Najważniejsze akty prawne - Opłaty za studia

Opłaty za studia

Wysokość i terminy wnoszenia opłat dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2024/2025

Zarządzenie nr 73/XVI R/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczonych od roku akademickiego 2024/2025

tekst obowiązujący zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1wysokość opłat pobieranych za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych albo niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim

załącznik nr 2 - wysokość opłat za usługi edukacyjne za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych albo niestacjonarnych prowadzonych w języku angielskim

załącznik nr 3 - wniosek o zwrot opłaty za usługi edukacyjne za okres niepobierania nauki lub zwrot nadpłaty

załącznik nr 4 - wniosek o wyrażenie zgody na częściowe zwolnienie z opłaty za studia

załącznik nr 5 - wniosek o rozłożenie opłat na raty

załącznik nr 6 - wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo w zajęciach nieobjętych programem studiów które są organizowane dla danego studenta i nie są ujęte w programie studiów dla danego roku akademickiego, do którego przypisany jest dany student


Wysokość i terminy wnoszenia opłat dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024

Zarządzenie nr 41/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2023/2024 związane z kształceniem studentów

tekst obowiązujący zarządzenia do pobrania

Obowiązujące załączniki:

załącznik nr 1 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce

załącznik nr 2 - porozumienie związane z uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych programem studiów, które są organizowane dla danego studenta, i  które nie są ujęte w programie studiów dla danego roku akademickiego, do którego przypisany jest dany student

załącznik nr 3 - porozumienie do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach wnoszonych przez przedsiębiorcę

załącznik nr 4 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych programem studiów, które są organizowane dla danego studenta, i które nie są ujęte w programie studiów dla danego roku akademickiego, do którego przypisany jest dany student – tekst w języku polskim i angielskim

załącznik nr 5 - porozumienie w sprawie zwolnienia w części z opłat za usługi edukacyjne na studiach

załącznik nr 6 - porozumienie w sprawie zwrotu opłaty za usługi edukacyjne za okres niepobierania nauki na studiach

załącznik nr 7 - wniosek o zwrot opłaty za usługi edukacyjne na studiach za okres niepobierania nauki lub zwrot nadpłaty

załącznik nr 8 - wniosek o częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych

załącznik nr 9 - wniosek o rozłożenie na raty opłaty za usługi edukacyjne

załącznik nr 10 - klauzula informacyjna dla członka rodziny studenta, ubiegającego się o częściowe zwolnienie z opłaty za studia

załącznik nr 11 – umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, w języku polskim,

załącznik nr 12 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie niestacjonarnej, w języku polskim,

załącznik nr 13 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie niestacjonarnej, w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja
i pielęgniarstwo),

załącznik nr 14 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów wyższych w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym,

załącznik nr 15 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim,

załącznik nr 16 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja
i pielęgniarstwo),

załącznik nr 17 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim,

załącznik nr 18 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja),

załącznik nr 19 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),

załącznik nr 20 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),

załącznik nr 21 - Porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów w związku z rozłożeniem na dwie raty opłaty za studia,

załącznik nr 22 - Porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów w związku z rozłożeniem na cztery raty opłaty za studia,

załącznik nr 23 - Porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów na I roku w związku
z rozłożeniem na dwie raty opłaty za studia,

załącznik nr 24 - Porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów na I roku w związku
z rozłożeniem na cztery raty opłaty za studia,

załącznik nr 25 – Aneks do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności w związku z zawarciem umowy z bankiem o kredyt studencki na studia medyczne,

załącznik nr 26 - Aneks do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, w języku polskim; umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

załącznik nr 27 - Aneks do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów wyższych w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym; umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie niestacjonarnej, w języku polskim; umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim oraz umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim,

załącznik nr 28 - Aneks do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie niestacjonarnej, w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja i pielęgniarstwo); umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja i pielęgniarstwo) oraz umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja),

załącznik nr 29 - Aneks do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności w związku z zawarciem umowy z bankiem o kredyt studencki na studia medyczne.


