Najważniejsze akty prawne - Opłaty za studia

Opłaty za studia

Wysokość i terminy wnoszenia opłat dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 23/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2022/2023 związane z kształceniem studentów oraz uczestników studiów podyplomowych - tekst obowiązujący do pobrania

załącznik nr 1 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce
załącznik nr 2 - porozumienie związane z uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych programem studiów, które są organizowane dla danego studenta, i które nie są ujęte w programie studiów dla danego roku akademickiego, do którego przypisany jest dany student
załącznik nr 3 - porozumienie do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach wnoszonych przez podmiot finansujący
załącznik nr 4 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych programem studiów, które są organizowane dla danego studenta, i które nie są ujęte w programie studiów dla danego roku akademickiego, do którego przypisany jest dany student – tekst w języku polskim i angielskim
załącznik nr 5 - porozumienie w sprawie zwolnienia w części z opłat za usługi edukacyjne na studiach
załącznik nr 6 - porozumienie w sprawie zwrotu opłaty za usługi edukacyjne za okres niepobierania nauki na studiach
załącznik nr 7 - wniosek o zwrot opłaty za usługi edukacyjne na studiach za okres niepobierania nauki lub zwrot nadpłaty
załącznik nr 8 - wniosek o częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych wraz z klauzulą informacyjną dla członka rodziny
załącznik nr 9 - wniosek o rozłożenie na raty opłaty za usługi edukacyjne
załącznik nr 10 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, w języku polskim
załącznik nr 11 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie niestacjonarnej, w języku polskim
załącznik nr 12 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie niestacjonarnej, w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja i pielęgniarstwo)
załącznik nr 13 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów wyższych w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym
załącznik nr 14 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym
załącznik nr 15 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim
załącznik nr 16 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja i pielęgniarstwo)
załącznik nr 17 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim
załącznik nr 18 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja)
załącznik nr 19 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
załącznik nr 20 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
załącznik nr 21 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów w związku z rozłożeniem na dwie raty opłaty za studia
załącznik nr 22 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów w związku z rozłożeniem na cztery raty opłaty za studia           


Wysokość i terminy wnoszenia opłat dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 12/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiuz dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2019/2020 związane z kształceniem studentów
tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania
załącznik nr 1 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce
załącznik nr 2 - porozumienie związane z uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych programem studiów
załącznik nr 3 - porozumienie do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach wnoszonych przez przedsiębiorcę
załącznik nr 4 - porozumienie w sprawie zwolnienia w części z opłat za usługi edukacyjne
załącznik nr 5 - porozumienie w sprawie zwrotu opłaty za usługi edukacyjne za okres niepobierania nauki
załącznik nr 6 - wniosek o zwrot opłaty za usługi edukacyjne na studiach za okres niepobierania nauki lub zwrot nadpłaty
załącznik nr 7 - wniosek o częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych
załącznik nr 8 - klauzula informacyjna dla członka rodziny studenta ubiegającego się o częściowe zwolnienie z opłaty za studia
załącznik nr 9 - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Umowy obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021
załącznik nr 10 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, w języku polskim
załącznik nr 11 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich w formie niestacjonarnej, w języku polskim
załącznik nr 12 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów wyższych w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym
załącznik nr 13 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym
załącznik nr 14 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim
załącznik nr 15 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim
załącznik nr 16 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Zarządzenie nr 60/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016 związane z kształceniem studentów (obywateli polskich i cudzoziemców), uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych oraz wzorów umów o odpłatności za usługi edukacyjne doktorantów, porozumień do umów i wniosków - tekst obowiązujący

UWAGA! Przepisy zarządzenia nr 60/XV R/2015 uchyla się w zakresie unormowanym zarządzeniem nr 12/XV R/2019 (kształcenie studentów).

Wzory druków umów, porozumień i wniosków, stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 60/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016:
załącznik nr 1 - umowa - stacjonarne studia doktoranckie
załącznik nr 2 - umowa - studia doktoranckie - cudzoziemcy


Pobieranie opłat za wydanie dokumentów  - link