Regulaminy NA

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
PRZEPISY DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Kryteria do zatrudnienia na danym stanowisku oraz rodzaj zatrudnienia wynikają z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksu pracy, Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Zarządzenia Rektora nr 254/ XVI R/2021
 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
ustawa z dnia z dnia 2018.08.30 (Dz.U.2018.1668)
 
Kodeks pracy

Równe traktowanie w zatrudnieniu:
zastosowanie mają przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu na podstawie Kodeksu Pracy (określone w  art. 183a - 183e  Kodeksu Pracy) oraz procedura przeciwdziałania nierównemu traktowaniu Zarządzenie Rektora Nr 238/XVI R/2020.

Statut
tekst uchwalony przez Senat UM we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 r. ze zm.

Regulamin pracy

Regulamin wynagradzania

Regulamin szkoleń

Uchwała Senatu w sprawie uchwalenia statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Uchwała nr 2037 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 19.06.2019 r. Załącznik nr 6:
Regulamin przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
 
Zarządzenie nr 254/XVI R/2021 ze zm. Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w sprawie kryteriów, jakie musi uzyskać nauczyciel akademicki, aby ubiegać się o stanowisko w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

PRZEPISY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA FUNKCJĘ KIEROWNIKA

Zarządzenie Nr 171/XV R/2019  Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulamin postępowania konkursowego na wybór kierowników w jednostkach wydziałowych oraz ogólnouczelnianych”.