Postępowania habilitacyjne - Rada Dyscypliny Nauki Medyczne

Postępowania habilitacyjne - akty prawne
Rekomendacje Zespołu ds. Awansów Naukowych RDNM dotyczące kryteriów obowiązujących w przypadku ubiegania się o stopień doktora habilitowanego
Procedura postępowania habilitacyjnego

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO WSZCZYNA SIĘ NA WNIOSEK SKŁADANY DO PODMIOTU HABILITUJĄCEGO ZA POŚREDNICTWEM RADY DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ

Rada Doskonałości Naukowej - wymagania dokumentacyjne

Na powyższej stronie RDN zamieszczony jest również wykaz dokumentów i wzorów, które zaleca się przy sporządzaniu wniosku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

WNIOSEK OBEJMUJE:
1) opis kariery zawodowej;
2) wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2;
3) wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

URUCHOMIENIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO:

Warunkiem wszczęcia procedury habilitacyjnej jest:
1) posiadanie stopnia doktora;
2) posiadanie w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiącego znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:
a) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, lub
b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub
c) 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;
3) wykazanie się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO:

 1. Po złożeniu przez Kandydata wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, RDN dokonuje oceny formalnej wniosku oraz przekazuje go podmiotowi habilitującemu w terminie 4 tygodni od dnia jego otrzymania;
 2. W terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku przez podmiot habilitujący może on wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lub odmówić i zwrócić wniosek do RDN;
 3. W przypadku niewyrażenia zgody, RDN niezwłocznie wyznacza inny podmiot habilitujący i przekazuje wniosek temu podmiotowi;
 4. W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji habilitacyjnej, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów, spośród osób posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędących pracownikami podmiotu habilitującego ani uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego;
 5. Podmiot habilitujący, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną. Komisja składa się z:
 • 4 członków wyznaczonych przez RDN;
 • 2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, zatrudnionych w podmiocie habilitującym, w tym sekretarza;
 • recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędącego pracownikiem podmiotu habilitującego.
 1. Recenzenci w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku, oceniają, czy osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 i przygotowują recenzje
 2. Komisja Habilitacyjna po otrzymaniu wszystkich recenzji może zdecydować
  o przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego w zakresie osiągnięć naukowych osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. O zasadności przeprowadzenia kolokwium decyduje Komisja Habilitacyjna w głosowaniu jawnym po wcześniejszym zapoznaniu się
  z recenzjami.
 3. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego – przewodniczący Komisji Habilitacyjnej ustala termin drugiego posiedzenia Komisji Habilitacyjnej z udziałem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Wyznaczony termin podany jest do wiadomości zainteresowanego, co najmniej 15 dni przed planowanym terminem kolokwium habilitacyjnego. Dopuszcza się przeprowadzenie kolokwium habilitacyjnego w formie wideokonferencji. Przebieg kolokwium habilitacyjnego jest protokołowany przez sekretarza Komisji Habilitacyjnej.
 4. Po otrzymaniu recenzji przewodniczący Komisji Habilitacyjnej wyznacza termin posiedzenia Komisji celem podjęcia uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Dopuszcza się przeprowadzenie kolokwium habilitacyjnego w formie wideokonferencji.
 5. Uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego podejmuje Komisja Habilitacyjna w głosowaniu jawnym. Opinia nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej 2 recenzje są negatywne.
 6. Komisja Habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje Radzie Dyscypliny uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania.
 7. Rada Dyscypliny w terminie miesiąca od dnia otrzymania uchwały Komisji Habilitacyjnej nadaje na jej podstawie stopień doktora habilitowanego albo odmawia jego nadania. Rada Dyscypliny odmawia nadania stopnia doktora habilitowanego, w przypadku gdy opinia Komisji Habilitacyjnej jest negatywna.
 8. Osoba, której nadano stopień doktora habilitowanego, otrzymuje dyplom habilitacyjny oraz odpis tego dyplomu. Na wniosek tej osoby wydaje się odpis dyplomu w języku obcym.
 9. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego Kandydatowi przysługuje odwołanie do RDN w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Rady Dyscypliny, która przekazuje odwołanie do RDN wraz ze swoją opinią i aktami sprawy
  w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
 10. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, RDN utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla ją i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia Radzie Dyscypliny.
 11. W przypadku utrzymania w mocy decyzji, Kandydat może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego nadania po upływie co najmniej 2 lat. Okres ten może zostać skrócony do 12 miesięcy w przypadku znacznego zwiększenia dorobku naukowego.
 12. Uczelnia udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, informację o składzie komisji habilitacyjnej, recenzje, uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem oraz decyzję o nadaniu stopnia doktora habilitowanego albo odmowie jego nadania. Wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, informacje o składzie Komisji Habilitacyjnej oraz recenzje niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w systemie POL-on.