Instytut Chorób Serca - Projekty badawcze

Projekty badawcze

 

Nazwa

Kwota dofinansowania

Tytuł projektu

Kierownik projektu

2024      
  1364739,50 Wiodący zespół badawczy (WZB):  Medycyna translacyjna w kardiologii – patofizjologia niewydolności serca. prof. Jan Biegus

BOST.C150.24.001

15000 USD The impact of cryoablation using expandable (POLARx FIT) vs. standard size (POLARx) balloon on autonomic control of the heart dr Piotr Niewiński

Działalność statutowa

SUBZ.A460.24.040

486 230,00 PLN Analiza mechanizmów zaangażowanych w patofizjologię rozwoju i postępu niewydolności serca prof. Piotr Ponikowski

Działalność statutowa

SUBK.A460.24.053

47250,00 PLN Badanie wpływu pozycji ciała na odpowiedź diuretyczną u pacjentów z ostrą niewydolnością serca lek. Mateusz Guzik

Działalność statutowa

SUBK.A460.24.072

80000,00 PLN Ocena parametrów stanu utlenowania mięśnia sercowego nowoczesnymi technikami rezonansu magnetycznego na przebieg kliniczny i rokowanie pacjentów po ortotopowej transplantacji serca. dr Justyna Sokolska

Działalność statutowa

SUBK.A460.24.089

50000,00 PLN Ocena różnic w odpowiedzi odruchowej oraz funkcjonowaniu autonomicznego układu nerwowego u  pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca przed i po transplantacji serca. lek. Magdalena Cielecka
2023      
OPUS.A460.23.001 699 023,00 PLN Przydatność izometrycznego wysiłku "handgrip", biernego uniesienia kończyn dolnych i ich kombinacji jako alternatywnego podejścia do prób obciążeniowych w diagnostyce niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową prof. Wojciech Kosmala
SUBK.A460.23.039 63 200,00 PLN Opracowanie i zastosowanie platformy służącej do monitorowania leczenia pacjentów z długoterminowym mechanicznym wspomaganiem krążenia dr Mateusz Sokolski
SUBK.A460.23.034 25 000,00 PLN Ocena wrażliwości chemoreceptorów u chorych z implantowanym LVAD dr Roman Przybylski

SUBK.A460.23.036

 

80 000,00 PLN Zespół CRAID u pacjentów z bezobjawową dysfunkcją i/lub chorobą strukturalną serca (stadium B rozwoju niewydolności serca) – częśtość występowania, znaczenie kliniczne i prognostyczne dla progresji do objawoowej niewydolności serca w obserwacji 6-12 miesięcznej dr Michał Tkaczyszyn

Działalność statutowa

SUBZ.A460.23.005

610 242,00 PLN

Poszukiwanie mechanizmów patofizjologicznych kluczowych na różnych etapach rozwoju niewydolności serca.

 

Badanie wpływu równoczesnych szczepień ochronnych przeciw Respiratory Syncytical Virus (RSV), grypie i SARS-CoV-2 na rokowanie u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (zgoda KB nr 325/2023)

 

Ocena skuteczności e-interwencji pod postacią alertu dotyczącego konieczności optymalizacji terapii farmakologicznej przesyłanego za pomocą narzędzi teleinformatycznych u pacjentów z niewydolnością serca (zgoda KB nr 158/2023)

 

Badanie odpowiedzi diuretycznej u pacjentów bez rozpoznanej niewydolności serca (zgoda KB nr 159/2023)

 

Prospektywna ocena wpływu nasilonych zwapnień w tętnicach wieńcowych na rokowanie i zdarzenia niepożądane u pacjentów poddawanych inwazyjnej diagnostyce tętnic wieńcowych

(zgoda KB nr 162/2023)

Prof. Piotr Ponikowski

2022

     

Działalność statutowa

SUBZ.A460.22.055

339 597,00 PLN

Badanie mechanizmów i czynników ryzyka rozwoju i progresji niewydolności serca.

