Instytut Chorób Serca - Działalność dydaktyczna

mysiak3

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Prof. dr hab. Andrzej Mysiak

Koordynator procesu dydaktycznego:
mgr Aleksandra Szyguła
e-mail: aleksandra.szygula@umw.edu.pl
telefon: 71 736 42 36

Adiunkt dydaktyczny: lek. Magdalena Cielecka (kardiologia) 
e-mail: magdalena.cielecka-prynda@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny: dr Justyna Sokolska (kardiologia)
e-mail: justyna.sokolska@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny: dr Rafał Nowicki (kardiochirurgia)
tel. 71 736 41 00
e-mail: rafal.nowicki@umw.edu.pl

Opiekun IV roku WL: dr Maciej Rachwalik
tel. 71 736 41 00
e-mail: maciej.rachwalik@umw.edu.pl

 

Dydaktyka przeddyplomowa

Podstawy obowiązującej obecnie wiedzy kardiologicznej w ICHS przekazywane są z założenia w sposób zgodny dydaktycznie i kompatybilny merytorycznie z nauczaniem prowadzonym w ramach innych obszarów medycyny (nauki podstawowe, choroby wewnętrzne, intensywna terapia, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna) oraz wymogami egzaminu LEK. Sylabusy zostały tak skonstruowane, aby nabyte wiedza i umiejętności zapewniały sprawność w rozpoznawaniu i leczeniu najczęściej występujących schorzeń kardiologicznych (przy ich typowym obrazie klinicznym i przebiegu), a w przypadkach tego wymagających, w odpowiednim kierowaniu chorych do jednostek specjalistycznych. Uzyskana przez studentów wiedza zarówno w aspekcie jej uporządkowania, a także aktualnych odniesień patofizjologicznych i epidemiologicznych, powinna stwarzać możliwość jej logicznego rozszerzania w czasie dalszej edukacji, opartej na systemie akceptowanym w Unii Europejskiej. Celem jest również nauczenie studentów umiejętności korzystania ze standardów i zaleceń  postępowania w zakresie profilaktyki, rozpoznawania, leczenia i rehabilitacji w kardiologii odnoszonych do podstaw patofizjologicznych i epidemiologicznych, z uwzględnieniem powszechnie uznawanych wyników badań prowadzonych w oparciu o Evidence Based Medicine (EBM), a także  zaleceń towarzystw naukowych.

W Instytucie Chorób Serca istnieje odpowiednio wyposażone zaplecze dydaktyczne dla potrzeb szkolenia przed- i podyplomowego, oparte o modułowy system złożony z trzech sal seminaryjnych zaopatrzonych w środki multimedialne oraz lokalną sieć komputerową dedykowaną dla potrzeb nauczania.

Dydaktyka przeddyplomowa prowadzona w Instytucie Chorób Serca dla studentów III, IV, V, VI roku Wydziału Lekarskiego, III i IV roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, w tym ED,  w obszarze chorób wewnętrznych (kardiologii) oraz chirurgii (kardiochirurgii) obejmuje :

  • wykłady i seminaria dotyczące epidemiologii, rozpoznawania, leczenia i rehabilitacji schorzeń w zakresie kardiologii i kardiochirurgii, prowadzane również z zastosowaniem technik informatycznych
  • ćwiczenia praktyczne przy łóżku chorego, na oddziale intensywnej terapii, salach zabiegowych i operacyjnych oraz SOR, a także w pracowni hemodynamicznej i innych obszarach diagnostycznych, pozwalające na nabywanie umiejętności w zakresie obowiązującego programu nauczania

Należy również podkreślić, że istnieje możliwość, w ustalonych granicach, modyfikowania sposobu prowadzenia zajęć przy uwzględnieniu wniosków studentów.

Prowadzone są również prace dotyczące stworzenie innowacyjnego, multimedialnego i w pełni interaktywnego programu informatycznego prezentującego komputerowe modele stanów związanych z wybranymi schorzeniami kardiologicznymi.