Doktorat wdrożeniowy

Doktorat wdrożeniowy

Głównym celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach Szkoły Doktorskiej i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami lub innymi podmiotami. Doktorant ma za zadanie przygotować rozprawę doktorską, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego (promotora) i przemysłowego (opiekuna pomocniczego) realizuje zadania mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu technologicznego. To jedna z zalet programu – dzięki takiej konstrukcji doktorant otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie lub innym podmiocie, drugie – w ramach stypendium z MEiN.

Uczelnia dodatkowo otrzymuje dofinansowanie ponoszonych kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej  w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.

Korzyści z udziału w programie dla przedsiębiorstwa są następujące: znalezienie sposobu na rozwiązanie konkretnego problemu technologicznego przez uruchomienie projektu badawczego, rozwój zawodowy pracownika poprzez uzyskanie stopnia naukowego doktora, wzmocnienie współpracy badawczo-rozwojowej z Uczelnią.

Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej osoby (kandydata/kandydatki), która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę, lub inny podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.

Program składa się z 3-ech modułów:

  • „Doktorat wdrożeniowy I "
  • „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe"
  • „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia"

Miesięczna kwota przyznana w ramach programu na sfinansowanie stypendium doktoranckiego dla doktoranta wynosi:

  • 3450,00 zł- do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art.202 ust.2 ustawy
  • 4450,00 zł- po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art.202 ust.2 ustawy.

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU SKŁADANYM W RAMACH PROGRAMU „DOKTORAT WDROŻENIOWY” OD EDYCJI VI

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) na stronie: https://osf.opi.org.pl.

KONTAKT

Koordynator ds. doktoratów wdrożeniowych i grantowych

Dr hab. Justyna Rybka, prof. uczelni e-mail: justyna.rybka@umw.edu.pl