Dofinansowanie do nauki NA

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dofinansowanie do nauki

Proces ubiegania się o dofinansowanie kształcenia reguluje Zarządzenie nr 86/XVI R/2024 wprowadzające Regulamin szkoleń

Nauczyciel akademicki ubiegający się o dofinansowanie szkolenia składa do Prorektora ds. Studentów i Dydaktyki wniosek stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. Przyjmowane będą jedynie kompletne wnioski, tj.: zawierające uzasadnienie wnioskodawcy, opinię Kierownika, opinię Dziekana oraz potwierdzenie danych kadrowych przez Dział Spraw Pracowniczych. Wnioski niekompletne będą odsyłane do wnioskodawcy w celu uzupełnienia.

W przypadku szkoleń dofinansowywanych przez pracodawcę w kwocie od 4 000 zł wzwyż, pracownik zobowiązany jest do podpisania z pracodawcą umowy, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.