Doktorat wdrożeniowy

Rekrutacja do doktoratu wdrożeniowego na rok 2022/2023
Doktorat wdrożeniowy

Głównym celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach Szkoły Doktorskiej i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami lub innymi podmiotami. Doktorant ma za zadanie przygotować rozprawę doktorską, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego (promotora) i przemysłowego (opiekuna pomocniczego) realizuje zadania mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu technologicznego. To jedna z zalet programu – dzięki takiej konstrukcji doktorant otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie lub innym podmiocie, drugie – w ramach stypendium z MEiN.

Uczelnia dodatkowo otrzymuje dofinansowanie ponoszonych kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej  w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.

Korzyści z udziału w programie dla przedsiębiorstwa są następujące: znalezienie sposobu na rozwiązanie konkretnego problemu technologicznego przez uruchomienie projektu badawczego, rozwój zawodowy pracownika poprzez uzyskanie stopnia naukowego doktora, wzmocnienie współpracy badawczo-rozwojowej z Uczelnią.

Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej osoby (kandydata/kandydatki), która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę, lub inny podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.

Program składa się z 3-ech modułów:

  • „Doktorat wdrożeniowy I "
  • „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe"
  • „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia"

Harmonogram rekrutacji:

Rekrutacja do programu „ Doktorat wdrożeniowy " w Szkole Doktorskiej UMW na rok akademicki 2023/2024 obejmuje następujące etapy:

  • Od 13 marca do 21 kwietnia 2023 r. Szkoła Doktorska przyjmuje wstępne zgłoszenia kandydatów do programu „ Doktorat wdrożeniowy".
  • Od 24 kwietnia do 28 kwietnia 2023 r. weryfikacja wniosków przez komisję.

Część I wniosku składa się w 2023 r. i w latach następnych od 29 kwietnia do dnia 31 maja.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU SKŁADANYM W RAMACH PROGRAMU „DOKTORAT WDROŻENIOWY” OD EDYCJI VI

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) na stronie: https://osf.opi.org.pl.

DOKUMENTY DLA PODMIOTU WSPÓŁPRACUJĄCEGO
1. List intencyjny
2. Formularz

Formularz dla kandydata

KONTAKT

Koordynator ds. doktoratów wdrożeniowych i grantowych

Dr hab. Justyna Rybka, e-mail: justyna.rybka@umw.edu.pl