Katedra i Zakład Chemii Organicznej i Technologii Leków

ul. Borowska 211A
50-556 Wrocław
tel. 71 784 03 40, fax: 71 784 03 41

Kierownik

dr hab. Marcin Mączyński, prof. uczelni
e-mail: marcin.maczynski@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 42
 

Sekretariat

mgr Alicja Kotecka
e-mail: alicja.kotecka@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 40

Adiunkt dydaktyczny

dr Lilianna Becan
e-mail: lilianna.becan@umw.edu.pl
tel. 71 784 02 42
 

Adiunkci

dr Iwona Bryndal
e-mail: iwona.bryndal@umw.edu.pl
tel. 71 784 02 36

dr inż. Anna Nowicka-Zuchowska
e-mail: anna.nowicka@umw.edu.pl
tel. 71 784 02 48

dr Henryk Mastalarz
e-mail: henryk.mastalarz@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 47

dr Andrzej Regiec
e-mail: andrzej.regiec@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 47

dr Marcin Stolarczyk
e-mail: marcin.stolarczyk@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 43

dr Beata Tylińska
e-mail: beata.tylinska@umw.edu.pl
tel. 71 784 06 35

dr inż. Anna Wójcicka
e-mail: anna.wojcicka@umw.edu.pl
tel. 71 784 02 48
 

Wykładowca

mgr Ewa Drozd-Szczygieł
e-mail: ewa.drozd-szczygiel@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 44
 

Asystenci

mgr Urszula Bąchor
e-mail: urszula.bachor@umw.edu.pl
tel. 71 784 06 34

mgr Aleksandra Sochacka-Ćwikła
e-mail: aleksandra.sochacka-cwikla@umw.edu.pl
tel. 71 784 06 34

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni

Katarzyna Augustyn
e-mail: katarzyna.augustyn@umw.edu.pl
tel. 71 784 02 41

mgr inż. Katarzyna Gogol
e-mail: katarzyna.gogol@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 45

Magdalena Korab
e-mail: magdalena.korab@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 44

Bożena Mansfeld
e-mail: bozena.mansfeld@umw.edu.pl
tel. 71 784 02 48

Teresa Nowak
e-mail: teresa.nowak@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 43

Główne kierunki badawcze
W Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej i Technologii Leków prowadzone są badania nad syntezą nowych związków o potencjalnej aktywności biologicznej. Główne kierunki badań skierowane są na uzyskanie połączeń o aktywności immunotropowej, przeciwnowotworowej, przeciwwirusowej oraz przeciwzapalnej. Prowadzone w Katedrze prace koncentrują się na otrzymaniu nowych związków, pochodnych różnych układów heterocyklicznych takich jak: izoksazol, izotiazol, pirazol, pirymidyna, imidazol, naftyrydyna, karbazol i jego pirydopochodne. Prowadzone są również badania nad zależnością pomiędzy strukturą a aktywnością biologiczną otrzymanych pochodnych.


Zrealizowane projekty badawcze:
1) Badanie reaktywności hydrazydu kwasu 5-amino-3-metylo-4-izoksazolokarboksylowego z różnymi czynnikami kondensującymi prowadzące do powstania nowych pochodnych izoksazolu o spodziewanej aktywności immunomodulującej.
2) Synteza nowych pochodnych nitroazoli i nitrodiazoli oraz badania ich potencjałów utleniająco-redukcyjnych.
3) Zbadanie działania przeciwnowotworowego nitroheterocyklicznych kompleksów Pt(II) w mysich modelach raków: płuc, piersi i jajnika.
4) Synteza i badania biologiczne nowych pochodnych izoksazolu o spodziewanych właściwościach immunorestytucyjnych.
5) Synteza i badania biologiczne nowych pochodnych izotiazolu o spodziewanych właściwościach przeciwnowotworowych.
 

W Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej i Technologii Leków odbywają się zajęcia dla studentów farmacji, analityki medycznej oraz dietetyki. 

  • FARMACJA II ROK

Przedmioty realizowane dla studentów II.r. Farmacji  w roku akademickim 2022/2023
Chemia Organiczna
wykłady - 30 godz. sem. zim. i letni 
ćwiczenia laboratoryjne 120 godz. sem. zim. i letni

harmonogram wykładów w semestrze zimowym 2022/23:
04.10 - 22.11.2022 (wtorek) 16:00-16:45 online
29.11 - 20.12.2022 (wtorek) 16:0017:30 online

harmonogram ćwiczeń w semestrze zimowym 2022/23 
zajęcia odbywają się w sali ćwiczeń A5/9.2/001 w godz. 8:30-13:00
Prowadzący zajęcia:                       Grupa  

poniedziałek   (03.10 - 12.12.2022)        
mgr Ewa Drozd-Szczygieł                     CL13
mgr Aleksandra Sochacka-Ćwikła        CL14             

wtorek    (04.10 - 13.12.2022)           
 dr Andrzej Regiec                                   CL1
dr Henryk Mastalarz
                               CL2

mgr Aleksandra Sochacka-Ćwikła         CL3

środa    (05.10 - 07.12.2022)          
Beata Tylińska                                         CL4
dr Henryk Mastalarz                              CL5

mgr Urszula Bąchor                                CL6

czwartek   (06.10 - 08.12.2022)            
dr Beata Tylińska                                    CL10
mgr Ewa Drozd-Szczygieł                    CL11

dr Lilianna Becan                                   CL12

piątek  (07.10 - 16.12.2022)                 
mgr  Urszula Bąchor,                              CL7 
mgr Ewa Drozd-Szczygieł                     CL8

dr Beata Tylińska                                     CL9

Studenci II roku Farmacji proszeni są o przyniesienie na zajęcia laboratoryjne z chemii organicznej następujących rzeczy:
- zeszyt min. 80-kartkowy, podpisany z ponumerowanymi stronami
- rękawiczki ochronne (lateksowe lub nitrylowe)
- fartuch bawełniany
- okulary ochronne
- płyn do mycia naczyń (przynajmniej 1 na grupę)
- ściereczka bawełniana
- biała koperta

obowiązujące podręczniki:
1.J. Mc Murry "Chemia Organiczna"  PWN Warszawa 2017 i wcześniejsze

2.R. Morrison,  R. Boyd, “Chemia Organiczna”, PWN Warszawa 2010
3.J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers “Chemia Organiczna”, 4 tomy, WNT Warszawa 2010/2011
4.Mastalerz P., Chemia organiczna, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław, 2016 i wcześniejsze.
5.Praca zbiorowa, Skrypt do ćwiczeń z chemii organicznej, AM Wrocław 1991 r.
6.PREPARATYKA ORGANICZNA” Skrypt dla studentów Farmacji Uniwersytetu Medycznego

we Wrocławiu, Praca zbiorowa, UMW Wrocław 2014
7.A.I.Vogel – Preparatyka Organiczna- WNT- 2006.
8.R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków
organicznych, PWN, Warszawa 2007.
9.Z . Jerzmanowska, Analiza jakościowa związków organicznych, PZWL, 1975.

przedmiot fakultatywny: Podstawowe zasady nazewnictwa związków organicznych wg IUPAC w praktyce; 20 godz.
14.12.2022-25.01.2023 r. (środa) godz. 11:00-14:00, sala sem. A5/9.2/004
Związki heterocykliczne w farmacji 2022/2023
wykłady - 10 godz. sem. letni
ćwiczenia laboratoryjne -15 godz.sem. letni


* FARMACJA III ROK

przedmiot fakultatywny: Nazewnictwo substancji aktywnych farmakologicznie w praktyce; 20 godz.
10.11.2022 - 08.12.2022 r. (czwartek) godz. 13:00-16:00, sala sem. A5/9.2/004

 

  • FARMACJA IV ROK

Przedmioty realizowane dla studentów IV r. Farmacji  w roku akademickim 2022/2023
Synteza i technologia środków leczniczych- 30 godz. wykładów i 45 godz. ćwiczeń laboratoryjnych (sem. letni)
Sylabus
Regulamin przedmiotu
ĆWICZENIA LABORATORYJNE z Syntezy i technologii środków leczniczych- semestr letni 2022-2023- harmonogram zajęć dydaktycznych
Studenci IV roku Farmacji proszeni są o przyniesienie na zajęcia laboratoryjne z Syntezy i technologii środków leczniczych następujących rzeczy:

