Zatrudnianie NA

Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Zatrudnianie nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,
nauczyciele akademiccy zatrudniani są w naszej Uczelni w ramach następujących grup zawodowych:
 

badawczej na stanowiskach:            badawczo- dydaktycznej na stanowiskach: dydaktycznej na stanowiskach:
profesora profesora profesora
profesora uczelni profesora uczelni profesora uczelni
adiunkta adiunkta adiunkta
asystenta asystenta asystenta
    starszego wykładowcy
    wykładowcy
    lektora
    instruktora

 

Poniżej zamieszczamy Procedurę składania wniosków o zatrudnienie i przedłużenie umowy nauczyciela akademickiego po postępowaniu konkursowym oraz bez postępowania konkursowego 

oraz druki wniosków dotyczących zatrudnienia:

 
Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w danej uczelni publicznej, na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki przeprowadzania konkursu określa statut.”
 
W przypadku uzyskania przez nauczyciela akademickiego pozytywnej oceny, o której mowa w art. 128 ustawy, może być zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony bez przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 119.
 
Ogłoszenia konkursowe są umieszczane na stronie BIP Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu