Praktyki zawodowe - informacje ogólne

Praktyki zawodowe - informacje ogólne

Opiekun praktyk zawodowych
dr hab. Tomasz Jurek, prof. nadzw.  e-mail: tomasz.jurek@umed.wroc.pl

Zastępca Opiekuna praktyk zawodowych
dr hab. Krzysztof Maksymowicz
e-mail: krzysztof.maksymowicz@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 14 74,
Zakład Medycyny Sądowej
ul. J. Mikulicza – Radeckiego 4

Dziekanat: Sekcja Toku Studiów
pok. 107
tel.: 71 784 17 89

Praktyki zawodowe 2021/2022

Szanowni Studenci

Praktyki zawodowe studentów Uniwersytetu Medycznego organizowane są przez Uczelnię zgodnie z zarządzeniem nr 28/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 roku z póź. zm. w okresie wakacyjnym w jednostkach opieki zdrowotnej, z którymi Uczelnia podpisze umowy lub porozumienia.

Wzór porozumienia dostępny poniżej.

Uczelnia nie podpisuje innych porozumień.

W ramach porozumienia Uczelnia zapewnia studentom ubezpieczenie OC, natomiast NNW studenci muszą wykupić indywidualnie.

Warunkiem przystąpienia do praktyk są ważne badania: zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne, szczepienie WZW typu B.

Przed rozpoczęciem praktyk studenci pobierają ze strony www właściwy program praktyki zawodowej wraz z ankietami do uzupełnienia (ankietę oceny jednostki wypełnia każdy student, ankietę oceny praktykanta/praktykantki wypełnia opiekun z ramienia jednostki, w której realizowane są praktyki).

Na wniosku konieczna jest zgoda dyrektora jednostki, w której realizowane są praktyki.

Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyk we własnym zakresie dostępny poniżej.

Osoby, które zrealizowały wymagane praktyki za rok akad. 2021/2022, mogą składać czytelnie uzupełnione i podpisane programy praktyk wraz z ankietami oceny praktyk w terminie do 7 października 2022 r. bezpośrednio do dziekanatu.

WAŻNE!!! – Osoby, które nie zrealizowały obowiązkowych praktyk zawodowych muszą złożyć w dziekanacie wniosek o wpis warunkowy z praktyk na kolejny rok akademicki.

Podstawą zaliczenia praktyk jest złożenie czytelnie uzupełnionego programu poświadczającego odbycie praktyk wraz z terminem i miejscem realizacji, pieczęcią jednostki, w której odbywała się praktyka, pieczęcią i podpisem osoby zaliczającej praktykę oraz ankiet oceny praktyk zawodowych.

Uprzejmie informuję, że programy praktyk mogą pobierać studenci posiadający ważne badania lekarskie.

W przypadku wątpliwości, co do daty ważności wyżej wymienionych badań, możliwe jest sprawdzenie ich ważności w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce Badania.

W przypadku nieważności w/w badań skierowania można uzyskać drogą e-mailową, wysyłając prośbę do dziekanatu do osoby odpowiedzialnej za dany rok studiów.

Praktyka zawodowa w ramach wolontariatu

Istnieje również możliwość realizacji praktyk zawodowych w ramach wolontariatu (dotyczy tylko 1 i 3 roku).

Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie https://archiwum.umw.edu.pl/wolontariat-koronawirus-dokumenty

Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie wolontariatu dostępny poniżej.