Zadania członków zespołu - Międzywydziałowy Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt

Zadania członków Międzywydziałowego Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2021 poz. 1331), z późniejszą zmianą Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2021 poz. 2338), powołano:


mgr inż. Magdalenę Klyta jako osobę odpowiedzialną za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i posiadającymi odpowiednie kwalifikacje (art. 20 ust. 1 Ustawy) oraz nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku (art. 24 ust. 1 pkt 1 Ustawy), zapewniającą osobom, o których mowa w art. 20 i art. 21 Ustawy, dostęp do informacji dotyczących gatunków zwierząt utrzymywanych w ośrodku lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy), organizującą szkolenia dla osób o których mowa w art. 20 i art. 21 Ustawy (art. 24 ust. 1 pkt 3) oraz zapewniającą, aby osoby, o których mowa w art. 20 i art. 21 Ustawy, posiadały odpowiednie kwalifikacje (art. 24 ust. 1 pkt 4 Ustawy) – (art. 24 Ustawy)


dr hab. Beatę Nowak oraz mgr inż. Magdalenę Klyta jako osoby odpowiedzialne za nadzór nad osobami planującymi procedury i doświadczenia oraz je przeprowadzające (art. 21 ust. 1 Ustawy), wykonującymi procedury (art. 21 ust. 2 Ustawy), uczestniczącymi w wykonywanych procedurach (art. 21 ust. 3 Ustawy) i uśmiercającymi zwierzęta wykorzystywane w procedurach (art. 20 ust. 2 Ustawy)


dr Grzegorza Dziwisz jako lekarza weterynarii z którym zawarto umowę o świadczenie w ośrodku usług weterynaryjnych (art. 23 Ustawy)


Międzywydziałowy Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt realizuje następujące zadania (zgodnie z art. 25 Ustawy):

(a) udzielanie porad w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt, znalezieniem nowego opiekuna dla zwierząt, w tym ich właściwej socjalizacji, prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego, związanych z organizowanymi szkoleniami, dotyczących stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia, a także przekazywanie na bieżąco informacji o osiągnięciach technicznych i naukowych związanych ze stosowaniem tych zasad

(b) opracowywanie i dokonywanie przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku

(c) monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek oraz ułatwianie wzajemnego udostępniania pozyskanych narządów lub tkanek między hodowcami, dostawcami i użytkownikami

(d) monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

(e) zgłaszanie hodowcy, dostawcy lub użytkownikowi przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt i określanie czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu

(f) kontrola przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocena zgodności przeprowadzanych doświadczeń z treścią uchwały o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia oraz z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia

(g) opiniowanie lub zatwierdzanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia przed ich złożeniem do lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach.

(h) współpraca z lekarzem weterynarii w wykonywaniu wyżej wskazanych zadań

(i) gromadzenie przekazywanych przez lekarza weterynarii informacji dotyczących dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

(j) sporządzanie dokumentacji z realizacji wyżej wskazanych zadań, w szczególności obejmującą podjęte działania w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz przekazanie dokumentacji hodowcy, dostawcy lub użytkownikowi


SZKOLENIA

ogłoszenia dotyczące aktualnych szkoleń dostępne są tutaj

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (poz. 628 z dn. 5 maja 2015 r., z późniejszymi zmianami - poz. 2540 z dn. 24 grudnia 2019 r. oraz poz. 2576 z dn. 30 listopada 2022 r.).

Prowadzone szkolenia:
(a) dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur
(b) dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie
(c) dla osób wykonujących procedury
(d) dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach.