Adiunkci dydaktyczni

Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Adiunkci dydaktyczni

Zasady powoływania i odwoływania adiunktów dydaktycznych i opiekunów roku, zakres ich zadań i obowiązków, zasady ocen oraz tryb przyznania i wypłaty dodatku dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję adiunkta dydaktycznego i/lub opiekuna roku od roku akademickiego 2020/2021 opisane są w Zarządzeniu nr 129/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r.

Zadania adiunktów dydaktycznych określone są w Opisie funkcji adiunkta dydaktycznego - załącznik nr 3.
Zadania opiekunów lat określone są w Opisie funkcji opiekuna roku - załącznik nr 4.

Wysokość dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego w roku 2022  reguluje Zarządzenie nr 31/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie wysokości dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego w roku kalendarzowym 2022