Indywidualna praktyka zagraniczna

Indywidualna praktyka zagraniczna

Podstawą do ubiegania się o indywidualną praktykę zagraniczną jest przesłanie lub złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2024 r. wypełnionego wniosku o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki we własnym zakresie ze zgodą placówki zagranicznej, stanowiącego załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 28/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. (wniosek w j. angielskim dostępny poniżej).
Wniosek można złożyć osobiście w dziekanacie lub przesłać na e-mail agnieszka.plewka@umw.edu.pl


We wniosku należy wskazać miejsce odbywania praktyki, termin i uzyskać zgodę dyrektora/kierownika placówki, w której ma się odbywać praktyka, potwierdzoną pieczęcią imienną, podpisem i pieczęcią placówki. Zgoda dyrektora placówki powinna być wyrażona po jego zapoznaniu się z programem praktyk w języku angielskim i powinna być zawarta na osobnym druku spełniającym powyższe wymagania.


Po weryfikacji wniosku przez Opiekuna, Dziekan wyraża zgodę na indywidualną praktykę zawodową. Uczelnia nie podpisuje porozumień z jednostkami zagranicznymi, w których ma być realizowana praktyka i nie obejmuje ochroną prawną studentów organizujących indywidualne praktyki zagraniczne.


Przed rozpoczęciem praktyk zagranicznych student, pod warunkiem ważnych badań, drukuje program praktyki zawodowej w języku angielskim (drukowanie obustronnie – 1 kartka) wraz z kompletem ankiet w j. angielskim (ocena jednostki, ocena praktykanta osobno na każdy zakres praktyk, druk jednostronny), dokumenty do wydruku poniżej.


Podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej jest poświadczenie odbycia praktyki obejmujące: termin i miejsce realizacji praktyki, pieczęć jednostki, w której odbywała się praktyka, pieczęć i podpis osoby zaliczającej praktykę lub oddzielne zaświadczenie o nabytych umiejętnościach praktycznych (zostaje w teczce studenta) stanowiące podstawę zaliczenia praktyki.