Dydaktyka przeddyplomowa

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dydaktyka przeddyplomowa

 

Zarządzenie nr 76/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło z osobą fizyczną.
Sporządzenie umowy cywilnoprawnej na realizowanie zajęć dydaktycznych następuje na podstawie wniosku kierownika jednostki organizacyjnej.

Wniosek musi być zaakceptowany przez Dziekana Wydziału oraz podpisany przez osobę sprawdzającą ujęcie zajęć dydaktycznych w planie studiów.
Wniosek, będący podstawą zawarcia umowy, powinien być wypełniony czytelnie i bez skreśleń. Wnioski należy sporządzać odrębnie na każdy semestr oraz tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne, zajęcia w języku angielskim (ED))
W przypadku gdy zajęcia realizowane są na różnych wydziałach na każdy wydział powinien zostać sporządzony odrębny wniosek. 

Kompletny wniosek należy złożyć w Dziale Organizacji Dydaktyki lub przesłać na adres:

Dział Organizacji Dydaktyki
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5,
50-345 Wrocław, II piętro
tel. 71/ 784-14-94