Doktoranckie - Szkoła Doktorska

Stypendium doktoranckie

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 20.10.2022

2021/2022

Zarządzenie w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej

Wniosek

2020/2021

Zarządzenie w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej

Wniosek
 

2019/2020

Zarządzenie ws. stypendium w Szkole Doktorskiej
Wniosek

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wysokość stypendium

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

  • 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
  • 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej powyżej.

Doktorant po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy, w przypadku wymiaru przekraczającego połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium doktoranckiego wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium.

Okres otrzymywania stypendium

  • Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.
  • Do w/w okresu, nie wlicza się okresu zawieszenia. Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  • W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego.
  • Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.