Postępowanie o nadanie tytułu naukowego - Rada Dyscypliny Nauki Medyczne

Postępowanie o nadanie tytułu naukowego

AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Uchwała Nr 2059 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora
 3. Zarządzenie nr Nr 154/XV R/2020 - postępowanie w przedmiocie pokrycia kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora pracownikom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora wszczyna się na wniosek Kandydata zawierający uzasadnienie wskazujące na spełnienie wymagań, o których mowa poniżej składany do Rady Doskonałości Naukowej.

Tytuł profesora może być nadany osobie, która:

 1. posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz:
  • posiada wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne,
  • uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych,
 2. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.
 3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, tytuł profesora może być nadany osobie posiadającej stopień doktora. Przepisy pkt. 1 stosuje się odpowiednio.
 4. Osiągnięcie, o którym mowa w pkt. 1 lub 2, może stanowić zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne.

Rada Doskonałości Naukowej - wymagania dokumentacyjne
UWAGA!
Osoby ubiegające się o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu składają dokumenty TYLKO W JĘZYKU POLSKIM

Opłatę, za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora na rzecz Rady Doskonałości Naukowej w przypadku osoby będącej nauczycielem akademickim albo pracownikiem naukowym, zatrudnionym w uczelni, instytucie Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym albo instytucie międzynarodowym, ponosi podmiot zatrudniający tę osobę.

wniosek w sprawie pokrycia kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora pracownikom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu