Wydział Lekarski - Kierunek Lekarski - Przeniesienia

Przeniesienia studentów z innych uczelni

 

 

W dniu 14.08.2023 Sekcja Toku Studiów będzie nieczynna.

 

1. Student innej uczelni, w tym zagranicznej, może ubiegać się o przeniesienie, przy zachowaniu kierunku, formy, poziomu kształcenia, po zaliczeniu co najmniej I roku studiów, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. Przeniesienie może nastąpić tylko od początku nowego roku akademickiego, pod warunkiem spełnienia zasad rekrutacji obowiązujących w danym roku akademickim na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu- zgodnie z warunkami rekrutacji § 4 minimalna liczba punktów, uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek lekarski wynosi – 150 punktów w sumie z trzech przedmiotów kierunkowych:

 • biologia - egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym

 • chemia - egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym,

 • matematyka lub fizyka - egzamin pisemny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Kandydaci ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą, muszą posiadać certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie C1. Dziekan dodatkowo kieruje studenta na egzamin weryfikujący znajomość języka polskiego. Do egzaminu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy do 04.07.2023 r. wypełnią formularz zgłoszeniowy (dostępny na dole strony w dokumentach do pobrania) i wyślą jego skan na adres email: agnieszka.ciesielska@umw.edu.pl lub aleksandra.janiak@umw.edu.pl)

Egzamin obędzie się 10.07.2023 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 w sali wykładowej CNIM ul. Marcinkowskiego 2-6.

2. Student innej uczelni, w tym zagranicznej, który zamierza przenieść się na Uczelnię zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie właściwego Wydziału, na który ma nastąpić przeniesienie:

 1. wniosek o przeniesienie;

 2. kserokopię indeksu lub karty okresowych osiągnięć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię macierzystą;

 3. zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów z zaliczonych lat studiów;

 4. zaświadczenie o przebiegu studiów z uwzględnieniem uzyskanych ocen i wykorzystanych punktów ECTS, z podpisem Dziekana lub osoby upoważnionej do podpisania;

 5. kserokopię świadectwa dojrzałości, oryginały do wglądu;

 6. pisemne oświadczenie o niekaralności dyscyplinarnej oraz że przeciwko studentowi nie toczy się postępowanie dyscyplinarne;

 7. w przypadku uczelni zagranicznych wymagane dokumenty należy dostarczyć w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy złożyć we właściwym dziekanacie w terminie od 01 sierpnia do 15 sierpnia roku akademickiego, poprzedzającego rok akademicki planowanego podjęcia studiów. Dziekan może uwzględnić wnioski złożone po terminie w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

4. Dziekan, działając z upoważniania Rektora, może uwzględnić wniosek, o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem:

 1. wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących na uczelni, którą student opuszcza;

 2. w przypadku przenoszenia w obrębie kierunków studiów lekarski i lekarsko-dentystyczny – wolnych miejsc w odniesieniu do limitu danego roku akademickiego, określonego przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 3. otrzymania nie mniej niż 60 punktów ECTS za zaliczenie każdego roku studiów.

5. Przy rozpatrywaniu wniosków Dziekan bierze pod uwagę między innymi:

 1. średnią ocen ze studiów, o której mowa w ust. 2 pkt 3;

 2. osiągnięcia naukowe studenta;

 3. ilość występujących różnic programowych;

 4. sytuację losową.

6. Dziekan, działając z upoważniania Rektora, decydując (w formie decyzji administracyjnej) o wpisie na listę studentów określa w szczególności różnice programowe do wyrównania w ciągu roku akademickiego.

7. Niezaliczenie różnic programowych w wskazanym terminie powoduje konieczność powtarzania semestru/roku.

8. Na wniosek studenta Dziekan właściwego Wydziału, może przenieść dotychczasowe osiągnięcia studenta. Do wniosku student powinien dołączyć przebieg studiów wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS oraz program studiów wraz z określonymi efektami uczenia się dla poszczególnych przedmiotów.

9. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w innej uczelni niż Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w tym zagranicznej, z przypisanymi punktami ECTS zajęcia te zalicza się
do osiągnięć wyrażonych w punktach ECTS przyznawanych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 

Kontakt

mgr inż. Aleksandra Janiak
tel.: 71 784 19 43
e-mail: aleksandra.janiak@umw.edu.pl

mgr Agnieszka Ciesielska
tel.: 71 784 19 42
e-mail: agnieszka.ciesielska@umw.edu.pl