Wysokość i terminy wnoszenia opłat dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 23/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2022/2023 związane z kształceniem studentów oraz uczestników studiów podyplomowych

tekst obowiązujący zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce

załącznik nr 2 - porozumienie związane z uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych programem studiów, które są organizowane dla danego studenta, i które nie są ujęte w programie studiów dla danego roku akademickiego, do którego przypisany jest dany student

załącznik nr 3 - porozumienie do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach wnoszonych przez podmiot finansujący

załącznik nr 4 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych programem studiów, które są organizowane dla danego studenta, i które nie są ujęte w programie studiów dla danego roku akademickiego, do którego przypisany jest dany student – tekst w języku polskim i angielskim

załącznik nr 5 - porozumienie w sprawie zwolnienia w części z opłat za usługi edukacyjne na studiach

załącznik nr 6 - porozumienie w sprawie zwrotu opłaty za usługi edukacyjne za okres niepobierania nauki na studiach

załącznik nr 7 - wniosek o zwrot opłaty za usługi edukacyjne na studiach za okres niepobierania nauki lub zwrot nadpłaty

załącznik nr 8 - wniosek o częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych

załącznik nr 9 - wniosek o rozłożenie na raty opłaty za usługi edukacyjne

załącznik nr 10 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, w języku polskim

załącznik nr 11 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie niestacjonarnej, w języku polskim

załącznik nr 12 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie niestacjonarnej, w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja i pielęgniarstwo)

załącznik nr 13 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów wyższych w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym

załącznik nr 14 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym

załącznik nr 15 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim

załącznik nr 16 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja i pielęgniarstwo)

załącznik nr 17 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim

załącznik nr 18 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim (dla studentów kierunków farmacja)

załącznik nr 19 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

załącznik nr 20 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

załącznik nr 21 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów w związku z rozłożeniem na dwie raty opłaty za studia

załącznik nr 22 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów w związku z rozłożeniem na cztery raty opłaty za studia            

załącznik nr 23 - Aneks do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności w związku z zawarciem umowy z bankiem o kredyt studencki na studia medyczne


Wysokość i terminy wnoszenia opłat dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 12/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2019/2020 związane z kształceniem studentów:

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik nr 1 - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce

załącznik nr 2 - porozumienie związane z uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych programem studiów

załącznik nr 3 - porozumienie do umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach wnoszonych przez przedsiębiorcę

załącznik nr 3a - porozumienie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z uczestniczeniem w zajęciach nieobjętych programem studiów, które są organizowane dla danego studenta, i które nie są ujęte w programie studiów dla danego roku akademickiego, do którego przypisany jest dany student tekst w języku polskim i angielskim;

załącznik nr 4 - porozumienie w sprawie zwolnienia w części z opłat za usługi edukacyjne

załącznik nr 5 - porozumienie w sprawie zwrotu opłaty za usługi edukacyjne za okres niepobierania nauki

załącznik nr 6 - wniosek o zwrot opłaty za usługi edukacyjne na studiach za okres niepobierania nauki lub zwrot nadpłaty

załącznik nr 7 - wniosek o częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych

załącznik nr 8 - klauzula informacyjna dla członka rodziny studenta ubiegającego się o częściowe zwolnienie z opłaty za studia

załącznik nr 9 - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

załącznik nr 10 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, w języku polskim

załącznik nr 11 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich w formie niestacjonarnej, w języku polskim

załącznik nr 12 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów wyższych w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym

załącznik nr 13 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym

załącznik nr 14 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim

załącznik nr 15 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim

załącznik nr 16 - o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Zarządzenie nr 60/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016 związane z kształceniem studentów (obywateli polskich i cudzoziemców), uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych oraz wzorów umów o odpłatności za usługi edukacyjne doktorantów, porozumień do umów i wniosków - tekst obowiązujący

UWAGA! Przepisy zarządzenia nr 60/XV R/2015 uchyla się w zakresie unormowanym zarządzeniem nr 12/XV R/2019 (kształcenie studentów).

Wzory druków umów, porozumień i wniosków, stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 60/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016:
załącznik nr 1 - umowa - stacjonarne studia doktoranckie
załącznik nr 2 - umowa - studia doktoranckie - cudzoziemcy