Indywidualna praktyka zagraniczna

Indywidualna praktyka zagraniczna

Praktyki zawodowe w Goerlitz

Szanowni Państwo,
Informujemy, że rozpoczęliśmy zapisy na praktyki wakacyjne 2021/2022 realizowane w Klinice w Goerlitz.

W terminie do 08.04.2022 r. przyjmujemy w dziekanacie WL wnioski o praktykę ( należy złożyć wniosek o praktykę we własnym zakresie z wypełnioną pierwszą częścią wniosku, z aktualnym nr telefonu i proponowanym terminem, jaki podano w tabeli). Terminy praktyk (dostępny poniżej)

Liczba miejsc jest ograniczona. Kwalifikacja studentów na praktyki odbędzie się w oparciu o średnią ocen za ostatni rok studiów oraz o udokumentowanie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim (np. kopia certyfikatu – oryginał do wglądu).


Indywidualna praktyka zagraniczna

Podstawą do ubiegania się o indywidualną praktykę zagraniczną jest przesłanie w terminie do 31.03.2022 r. wypełnionego skanu wniosku o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie ze zgodą placówki zagranicznej, stanowiącego załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 28/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. (wniosek w j. angielskim dostępny poniżej) na e-mail agnieszka.plewka@umw.edu.pl.

We wniosku należy wskazać miejsce odbywania praktyki, termin i uzyskać zgodę dyrektora/kierownika placówki, w której ma się odbywać praktyka, potwierdzoną pieczęcią imienną, podpisem i pieczęcią placówki. Zgoda dyrektora (szpital)/kierownika (przychodnia) placówki powinna być wyrażona po jego zapoznaniu się z programem praktyk w języku angielskim i powinna być zawarta na osobnym druku spełniającym powyższe wymagania.

Po weryfikacji wniosku przez Opiekuna, Dziekan wyraża zgodę na indywidualną praktykę zawodową. Uczelnia nie podpisuje porozumień z jednostkami zagranicznymi, w których ma być realizowana praktyka i nie obejmuje ochroną prawną studentów organizujących indywidualne praktyki zagraniczne.

Przed rozpoczęciem praktyki student, pod warunkiem ważnych badań, drukuje program praktyki zawodowej w języku angielskim (drukowanie obustronnie – 1 kartka).

Podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej jest poświadczenie odbycia praktyki obejmujące: termin i miejsce realizacji praktyki, pieczęć jednostki, w której odbywała się praktyka, pieczęć i podpis osoby zaliczającej praktykę lub oddzielne zaświadczenie o nabytych umiejętnościach praktycznych (zostaje w teczce studenta) stanowiące podstawę zaliczenia praktyki.