Awanse

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Zmiana stanowiska nauczyciela akademickiego

Procedura składania wniosków o zmianę stanowiska nauczyciela akademickiego bez postępowania konkursowego w ramach trwającego stosunku pracy, szczegóły reguluje procedura.

KOMUNIKAT

Prorektor ds. nauki w grupie badawczej i badawczo-dydaktycznej oraz Prorektor ds. studentów i dydaktyki w grupie dydaktycznej ogłosili harmonogram naboru wniosków o zmianę stanowiska nauczyciela akademickiego zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora nr 194 z 2021 r. późn. zm.

Kierownicy jednostek mogą składać swoje wnioski
do 24 kwietnia 2024 r. Po przeanalizowaniu wniosków przez dziekanów, przewodniczących rad dyscyplin i prorektorów zostaną one do 21 maja 2024 r. przekazane do Działu Spraw Pracowniczych, który po potwierdzeniu kwestii formalnych przekaże je do decyzji JM Rektora UMW. 

UWAGA! Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą procedowane.