Praktyki zawodowe - informacje ogólne

Praktyki zawodowe - informacje ogólne

Opiekun praktyk zawodowych
dr hab. Tomasz Jurek prof. Uczelni
e-mail: tomasz.jurek@umw.edu.pl

Zastępca Opiekuna praktyk zawodowych
dr hab. Krzysztof Maksymowicz
e-mail: krzysztof.maksymowicz@umw.edu.pl
tel.: 71 784 14 74
Zakład Medycyny Sądowej
ul. J. Mikulicza – Radeckiego 4

Dziekanat: Sekcja Toku Studiów pok. 107
mgr Agnieszka Plewka
e-mail: agnieszka.plewka@umw.edu.pl
tel.: 71 784 17 89

Praktyki zawodowe 2023/2024

 

Praktyki zawodowe studentów Uniwersytetu Medycznego organizowane są przez Uczelnię zgodnie z zarządzeniem nr 28/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 roku z póź. zm. w okresie wakacyjnym w jednostkach opieki zdrowotnej, z którymi Uczelnia przed rozpoczęciem zapisów na praktyki podpisze umowy lub porozumienia.

Lista placówek i szpitali wraz z wszelkimi informacjami ws. zapisów będzie udostępniona w czerwcu.

Warunkiem przystąpienia do praktyk są ważne badania:

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy,

- orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,

- potwierdzenie szczepienia WZW typu B.

W przypadku wątpliwości, co do daty ważności wyżej wymienionych badań, możliwe jest sprawdzenie ich ważności w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce Badania lub u osoby odpowiedzialnej za dany rok w godzinach urzędowania Dziekanatu.

Studenci mogą także ubiegać się o praktyki w indywidualnym zakresie, składając w terminie do 31 marca 2024 r. wniosek ws. praktyk indywidualnych, osobno na każdy zakres praktyki

Na wniosku konieczna jest zgoda dyrektora szpitala (pieczęć i podpis) łącznie ze zgodą kierownika kliniki, w której realizowane są praktyki oraz czytelna pieczęć podmiotu z dokładnym adresem. W przypadku przychodni zgodę wyraża dyrektor/kierownik/właściciel przychodni (pieczęć i podpis).

Porozumienia są wysyłane do placówek, po zakończeniu procesu składania wniosków indywidualnych przez studentów.

W ramach porozumień Uczelnia zapewnia studentom ubezpieczenie OC, natomiast NNW studenci muszą wykupić indywidualnie.

Przed rozpoczęciem praktyk studenci pobierają ze strony  właściwy program praktyk zawodowych oraz ankiety (oceny jednostki, oceny praktykanta) osobno na każdy zakres praktyk. Prosimy, aby programy drukować dwustronnie (1 kartka), a ankiety jednostronnie.

Osoby, które zrealizowały wymagane praktyki za rok akad. 2023/2024 składają czytelnie uzupełnione i podpisane programy wraz z kompletem ankiet w terminie do 30 września 2024 r. bezpośrednio do dziekanatu, istnieje tez możliwość przesłania pocztą tradycyjną.

WAŻNE!!! – Osoby, które nie zrealizują obowiązkowych praktyk zawodowych w rok akad. 2023/2024 muszą złożyć w dziekanacie wniosek o wpis warunkowy z praktyk w terminie do 30 września 2024 r.

Podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej jest poświadczenie odbycia praktyki obejmujące: termin i miejsce realizacji praktyki, zgodnie z obowiązującym programem, pieczęć jednostki, w której odbywała się praktyka, pieczęć i podpis osoby zaliczającej praktykę oraz kompletu ankiet.