Prof. Piotr Ponikowski

Działalność statutowa

SUBZ.A461.22.006

 71 085,00 PLN

Inwazyjna oraz nieinwazyjna ocena funkcji mikrokrążenia wieńcowego u pacjentów z typową dławicą piersiową bez istotnych zmian w nasierdziowych tętnicach wieńcowych

Prof. Krzsztof Reczuch

Działalność statutowa

SUBZ.A462.22.079

 35 450,00 PLN

Badanie mechanizmów, czynników ryzyka i progresji niewydolności serca u pacjentów z krańcową niewydolnością serca poddanych ortotopowemu przeszczepowi serca

dr Roman Przybylski

2021

     

MINIATURA 5

MINI.A460.21.004

49 940,00 PLN

Wpływ mikrobioty jelitowej na nasilenie procesów zapalnych oraz komórkowe odrzucanie przeszczepu u pacjentów poddawanych ortotopowej transplantacji serca

Dr Mateusz Sokolski

Działalność statutowa

SUB.E190.21.105

 

Poszukiwanie fenotypów klinicznych pacjentów z chorobami serca: podstawy patofizjologiczne, implikacje prognostyczne, przydatność w indywidualizacji leczenia farmakologicznego i interwencyjnego

Prof. Piotr Ponikowski

Granty na Granty OMNISCIENCE

SPUB.E190.21.001

15 000,00 PLN

 

prof. Ewa Jankowska

SZKOLENIA

KOUS.E190.21.001

316 442,10 PLN

NOWOCZESNA FARMAKOTERAPIA U CHORYCH NA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

prof. Ewa Jankowska

2020

     

QUARANTINE 2020 (Wroclaw Corona Study)

ABM.E190.20.001

2 000 000,00 PLN

2020/ABM/SARS/3 Multicenter, Randomized, Open-label, Non-commercial, Investigator-initiated Study to Evaluate the Effectiveness and Safety of Chloroquine Phosphate in Combination With Telemedicine in the Reduction of Risk of Disease-related Hospitalization or Death, in Ambulatory Patients With COVID-19 at Particular Risk of Serious Complications

Prof. Ewa Jankowska

Działalność statutowa

SUB.C150.20.017

86876,06 PLN Reakcja na leczenie przeciwpłytkowe a ryzyko krwawień i incydentów zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z nieprawidłową liczbą płytek krwi leczonych inwazyjnie z powodu choroby niedokrwiennej serca dr hab. Wiktor Kuliczkowski

INFERRCT

ABM.E190.20.003

29 004 682,00 PLN

Wpływ dożylnego leczenia karboksymaltozą żelazową na śmiertelność i chorobowość z przczyn sercowo-naczyniowych oraz na jakość życia pacjentów z zawałem serca i towarzyszącym niedoborem żelaza

prof. Piotr Ponikowski

2019

     

Działalność statutowa

SUB.E190.19.052

 

Poszukiwanie mechanizmów patofizjologicznych, które mogłyby stać się celem innowacyjnych metod leczenia niewydolności serca

Prof. Piotr Ponikowski

COPERNICUS

FNP.E190.19.001

343 520,00 PLN

COPERNICUS Polsko-Niemiecka Nagroda "Nicolaus Copernicus" dla Uczonego z Polski

prof. Piotr Ponikowski

HeartBIT_4.0

HR20.E190.19.001

1 177 863,1 PLN

GA857446 HeartBIT_4.0 Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases

prof. Piotr Ponikowski

RID.Z501.19.004

159 100,00 PLN

Role of skeletal muscle perfusion reserve in the pathogenesis of exercise intolerance in heart failure with preserved ejection fraction

prof. Wojciech Kosmala

OPUS

OPUS.C150.19.001

426 740,00 PLN

Nadciśnieniowa odpowiedź na umiarkowane obciążenie wysiłkiem fizycznym a wzrost ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych i obniżenia tolerancji wysiłku

prof. Wojciech Kosmala

CONVALESCENCE

RID.Z501.19.006

159 940,00 PLN

Comprehensive evaluation of very late cardiac and skeletal muscle dysfunction in asymptomatic young adults with previous effective oncoIogicaI therapy

 prof. Ewa Jankowska 

2018

     

Działalność statutowa

ST.C150.18.007

  Ocena zaburzeń hemostazy i dynamiki zmian profilu hemodynamicznego u pacjentów we wstrząsie kardiogennym prof. Andrzej Mysiak

