Indywidualna praktyka krajowa

Indywidualna praktyka krajowa

Podstawą do ubiegania się o indywidualną praktykę zawodową za rok akad. 2021/2022 jest złożenie lub przesłanie skanu wypełnionego wniosku stanowiącego załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 28/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 z póź. zm. na adres e-mail: agnieszka.plewka@umw.edu.pl

Wnioski te należy składać w terminie do 31 marca 2022 r.

Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyk we własnym zakresie dostępny poniżej.

We wniosku należy wskazać miejsce odbywania praktyki wraz z dokładnym adresem, termin realizacji (w pełnych tygodniach) i uzyskać zgodę w przypadku szpitali tylko dyrektora, zastępcy dyrektora, prokurenta lub z upoważnienia dyrektora, w przypadku przychodni kierownika/właściciela placówki, w której ma odbywać się praktyka potwierdzoną pieczęcią imienną, podpisem i pieczęcią placówki. Po weryfikacji wniosku przez Opiekuna praktyk zawodowych z ramienia Uczelni, Dziekan wyraża zgodę na indywidualną praktykę zawodową. Warunkiem realizacji praktyki jest podpisanie porozumienia (wzór dostępny na stronie Praktyk zawodowych) pomiędzy Uczelnią a jednostką, w której ma być realizowana praktyka. W ramach porozumienia Uczelnia zapewnia studentom ubezpieczenie OC, natomiast NNW studenci muszą wykupić indywidualnie. Uczelnia nie podpisuje innych porozumień.

Uprzejmie informuję, że programy praktyk mogą pobierać studenci posiadający ważne badania lekarskie i aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. W przypadku wątpliwości, co do daty ważności wyżej wymienionych badań, możliwe jest sprawdzenie u osoby odpowiedzialnej za dany rok w godzinach urzędowania Dziekanatu lub uzyskanie skierowania na badania drogą elektroniczną.

Podstawą zaliczenia praktyk jest złożenie czytelnie uzupełnionego programu poświadczającego odbycie praktyk wraz z terminem i miejscem realizacji, pieczęcią jednostki, w której odbywała się praktyka, pieczęcią i podpisem osoby zaliczającej praktykę oraz ankiet oceny praktyk zawodowych.

Wymiary praktyk, cel i wykaz umiejętności praktycznych musi być zgodny z niżej zamieszczonymi programami praktyk.