Indywidualna praktyka krajowa

Indywidualna praktyka krajowa

Studenci mogą zorganizować praktyki indywidualnie za rok akad. 2022/2023 składając prawidłowo wypełniony wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r.


Wnioski o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyk we własnym zakresie można przesłać e-mailem agnieszka.plewka@umw.edu.pl lub złożyć osobiście w dziekanacie.
We wniosku należy wskazać miejsce odbywania praktyk wraz z dokładnym adresem, terminem realizacji (w pełnych tygodniach dla każdego zakresu praktyk) i zgodą potwierdzoną pieczęcią imienną, podpisem i pieczęcią adresową podmiotu:
-  zgoda dyrektora szpitala (pieczęć i podpis) łącznie ze zgodą kierownika kliniki, w której realizowane są praktyki,
- w przypadku przychodni: dyrektor/kierownik/właściciel przychodni.


Po weryfikacji wniosku przez Opiekuna praktyk zawodowych z ramienia Uczelni, Dziekan wyraża zgodę na indywidualną praktykę zawodową.  


Ze studentami kontaktujemy się tylko w przypadku braku zgody.


Warunkiem realizacji praktyk jest zawarcie porozumienia pomiędzy Uczelnią a jednostką, które Uczelnia, po zakończeniu procesu przyjmowania wniosków, samodzielnie podpisuje i wysyła do podmiotu.