Katedra i Zakład Chemii Organicznej i Technologii Leków

ul. Borowska 211A
50-556 Wrocław
tel. 71 784 03 40, fax: 71 784 03 41

Kierownik

dr hab. Marcin Mączyński, prof. uczelni
e-mail: marcin.maczynski@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 42
 

Sekretariat

mgr Alicja Kotecka
e-mail: alicja.kotecka@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 40

Adiunkt dydaktyczny

dr Lilianna Becan
e-mail: lilianna.becan@umw.edu.pl
tel. 71 784 02 42
 

Adiunkt badawczy

dr Maciej Spiegel
maciej.spiegel@umw.edu.pl

Adiunkci

dr Iwona Bryndal
e-mail: iwona.bryndal@umw.edu.pl
tel. 71 784 02 36

dr inż. Anna Nowicka-Zuchowska
e-mail: anna.nowicka@umw.edu.pl
tel. 71 784 02 48

dr Henryk Mastalarz
e-mail: henryk.mastalarz@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 47

dr Andrzej Regiec
e-mail: andrzej.regiec@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 47

dr Marcin Stolarczyk
e-mail: marcin.stolarczyk@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 43

dr inż. Beata Tylińska
e-mail: beata.tylinska@umw.edu.pl
tel. 71 784 06 35

dr inż. Anna Wójcicka
e-mail: anna.wojcicka@umw.edu.pl
tel. 71 784 02 48
 

Wykładowca

mgr Ewa Drozd-Szczygieł
e-mail: ewa.drozd-szczygiel@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 44
 

Asystenci

mgr Urszula Bąchor
e-mail: urszula.bachor@umw.edu.pl
tel. 71 784 06 34

dr Aleksandra Sochacka-Ćwikła
e-mail: aleksandra.sochacka-cwikla@umw.edu.pl
tel. 71 784 06 34

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni

Katarzyna Augustyn
e-mail: katarzyna.augustyn@umw.edu.pl
tel. 71 784 02 41

mgr inż. Katarzyna Gogol
e-mail: katarzyna.gogol@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 45

Magdalena Korab
e-mail: magdalena.korab@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 44

Bożena Mansfeld
e-mail: bozena.mansfeld@umw.edu.pl
tel. 71 784 02 48

Teresa Nowak
e-mail: teresa.nowak@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 43

Główne kierunki badawcze
W Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej i Technologii Leków prowadzone są badania nad syntezą nowych związków o potencjalnej aktywności biologicznej. Główne kierunki badań skierowane są na uzyskanie połączeń o aktywności immunotropowej, przeciwnowotworowej, przeciwwirusowej oraz przeciwzapalnej. Prowadzone w Katedrze prace koncentrują się na otrzymaniu nowych związków, pochodnych różnych układów heterocyklicznych takich jak: izoksazol, izotiazol, pirazol, pirymidyna, imidazol, naftyrydyna, karbazol i jego pirydopochodne. Prowadzone są również badania nad zależnością pomiędzy strukturą a aktywnością biologiczną otrzymanych pochodnych.


Zrealizowane projekty badawcze:
1) Badanie reaktywności hydrazydu kwasu 5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego z różnymi czynnikami kondensującymi prowadzące do powstania nowych pochodnych izoksazolu o spodziewanej aktywności immunomodulującej.
2) Synteza nowych pochodnych nitroazoli i nitrodiazoli oraz badania ich potencjałów utleniająco-redukcyjnych.
3) Zbadanie działania przeciwnowotworowego nitroheterocyklicznych kompleksów Pt(II) w mysich modelach raków: płuc, piersi i jajnika.
4) Synteza i badania biologiczne nowych pochodnych izoksazolu o spodziewanych właściwościach immunorestytucyjnych.
5) Synteza i badania biologiczne nowych pochodnych izotiazolu o spodziewanych właściwościach przeciwnowotworowych.
 

W Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej i Technologii Leków odbywają się zajęcia dla studentów farmacji, analityki medycznej oraz dietetyki. 

 • FARMACJA II ROK
 • UWAGA STUDENCI II R. FARMACJI

  EGZAMIN z przedmiotu: Chemia organiczna odbędzie się:

  pierwszy termin - 28.06.2024; godz. 10:00, sala W1
  drugi termin - 30.08.2024; godz. 10:00, sala W4
  trzeci termin - 06.09.2024; godz.10:00, sala S29

  kolokwium dopuszczające do egzaminu, dla studentów którzy nie uzyskali zaliczenia kolokwium cząstkowego:
  pierwszy termin - 26.06.2024; godz. 12:00, sala S29
  drugi termin - 28.08.2024; godz. 12:00, sala S29
  Lista studentów, KTÓRZY MUSZĄ PRZYSTĄPIĆ DO KOLOKWIUM : 20369, 20372, 23373 ,21431, 20391, 20392, 20394, 20438, 18330, 18331, 20482, 20485, 20487, 20490, 20491, 20493, 20496, 20507, 20510, 20522.

 • Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu: Związki heterocykliczne w farmacji:
  pierwszy termin - 12.06.2024; godz. 15:15, sala W1
  drugi termin - 19.06.2024; godz. 09:30, sala W3

 • UWAGA! Studenci IIr. Farmacji

  W dniach 20.06. oraz 21.06.2024 r. o godz. 09:30
  należy rozliczyć się z wypożyczonego szkła i sprzętu laboratoryjnego.
  Zdanie szafki laboratoryjnej jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.

Przedmioty realizowane dla studentów II.r. Farmacji  w roku akademickim 2023/2024
Chemia Organiczna
wykłady - 30 godz. sem. zim. i letni 
ćwiczenia laboratoryjne 120 godz. sem. zim. i letni

Studenci II roku Farmacji proszeni są o przyniesienie na zajęcia laboratoryjne z chemii organicznej następujących rzeczy:
- zeszyt min. 80-kartkowy, podpisany z ponumerowanymi stronami
- rękawiczki ochronne (lateksowe lub nitrylowe)
- fartuch bawełniany
- okulary ochronne
- płyn do mycia naczyń (przynajmniej 1 na grupę)
- ściereczka bawełniana
- biała koperta

zalecane podręczniki:
1.J. Mc Murry "Chemia Organiczna"  PWN Warszawa 2017 i wcześniejsze

2.R. Morrison,  R. Boyd, “Chemia Organiczna”, PWN Warszawa 2010
3.J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers “Chemia Organiczna”, 4 tomy, WNT Warszawa 2010/2011
4.Mastalerz P., Chemia organiczna, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław, 2016 i wcześniejsze.
5.Praca zbiorowa, Skrypt do ćwiczeń z chemii organicznej, AM Wrocław 1991 r.
6.PREPARATYKA ORGANICZNA” Skrypt dla studentów Farmacji Uniwersytetu Medycznego

we Wrocławiu, Praca zbiorowa, UMW Wrocław 2014
7.A.I.Vogel – Preparatyka Organiczna- WNT- 2006.
8.R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków
organicznych, PWN, Warszawa 2007.
9.Z . Jerzmanowska, Analiza jakościowa związków organicznych, PZWL, 1975.

Związki heterocykliczne w farmacji 2023/2024
wykłady - 10 godz. sem. letni
ćwiczenia laboratoryjne -15 godz.sem. letni

 

 

 • FARMACJA IV ROK

UWAGA!

EGZAMIN z przedmiotu: Synteza i technologia środków leczniczych odbędzie się:

pierwszy termin - 03.07.2024; godz. 10:00, sala W1
drugi termin - 28.08.2024; godz. 10:00, sala W4
trzeci termin - 09.09.2024; godz.10:00, sala S30

kolokwium dopuszczające do egzaminu, dla studentów którzy nie uzyskali zaliczenia kolokwium cząstkowego:
pierwszy termin - 02.07.2024; godz. 10:00, sala S29
 

Przedmioty realizowane dla studentów IV r. Farmacji  w roku akademickim 2023/2024
Synteza i technologia środków leczniczych- 30 godz. wykładów i 50 godz. ćwiczeń laboratoryjnych (sem. letni)
Ćwiczenia z Syntezy i technologii środków leczniczych będą się odbywały w sali ćwiczeń Katedry i Zakładu Chemii Organicznej i Technologii Leków A5/9.1/002  V piętro  - w następujących grupach:

 • poniedziałek         grupa CL10, CL11, CL 12    
 • wtorek                    grupa CL13, CL14, CL15     
 • wtorek                    grupa CL1, CL2, CL3    
 • środa                      grupa CL4, CL5, CL6                
 • piątek                     grupa CL7, CL8, CL9

szczegółowy rozkład zajęć jest podany w oddzielnym ogłoszeniu
Na ćwiczenia należy przynieść:
- zeszyt 32-kartkowy, w kratkę, formatu A5,  podpisany imieniem, nazwiskiem inr indeksu.
- rękawiczki ochronne
- okulary ochronne
- obuwie zmienne
- fartuch ochronny, bawełniany, z długim rękawem
- ściereczkę bawełnianą
- ręcznik papierowy
- płyn do mycia naczyń (1 na grupę)

 

 • FARMACJA V ROK - PRACE MAGISTERSKIE

Prace magisterskie - Vr. Farmacji 2023/2024

Nr indeksu magistranta

Promotor

Opiekun

Rodzaj pracy

13262

dr hab. Marcin Mączyński

mgr Urszula Bąchor

doświadczalna

507 dr Beata Tylińska

dr Iwona Bryndal

doświadczalna

15271

dr Andrzej Regiec

mgr Aleksandra Sochacka-Ćwikła

doświadczalna

15273

dr hab. Marcin Mączyński

-

doświadczalna

15004

dr Lilianna Becan

mgr Ewa Drozd-Szczygieł

doświadczalna

15642 dr Anna Wójcicka

-

doświadczalna

 • ANALITYKA MEDYCZNA I rok

Katedra i Zakład Chemii Organicznej i Technologii Leków - Analityka Medyczna
przedmiot realizowany dla Ir. Analityki Medycznej w roku akad. 2023/2024:
CHEMIA ORGANICZNA
Wykłady - 30 godz. (sem. letni)
Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godz. (sem. letni)
Seminaria -15 godz. (sem. letni)
UWAGA!

EGZAMIN z przedmiotu: Chemia organiczna odbędzie się:

pierwszy termin - 01.07.2024; godz. 09:00, sala W4
drugi termin - 04.09.2024; godz. 10:00, sala W4
trzeci termin - 10.09.2024; godz.10:00, sala S29

Kolokwium z całości materiału, dla Studentów którzy nie uzyskali zaliczenia kolokwiów cząstkowych, odbędzie się w dn. 17.06.2024 r. o godz. 9:00, sala seminaryjna

 

UWAGA Studenci I r. ANALITYKI MEDYCZNEJ

W dniu 12.06.2024 r. o godz. 09:30
należy rozliczyć się z wypożyczonego szkła i sprzętu laboratoryjnego.
Zdanie szafki laboratoryjnej jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.


Ćwiczenia laboratoryjne w sem. letnim 2023/24
będą się odbywały w sali ćwiczeń Katedry i Zakładu Chemii Organicznej i Technologii Leków – V piętro, sala A5/9.2/001
w następujących grupach:

środa:  godz. 13:30- 17:15 - grupa CL1, CL2, CL3, CL4
(od 24.04.2024 do 05.06.2024)
poniedziałek:  godz. 13:30 – 17:15 - grupa CL5, CL6,CL7
(od 22.04.2024 do 27.05.2024)

Na ćwiczenia obowiązkowo należy przynieść:
- fartuch ochronny, bawełniany z długim rękawem
- ściereczkę
- zeszyt w kratkę  32-kartkowy, formatu A5, podpisany imieniem, nazwiskiem i nr indeksu
- rękawiczki jednorazowe
- okulary ochronne
- małą kopertę na rewersy
- płyn do mycia naczyń (1 op. na grupę CL)

obowiązujące podręczniki:
Praca zbiorowa, Skrypt do ćwiczeń z chemii organicznej, AM Wrocław 1991 r.
Praca zbiorowa, Skrypt do ćwiczeń z chemii organicznej, AM Wrocław 1972 r.
R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa 2007.
Z . Jerzmanowska, Analiza jakościowa związków organicznych, PZWL, 1975.

Kolokwia są przeprowadzane zgodnie z zasadami podanymi w Sylabusie przedmiotu

 • DIETETYKA

Uwaga Studenci !

 W związku z ogłoszeniem godzin dziekańskich ćwiczenia laboratoryjne z dn. 14.12.2023 (dla grup CL 1-6) zostały przełożone na dzień 18.01.2024.


Przedmioty realizowane dla studentów I.r. Dietetyki  w roku akademickim 2023/2024:
semestr zimowy:

CHEMIA ORGANICZNA
Wykłady - 10 godz.; ćwiczenia audytoryjne -25 godz.; ćwiczenia laboratoryjne - 25 godz.

