Zatrudnianie NA

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Zatrudnianie nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,
nauczyciele akademiccy zatrudniani są w naszej Uczelni w ramach następujących grup zawodowych:
 

badawczej na stanowiskach:            badawczo- dydaktycznej na stanowiskach: dydaktycznej na stanowiskach:
profesora profesora profesora
profesora uczelni profesora uczelni profesora uczelni
adiunkta adiunkta adiunkta
asystenta asystenta asystenta
    starszego wykładowcy
    wykładowcy
    lektora
    instruktora

 

Poniżej zamieszczamy Procedurę składania wniosków o zatrudnienie i przedłużenie umowy nauczyciela akademickiego po postępowaniu konkursowym oraz bez postępowania konkursowego 

oraz druki wniosków dotyczących zatrudnienia:

 
Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w danej uczelni publicznej, na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki przeprowadzania konkursu określa statut.”
 
W przypadku uzyskania przez nauczyciela akademickiego pozytywnej oceny, o której mowa w art. 128 ustawy, może być zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony bez przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 119.
 
Ogłoszenia konkursowe są umieszczane na stronie BIP Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

KOMUNIKAT

Prorektor ds. nauki w grupie badawczej i badawczo-dydaktycznej oraz Prorektor ds. studentów i dydaktyki w grupie dydaktycznej ogłosili harmonogram naboru wniosków o zatrudnienie i przedłużenie umowy po postępowaniu konkursowym oraz bez postępowania konkursowego zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora nr 71/XVI R/2022.

Kierownicy jednostek mogą składać swoje wnioski
do 15 kwietnia 2024 r. Po przeanalizowaniu wniosków przez dziekanów, przewodniczących rad dyscyplin i prorektorów zostaną one do 30 kwietnia 2024 r. przekazane do Działu Spraw Pracowniczych, który po potwierdzeniu kwestii formalnych przekaże je do decyzji JM Rektora UMW. 

UWAGA! Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą procedowane.