Działalność statutowa

ST.C050.18.027

161 336,68 PLN Analiza biochemiczna i kliniczna .............. prof. Marek Jasiński

Carewell 2

RPO.E190.18.001

71 340,00 PLN

Przekształcanie opieki zdrowotnej na Dolnym Ślasku w kierunku zintegrowanego systemu opartego na koncepcji E-zdrowia przez Szpital Specjalistyczny im. A.Falkiewicza we Wrocławiu - CareWell 2"

prof. Ewa Jankowska

PRELUDIUM

PREL.E190.18.004

202 900,00 PLN

Wpływ blokady receptorów adenozynowych P2Y12 na wrażliwość chemoreceptorów obwodowych i centralnych u ludzi

dr Stanisław Tubek

LIPCAR

ERA.E.191.18.001

403 912,50 PLN

Lipcar as prognostic marker in heart failure with reduced ejection fraction

prof. Piotr Ponikowski

2017

     

PRELUDIUM

PREL.E190.17.005

99 600,00 PLN

Znaczenie odpowiedzi z chemoreceptorów obwodowych w patogenezie duszności wysiłkowej u chorych z rozkurczową niewydolnością serca

lek. Katarzyna Kulej-Łyko

AMULET

SMED.E190.17.002

394 329,00 PLN

Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca.

prof. Piotr Ponikowski

2016

     

Działalność statutowa

ST.E190.16.067

 

Ocena biomarkerów odzwierciedlających funkcjonowanie mięśni szkieletowych i powiązanie ich ze stanem gospodarki żelazowej u chorych z niewydolnością serca.

Prof. dr hab. Ewa Jankowska

Działalność statutowa

ST.E190.16.066

 

Ocena wpływu aktywacji płytek krwi oraz uszkodzenia śródbłonka naczyniowego podczas zabiegów rotablacji tętnic wieńcowych na zdarzenia niepożądane w obserwacji szpitalnej i odległej.

Prof. dr hab. Krzysztof Reczuch

2015

     

Działalność statutowa

ST-905

 

Stworzenie wielowymiarowego modelu biomarkerowego oceny chorych w okresie wypisu ze szpitala oraz wczesnego okresu poszpitalnego służącego stratyfikacji ryzyka u chorych z ostrą niewydolnością serca

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski

Beta3_LVH

Horyzont 2020

HR20.E190.15.002

1 938 656,73 PLN

Ocena wpływu mirabergonu (nowy antagonista receptora beta3) na masę lewej komory i funkcję rozkurczową u chorych ze strukturalna choroba serca

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski

Secure

Horyzont 2020

HR20.E190.15.001

1 542 386,03 PLN

Prewencja wtórna z zastosowaniem polytillu u chorych w podeszłym wieku po przebytym zawale mięśnia sercowego.

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski

OPUS

GR-813

1 890 681,00 PLN

Znaczenie gospodarki żelazowej dla odpowiedzi immunologicznej i remodelingu mięśnia sercowego u chorych z zapaleniem mięśnia sercowego i pozapalną nie-niedokrwienną kardiomiopatią rozstrzeniową

Prof. dr hab. Ewa Anita Jankowska

OPUS

610 050, 00 PLN

Wpływ zawartości sodu w diecie na insulinooporność i dysfunkcję mięśnia sercowego w nadwadze i otyłości

Prof. Wojciech Kosmala

2014

     

Fundusze inne

 

Ocena wpływu biegu maratońskiego na układ krążenia, parametry zapalne i hormonalne w grupie mężczyzn po 50 roku życia uprawiających rekreacyjnie biegi długodystansowe

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski

Działalność bezkosztowa

 

Rejestr chorych z zapaleniem mięśnia sercowego (rejestr danych klinicznych hospitalizowanych chorych)

Prof. Krzysztof Reczuch

Działalność bezkosztowa

 

Rejestr chorych z kardiomiopatią (rejestr danych klinicznych hospitalizowanych chorych)

Prof. krzysztof Reczuch

Dopamine Study

 

Kompleksowa ocena aktywności chemoreceptorów obwodowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym

lek. Stanisław Tubek

FIM Endovascular

 

Endovascular carotid body ablation in patients with treatment resistant hypertension: a safety and feasibility study

