycznych nazw jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

6. Wnioski odnośnie wprowadzenia zmian w zajęciach fakultatywnych

6.1. Propozycja wprowadzenia nowego przedmiotu fakultatywnego
6.2. Wniosek dotyczący propozycji wprowadzenia zmian w przedmiocie fakultatywnym