- zeszyt 32-kartkowy, w kratkę, formatu A5,  podpisany imieniem i nazwiskiem.
- rękawiczki ochronne (lateksowe lub nitrylowe)
- okulary ochronne
- fartuch bawełniany
- ściereczka bawełniana

terminy i tematyka kolokwiów
program ćwiczeń
wzór sprawozdania z ćwiczeń
warunki zaliczenia ćwiczeń
regulamin pracowni studenckiej

zasady obecności studentów na zajęciach w sem. zimowym 2021-22 w związku z epidemią SARS-Cov-2
- materiały edukacyjne SARS-Cov-2 i COVID-19
- procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-Cov-2 i COVID-19

  • FARMACJA V ROK - PRACE MAGISTERSKIE

Prace magisterskie - Vr. Farmacji 
opiekunowie prac magisteskich r. akad.2021/2022

  • ANALITYKA MEDYCZNA

Uwaga Studenci!

Rekomendacja zespołu ds. zarządzania kryzysowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 marca 2022 znosi obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach, poza tymi, w których prowadzona jest działalność lecznicza.Zespół ds Zarządzania Kryzysowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zdecydowanie rekomenduje przestrzeganie dotychczasowych zaleceń, w tym stosowanie masek medycznych zakrywających usta i nos we wszystkich budynkach Uniwersytetu Medycznego.

Katedra i Zakład Chemii Organicznej i Technologii Leków - Analityka Medyczna
godziny konsultacji dla studentów
przedmiot realizowany dla Ir. Analityki Medycznej w roku akad. 2021/2022:
CHEMIA ORGANICZNA
Wykłady - 30 godz. (sem. letni)
Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godz. (sem. letni)
Seminaria -15 godz. (sem. letni)
UWAGA!
Ćwiczenia laboratoryjne w sem. letnim 2021/22 - daty zajęć podane są w Harmonogramie zajęć dydaktycznych
ćwiczenia odbywają się wg zasad podanych na stronie Uczelni:
https://www.umw.edu.pl/content/realizacja-zajec-w-semestrze-letnim
Na ćwiczenia obowiązkowo należy przynieść:
-fartuch ochronny z długim rękawem
- ściereczkę
- zeszyt w kratkę  32-kartkowy, formatu A5, podpisany imieniem, nazwiskiem i nr indeksu
- maseczkę ochronną
- rękawiczki jednorazowe
- okulary ochronne
- płyn do mycia naczyń (1 op. na grupę CL)
Terminy kolokwiów ćwiczeniowych:
I kolokwium z technik i metod oczyszczania związków organicznych obejmuje znajomość zasad montażu podstawowych zestawów laboratoryjnych oraz metod oczyszczania substancji organicznych (destylacja prosta, frakcyjna, z parą wodną, pod zmniejszonym ciśnieniem, ekstrakcja, krystalizacja z rozpuszczalników palnych i niepalnych).
grupy CL1, CL2, CL3 (środa)  1.termin- 16.03.2022;  2.termin 23.03.2022 -godz. 14:00
grupy CL4, CL5, CL6 (poniedziałek) 1.termin- 14.03.2022;  2.termin 21.03.2022 -godz. 13:30

II kolokwium z zakresu analizy klasycznej związków organicznych obejmuje znajomość zasad określania grup rozpuszczalności związków organicznych, wykrywania i określania charakterystyk grup funkcyjnych oraz metod identyfikacji nieznanej substancji organicznej za pomocą prostych reakcji chemicznych i syntezy odpowiednich pochodnych oraz metod analizy spektralnej IR, UV, NMR, MS.
grupy CL1, CL2, CL3 (środa)  1.termin- 30.03.2022;  2.termin 06.04.2022 -godz. 14:00
grupy CL4, CL5, CL6 (poniedziałek) 1.termin- 28.03.2022;  2.termin 04.04.2022 -godz. 13:30
Kolokwia są przeprowadzane zgodnie z zasadami podanymi w Sylabusie przedmiotu

Sylabus przedmiotowy
Regulamin pracowni i przepisy BHP
Program i warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych
Warunki zaliczenia przedmiotu
Regulamin przedmiotu
- materiały edukacyjne SARS-Cov-2 i COVID-19
- procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-Cov-2 i COVID-19

  • DIETETYKA

godziny konsultacji dla studentów
Przedmiot realizowany dla studentów I.r. Dietetyki  w roku akademickim 2022/2023:
CHEMIA ORGANICZNA - semestr zimowy
Wykłady - 10 godz.; ćwiczenia audytoryjne -25 godz.; ćwiczenia laboratoryjne - 25 godz.


