Wydział Lekarski - Kierunek Lekarski - Dydaktyka

Dydaktyka

Dydaktyka

1. Regulamin Studiów

1.1. Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024, wprowadzony uchwałą nr 2499 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2023 r.

- Załącznik do Regulaminu Studiów 2023/2024 - Wykaz przedmiotów rygorowych

1.2. Regulamin Studiów obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023

2. Uchwała nr 2417 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie opracowywania programów studiów, studiów podyplomowych oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich

2.1. Sylwetka absolwenta kierunku lekarskiego

2.2. Instrukcja wypełnienia sylabusa

2.3. Prezentacja ze szkolenia - Wytyczne do przygotowania sylabusa

2.4. Prezentacja ze szkolenia - Metody weryfikacji efektów uczenia się

2.5. Szczegółowy opis poszczególnych form zajęć

3. Standardy kształcenia dla kierunku lekarskiego 2019 - Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty... (Dz.U. 2019 poz.1573

3.1. Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza

3.2. Tłumaczenie szczegółowych efektów uczenia się dla kierunku lekarskiego

4. Matryca efektów uczenia się dla kierunku lekarskiego

6. Zarządzenie nr 232/XV R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia nazw anglojęzycznych jednostek wydziałowych i ogólnouczelnianych Uczelni

6.1. Wykaz anglojęzycznych nazw jednostek organizacyjnych Uniwersytetu