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski

PRELUDIUM

GR-804

150 000,00 PLN

Zaburzenia metaboliczne a efektywność pracy mięśni szkieletowych u mężczyzn z zaawansowaną, skurczową niewydolnością serca

lek. Michał Tkaczyszyn

PRELUDIUM

GR-803

148 800,00 PLN

Aktywność zapalna i hormonalna różnych obszarów tkanki tłuszczowej    u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca   z versus bez skurczowej niewydolności serca

dr Elżbieta Kalicińska

2013

     

Adenosine Study

 

Badanie odpowiedzi odruchowej podczas przejściowego pobudzania i hamowania chemoreceptorów kłębków szyjnych

lek. Stanisław Tubek

SONATA BIS

GR-795

1 478 000,00 PLN

Niedobór żelaza a dysfunkcja mięśni szkieletowych w niewydolności serca

Prof. dr hab. Ewa Anita Jankowska

2012

     

PRELUDIUM

GR-787

246 484,00 PLN

Psychologiczne i kliniczne uwarunkowania niestosowania się do zaleceń lekarskich u chorych z niewydolnością serca i jego wpływ na progresję choroby.

dr Agnieszka Siennicka

Działalność statutowa

ST-722

 

Ocena psychologiczna chorych z niewydolnością serca: znaczenie kliniczne i rokownicze

Prof. Ewa Jankowska

Projekt w ramach studiów doktoranckich w Zakładzie Fizjologii UM - współpraca z Katedrą Chorób Serca

 

Aktywność chomoreceptorów ośrodkowych i obwodowych u osób zdrowych - zmienność w zależności od wieku, płci stężenia hormonów płciowych we krwi

dr Bartłomiej Paleczny

Projekt studencki w ramach SKN przy Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia

 

Wrażliwość chemoreceptorów a stres i typ osobowości wśród zdrowych, młodych studentów medycyny

A. Makowska

Projekt studencki w ramach SKN przy Samodzielnej Pracowni Badań układu Krążenia

 

Wydolność wysiłkowa i wrażliwość chemoreceptorów a rodzaj podejmowanej aktywności fizycznej i poziom hormonów steroidowych u młodych zdrowych mężczyzn

J. Kręcicki

Projekt studencki w ramach SKN przy Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia

 

Zmienność rytmu serca, ciśnienia tętniczego oraz wrażliwości baroreceptorów podczas rywalizacji w modelu gier wideo

A. Szkutnik

Działalność statutowa

ST-723

 

Znaczenie kliniczne i prognostyczne niedoboru żelaza u chorych z zawałem mięśnia sercowego.

Prof. Ewa Jankowska

2011

     

Grant NCN (Ostra NS)

GR-768

 

Komputerowy system analizy zmiennych klinicznych i biomarkerów do programowania rokowania  krótko i długoterminowego w populacji chorych z ostrą niewydolnością serca.

Prof. Piotr Ponikowski

BIOSTAT-CHF

1 935 792,00 PLN

Badanie z zakresu biologii systemowej w dostosowanym do potrzeb leczeniu przewlekłej niewydolności serca

Prof. Piotr Ponikowski

2010

     

 

     

2009

     

Działalność statutowa

 

Regulacja odruchowa w obrębie układu krążenia i oddychania oraz wydolność fizyczna

Prof. Ewa Jankowska

Działalność statutowa

 

Ocena równowagi autonomicznej i aktywacji neurohormonalnej w przebiegu dekompensacji układu krążenia

Prof. Ewa Jankowska

Działalność statutowa

 

Metabolizm hormonów sterydowych w mięśniu sercowym i tkankach obwodowych u osób z i bez niewydolności serca.

Prof. Ewa Jankowska

SICA-HF

948 239,00 PLN

Studies invastigating co-morbidities aggravating heart failure

Prof. Piotr Ponikowski

2008

     

WROVASC

Total project budget: 55 710 559,34 PLN

INTEGRATED CENTER OF CARDIOVASCULAR MEDICINE - Innovative Economy Operational Programme (POIG) 2007-2013, Priority:  Pathological significance in the progression of heart failure and mutual relationships between anabolic hormone deficiencies impaired autonomic imbalance and immune activation

Prof. Piotr Ponikowski