Oceny NA

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Szanowni Państwo,

dnia 1 marca 2023 roku rozpocznie się ocena okresowa nauczycieli akademickich za okres od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku (dopuszcza się wliczanie przez pracowników publikacji naukowych, które ukazały się w okresie 01.01.2020-30.09.2020 r.).

Przedstawiamy Państwu KALENDARZ OCEN zawierający szczegółowe informacje dotyczące przebiegu tegorocznej oceny nauczycieli akademickich. Prosimy o zapoznanie się z podanymi terminami.

W celu usprawnienia procesu oceny wprowadzono elektroniczną formę oceny w systemie e-Talent (e-talent.umed.wroc.pl). Arkusze dla pracowników podlegających ocenie będą dostępne do wypełnienia w systemie e-Talent od 1 marca 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkownika systemu e-Talent.

Mail z systemu e-Talent będzie wyglądał następująco:

Mail z systemu e-Talent będzie wyglądał następująco:

 

Do wypełnionego arkusza oceny należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty wymienione w Regulaminie, a w szczególności:

  1. samodzielnie sporządzony przez ocenianego:

          Dostęp do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników UMW - https://bpp.umw.edu.pl/

  1. informację o ocenie studentów. Załącznik ten pracownik odbiera we właściwym Dziekanacie. 
  2. oświadczenie o prawach autorskich, prawach pokrewnych i prawach własności przemysłowej. Załącznik ten należy pobrać, wydrukować, wypełnić i załączyć do arkusza ocen składanego w Dziekanacie.

W/w dokumenty powinny być podpisane przez pracownika.

Zarządzenie nr 194/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie określenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego okresowej oceny nauczycieli akademickich w okresie oceny rozpoczynającym się od
1 października 2020 roku 
wprowadza Regulamin zasad oceny nauczycieli akademickich oraz wzory arkuszy oceny dla poszczególnych stanowisk:

  1. grupa badawczo-dydaktyczna 

            - profesor

            - asystent lub adiunkt

  1. grupa badawcza

            - profesor

            - asystent lub adiunkt

  1. grupa dydaktyczna

            - profesor

            - asystent, adiunkt, straszy wykładowca, wykładowca,
               instruktor lub lektor.

Szczegółowe instrukcje użytkownika systemu e-talent zostaną udostępnione przed rozpoczęciem oceny.

 

UWAGA

Przypominamy, że warunkiem dokonania oceny jest posiadanie przez pracownika podlegającego ocenie adresu e-mail na domenie umw.edu.pl

Adres powinien być stworzony według standardu: imie.nazwisko@umw.edu.pl

Obowiązek posiadania przez pracownika konta pocztowego oraz użytkowania systemu poczty elektronicznej wynika z Zarządzenia Rektora.