U W A G A !

Ćwiczenia audytoryjne w semestrze zimowym   roku akademickiego 2022/2023 będą się odbywały w salach seminaryjnych Katedry i Zakładu Chemii Organicznej i Technologii leków

05.10.22-18.01.23 (środa) w godz. 13:15 - 14:45 - grupa 1;  sala A5/9.1/012
03.10.22-16.01.23 (poniedziałek) w godz. 08:15- 09:45 - grupa 2;  sala A5/9.2/004
04.10.22-17.01.23 (wtorek) w godz. 12:15- 13:45 - grupa 3;  sala A5/9.2/004


Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej
w semestrze zimowym   roku akademickiego 2022/2023 będą się odbywały
w sali ćwiczeń Katedry i Zakładu Chemii Organicznej i Technologii leków A5/9.1/002 – V piętro, od dn. 09.12.2021r. w następujących grupach:
czwartek w godz. 10:15- 14:00 - grupa 1, 2, 3
czwartek w  godz. 14:15 – 18:00 - grupa 4, 5, 6,7
 

Na ćwiczenia obowiązkowo należy przynieść:
1) fartuch ochronny z długim rękawem
2) 3 pojemniki do badania kału
3) ściereczkę
4) zeszyt w kratkę min. 32-kartkowy
5) rękawiczki jednorazowe
6) okulary ochronne

obowiązujące podręczniki:
Praca zbiorowa, Skrypt do ćwiczeń z chemii organicznej, AM Wrocław 1991 r.
Praca zbiorowa, Skrypt do ćwiczeń z chemii organicznej, AM Wrocław 1972 r.
R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe metody identyfikacji związków
o rganicznych, PWN, Warszawa 2007.
Z . Jerzmanowska, Analiza jakościowa związków organicznych, PZWL, 1975.
A.I.Vogel – Preparatyka Organiczna- WNT- 2006.


terminy i tematyka kolokwiów ćwiczeniowych
regulamin pracowni Chemii Organicznej 2021/2022
harmonogram zajęć
program wykładów
program ćwiczeń
sylabus przedmiotowy
 

Sympozjum 2019
IV SYMPOZJUM
Szkoła Chemii Medycznej 2019

1. Książka Abstraktów SCM 2019.
2. Komunikat 3
3. Komunikat 2
4. Program
5. Wymagania dotyczące abstraktów i posterów
6. Formularz rejestracyjny

III SYMPOZJUM
Szkoła Chemii Medycznej 2017 - zaktualizowane informacje:
1. Program.
2. Lista wykładów.
3. Lista prezentacji posterowych.
4. Książka abstraktów.
5. Sprawozdanie.
6. Galeria zdjęć.

III SYMPOZJUM
Szkoła Chemii Medycznej 2017
1. Komunikat.
2. Program.
3. Wymagania dotyczące abstraktów i posterów.
4. Formularz rejestracyjny.

II SYMPOZJUM
Szkoła Chemii Medycznej 2015
1. Program sympozjum
2. Książka abstraktów i materiały
3. Wykłady i komunikaty w kolejności alfabetycznej 1-25
4. Sprawozdanie
5. Galeria zdjęć 1-3

I SYMPOZJUM
Szkoła Chemii Medycznej 2013

Program Sympozjum.
Wystąpienie prof. dr hab. Katarzyny Kieć-Kononowicz.
Prezentacja firmy DONSERV.
Książka abstraktów.
Sprawozdanie i materiały.
Galeria zdjęć.

Wykłady:
Paradowski Leszek, prof. dr hab. - czytaj
Pawłowski Maciej, prof. dr hab. - czytaj
Matosiuk Dariusz, prof. dr hab. - czytaj
Boryczka Stanisław, dr hab., prof. nadzw. - czytaj
Kutner Andrzej, prof. dr hab. - czytaj
Zimecki Michał, prof. dr hab. - czytaj
Pałka Jerzy, prof. dr hab. - czytaj
Sobiak Stanisław, prof. dr hab. - czytaj
Gąsiorowski Kazimierz, dr hab., prof. nadzw. - czytaj