Postępowania doktorskie - Rada Dyscypliny Nauki Medyczne

Postępowania doktorskie

AKTUALNOŚCI

Najbliższe terminy posiedzeń Zespołu ds. Awansów Naukowych:

  •  

przyjmowanie dokumentów od Kandydatów do 30 września br.

AKTY PRAWNE

KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA

Stopień doktora nadaje się osobie, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa wart.326ust.2pkt2 lub art.327ust.2, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;

2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;

3) posiada w dorobku co najmniej:
a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267ust.2pkt2lit.b, lub
b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267 ust.2 pkt2 lit.a, albo rozdział w takiej monografii, lub
c) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;
Art. 186 ust 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. 2016 poz. 1668)

Rozprawa doktorska powinna zawierać

1. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
 
2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne do-konanie artystyczne.
 
3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
 
4. Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim.
Art. 187 ust 1,2,3,4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1668)
 
Od wyznaczenia promotora lub promotorów do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora nie powinno upłynąć więcej niż 5lat
 
Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 2059 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytuły profesora

I ETAP - WYBÓR PROMOTORA/PROMOTORÓW

Wskazówki dla kandydatów do nadania stopnia doktora poza szkołą doktorską (tj. eksternistycznie, pracowników UM oraz uczestników studiów doktoranckich)

Po złożeniu wymaganych dokumentów kandydat zapraszany jest wraz z proponowanym Promotorem na posiedzenie Zespołu ds. Awansów Naukowych.
Terminy posiedzeń Zespołu ustalane są indywidualnie, zależenie od ilości złożonych wniosków. Widoczne są w zakładce Aktualności.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wybór promotora/promotorów (załącznik nr 1)
UWAGA! Uczestnicy studiów doktoranckich w pozycji "Stanowisko" wpisują "Uczestnik studiów doktoranckich", a miejscem zatrudnienia jest jednostka odpowiadająca naukowo i praktycznie wybranej specjalności!

2. Zgoda promotora/promotorów/promotora pomocniczego na objęcie tej funkcji w postępowaniu doktorskim. (załącznik nr 2)
 
3. Opis celów i założeń rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny, dyscypliny naukowej oraz specjalności (podpisany przez kandydata):
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne
Specjalność: ...............
Tematyka rozprawy doktorskiej: (musi był identyczna z podaną na wniosku!) ...........................

 
4. Wykaz prac naukowych podpisanych przez Bibliotekę UM lub kandydata
 
5. CV podpisane przez kandydata
 
6. Kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (np. dyplom lekarza, magistra), oryginał do wglądu.
 
7. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub o studiach doktoranckich
 
8. Zgoda Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na przeprowadzenie badań (wnioski do pobrania: https://www.umw.edu.pl/pl/komisja-bioetyczna)
 
9. Prezentacja sylwetki doktoranta i tez rozprawy doktorskiej w formacie A4 (jedna strona A4, nie dwustronnie) podpisany przez promotora/promotorów
i kandydata (załącznik nr 3 do pobrania poniżej)
 
W przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym oświadczenie o podmiocie finansującym postępowanie - jeżeli podmiotem finansującym postępowania nie jest Kandydat, do wniosku należy dołączyć zobowiązanie tego podmiotu do pokrycia kosztów postępowania
(załącznik nr 4)
 
Wraz z wnioskiem o wybór promotora/promotorów postępowania doktorskiego kandydat może przedstawić:
1. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego.
2. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż język polski.

II ETAP - POWOŁANIE KOMISJI I RECENZENTÓW 

1. Dla osób, które miały wszczęcie przewodu doktorskiego przed 1.10.2019 roku.

Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej doktorant składa w Biurze Rady Dyscypliny Nauki Medyczne następujące dokumenty:

 
1. 4 egzemplarze wydruku pracy doktorskiej - w tym: 3 egzemplarze w twardej oprawie, drukowane jednostronnie i 1 egz. w oprawie miękkiej, drukowany dwustronnie.
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 79/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2015 r. wprowadza się jednolitą szatę graficzną okładki dla rozpraw doktorskich opartych na zbiorze artykułów (rozprawa doktorska z cyklu prac), generator okładki znajduje się https://app.umw.edu.pl/okladka-rozpraw-doktorskich/

STYL I FORMA PRACY DOKTORSKIEJ:
- podstawowa czcionka - 12,
- interlinia co najwyżej 1,5

2. Płyta CD z następującymi dokumentami:
 - rozprawa doktorska (plik WORD – dla monografii, plik PDF – dla pracy z cyklu prac)
-  streszczeniem rozprawy w języku polskim i angielskim w jednym pliku WORD
- zał. nr 6 (dokument zawierający krótką charakterystykę rozprawy doktorskiej – książeczka) w pliku WORD
 
3. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (załącznik nr 5).
 
4. Dokument zawierający krótką charakterystykę rozprawy doktorskiej - książeczka (załącznik nr 6) (również wersja elektroniczna zamieszczona na płycie CD w pliku WORD) – wydrukowane 10 szt.

5. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub o studiach doktoranckich
 
6. Pisemną opinię promotora o rozprawie doktorskiej.
 
7. W skład komisji przeprowadzającej przewód doktorski wchodzi co najmniej 7 samodzielnych pracowników naukowych, w tym co najmniej 4 posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, oraz recenzenci rozprawy doktorskiej i promotor (ew. także promotor pomocniczy - załącznik nr 7)
Pismo powinno zawierać:
- skład komisji
- recenzentów (stanowisko i miejsce pracy, adresy korespondencyjne
i adresy e-mail)
- informacja o wyborze dyscypliny dodatkowej (etyka/filozofia) i języka obcego wraz z egzaminatorami

W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch
recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub
jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba
ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami
rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód. (Dz. U. 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. Art. 20, ust. 5).
 
8. Rozprawy doktorskie podlegają procedurze antyplagiatowej -
Oświadczenie osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora (załącznik nr 8)

9. Oświadczenie ws. zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji ( załącznik nr 15)
 
10. Jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej w twardej oprawie drukowany jednostronnie (dodatkowy egzemplarz), rozprawę doktorską w wersji elektronicznej oraz oświadczenie o wyborze licencji doktorant jest zobowiązany dostarczyć do Biblioteki Głównej UM wraz z odpowiednimi dokumentami:

https://bg.umw.edu.pl/index.php/doktoranci/przekazywanie-rozprawy-dokto…

Po złożeniu rozprawy w Bibliotece UM, doktorant otrzyma zaświadczenie potwierdzające złożenie rozprawy doktorskiej (zał. nr 11 do w/w zarządzenia), które należy dostarczyć do Rady Dyscypliny Nauki Medyczne.

 


2. Dla osób, które miały wybór promotora przewodu doktorskiego po 1.10.2019 roku.

Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej doktorant składa w Biurze Rady Dyscypliny Nauki Medyczne następujące dokumenty:

1. Wniosek o nadanie stopnia doktora (załącznik nr 9)

2. Formularz osobowy (załącznik nr 10) WYPEŁNIAJĄ TYLKO UCZESTNICY SZKOŁY DOKTORSKIEJ

3. 5 egzemplarzy wydruku pracy doktorskiej - w tym: 4 egzemplarze w twardej oprawie, drukowane jednostronnie i 1 egz. w oprawie miękkiej, drukowany dwustronnie.
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 79/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2015 r. wprowadza się jednolitą szatę graficzną okładki dla rozpraw doktorskich opartych na zbiorze artykułów (rozprawa doktorska z cyklu prac), generator okładki znajduje się pod adresem https://app.umw.edu.pl/okladka-rozpraw-doktorskich/

STYL I FORMA PRACY DOKTORSKIEJ:
- podstawowa czcionka - 12,
- interlinia  w wersji roboczej conajmniej 1,5
- w wersji ostatecznej co najwyżej 1,5

4. Płyta CD z następującymi dokumentami:
- rozprawa doktorska (plik WORD – dla monografii, plik PDF – dla pracy z cyklu prac)
- streszczeniem rozprawy w języku polskim i angielskim w pliku WORD
- zał. nr 12 (dokument zawierający krótką charakterystykę rozprawy doktorskiej – książeczka) w pliku WORD

5. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy
zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia potwierdzone przez promotora wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (załącznik nr 11).
Oświadczenia powinny być dodatkowo dołączone do każdego wydrukowanego egzemplarza rozprawy.

6. Dokument zawierający krótką charakterystykę rozprawy doktorskiej - książeczka (załącznik nr 12) – wydrukowane 10 szt.

7. Pozytywną opinię promotora lub promotorów dotyczącą rozprawy doktorskiej, potwierdzającą spełnienie wymogów przewidzianych w art. 178 ust.1 i 2 (Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz. U. 2020.85)

8. W skład komisji przeprowadzającej postępowanie doktorskie wchodzi co najmniej 7 samodzielnych pracowników naukowych, w tym co najmniej 4 posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej
tematowi rozprawy doktorskiej, 3 recenzentów rozprawy doktorskiej i promotor/promotorzy (ew. także promotor pomocniczy) - załącznik nr 13

W postępowaniach doktorskich powołuje się 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami Uczelni oraz uczelni, instytutu badawczego, instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się
o stopień doktora.

9. Rozprawy doktorskie podlegają procedurze antyplagiatowej - Oświadczenie osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora (załącznik nr 14)

10. Wykaz prac naukowych podpisanych przez Bibliotekę UM lub kandydata.

11. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub o studiach doktoranckich/Szkole Doktorskiej

12. Oświadczenie ws. zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji ( załącznik nr 15)

13. Jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej w twardej oprawie drukowany jednostronnie (dodatkowy egzemplarz), rozprawę doktorską w wersji elektronicznej oraz oświadczenie o wyborze licencji doktorant jest zobowiązany dostarczyć do Biblioteki Głównej UM wraz z odpowiednimi dokumentami:

https://bg.umw.edu.pl/index.php/doktoranci/przekazywanie-rozprawy-dokto…

Po złożeniu rozprawy w Bibliotece UM, doktorant otrzyma zaświadczenie potwierdzające złożenie rozprawy doktorskiej (zał. nr 11 do w/w zarządzenia), które należy dostarczyć do Rady Dyscypliny Nauki Medyczne.

III ETAP - NADANIE STOPNIA

Po podjęciu uchwały przez Radę Dyscypliny Nauki Medyczne w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 

Osoba, której nadano stopień doktora składa w Biurze Rady Dyscypliny Nauki Medyczne wypełnioną Kartę Informacyjną SYNABA,  podpisaną przez siebie, kierownika pracy oraz kierownika jednostki, w której wykonywano pracę.

Karta informacyjna SYNABA (dostępna na stronie internetowej):
https://ludzie.nauka.gov.pl/wp/pomoc/jak-zmienic-swoje-dane-w-bazie-nauka-polska/

Rozdanie dyplomów doktorskich następuje w następnym roku po nadaniu stopnia.