Ćwiczenia audytoryjne będą się odbywały w sali seminaryjnej A5/9.2/004  Katedry i Zakładu Chemii Organicznej i Technologii Leków (budynek 2F, Vp.)

Zaliczenie z chemii organicznej (kolokwium zaliczeniowe )
I termin: 25.01.2024   godz. 10:15    sala W1
II termin: 01.02.2024  godz. 10:30   sala W3

Zajęcia rozpoczynają się dla:

grupy CA1    18.10.23 (środa) o godz. 13:15
grupy CA2    16.10.23 (poniedziałek) o godz. 09:00
grupy CA3    17.10.23 (wtorek) o godz. 12:15


Ćwiczenia laboratoryjne
 będą się odbywały w sali ćwiczeń Katedry i Zakładu Chemii Organicznej i Technologii Leków A5/9.1/002 – V piętro,  w następujących grupach:
CL1, 2, 6  czwartek w godz. 10:15- 14:00
C L3-5  czwartek w  godz. 14:15 – 18:00
CL 7-9  poniedziałek w godz. 11:15-15:00
 

Na ćwiczenia obowiązkowo należy przynieść:
1) fartuch ochronny z długim rękawem
2) 3 pojemniki do badania kału
3) ściereczkę
4) zeszyt w kratkę  32-kartkowy formatu A5
5) rękawiczki jednorazowe
6) okulary ochronne

Literatura obowiązkowa:

 1. J. McMurry "Chemia Organiczna"  PWN Warszawa 2017 i wcześniejsze.
 2. R. T. Morrison,  R. N. Boyd, “Chemia Organiczna”, PWN Warszawa 2010 i wcześniejsze.
 3. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers “Chemia Organiczna”, 4 tomy, WNT Warszawa 2010/2011.

Literatura uzupełniająca:

 1. R. Silverstein i wsp. „Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych”, PWN Warszawa 2008.
 2. Praca zbiorowa (opracowana przez pracowników Katedry i Zakładu  Chemii Organicznej UM we Wrocławiu: „Skrypt do ćwiczeń z chemii organicznej”.
 3. P. Mastalerz, Chemia organiczna, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław, 2016 i wcześniejsze.

semestr letni
przedmiot fakultatywny: Związki organiczne w przyrodzie - dr Beata Tylińska
14.03.2023-30.05.2023 (wtorek) godz. 16:00-17:30  on-line


 

Sympozjum 2019
IV SYMPOZJUM
Szkoła Chemii Medycznej 2019

1. Książka Abstraktów SCM 2019.
2. Komunikat 3
3. Komunikat 2
4. Program
5. Wymagania dotyczące abstraktów i posterów
6. Formularz rejestracyjny

III SYMPOZJUM
Szkoła Chemii Medycznej 2017 - zaktualizowane informacje:
1. Program.
2. Lista wykładów.
3. Lista prezentacji posterowych.
4. Książka abstraktów.
5. Sprawozdanie.
6. Galeria zdjęć.

III SYMPOZJUM
Szkoła Chemii Medycznej 2017
1. Komunikat.
2. Program.
3. Wymagania dotyczące abstraktów i posterów.
4. Formularz rejestracyjny.

II SYMPOZJUM
Szkoła Chemii Medycznej 2015
1. Program sympozjum
2. Książka abstraktów i materiały
3. Wykłady i komunikaty w kolejności alfabetycznej 1-25
4. Sprawozdanie
5. Galeria zdjęć 1-3

I SYMPOZJUM
Szkoła Chemii Medycznej 2013

Program Sympozjum.
Wystąpienie prof. dr hab. Katarzyny Kieć-Kononowicz.
Prezentacja firmy DONSERV.
Książka abstraktów.
Sprawozdanie i materiały.
Galeria zdjęć.

Wykłady:
Paradowski Leszek, prof. dr hab. - czytaj
Pawłowski Maciej, prof. dr hab. - czytaj
Matosiuk Dariusz, prof. dr hab. - czytaj
Boryczka Stanisław, dr hab., prof. nadzw. - czytaj
Kutner Andrzej, prof. dr hab. - czytaj
Zimecki Michał, prof. dr hab. - czytaj
Pałka Jerzy, prof. dr hab. - czytaj
Sobiak Stanisław, prof. dr hab. - czytaj
Gąsiorowski Kazimierz, dr hab., prof. nadzw. - czytaj