Pracownik naukowy - Nagrody JM Rektora

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Terminy

Termin składania wniosków: do 30.04.2024 roku

Termin wypłaty nagród finansowych: do 31.10.2024 roku

Tryb wnioskowania

UWAGA! Uprzejmie prosimy o załączanie wyłącznie strony tytułowej publikacji (nie ma konieczności załączania do wniosku całej publikacji/artykułu/monografii).

 

Wnioski o nagrody, podpisane przez pracownika Biblioteki Głównej i kierownika jednostki organizacyjnej należy składać do:

  • przewodniczącego rady dyscypliny - w przypadku nagrody za osiągnięcia naukowe

 

  • dziekana - w przypadku nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne oraz całokształt dorobku

 

  • Działu Spraw Pracowniczych – w przypadku nagród za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz całokształt dorobku – dotyczy pracowników zatrudnionych w jednostkach ogólnouczelnianych

 

Wzory druków wniosków dla nagród za osiągnięcia z 2023 r. zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora nr 10/XVI R/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wartości progowe kryteriów dla nagród naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych za 2023 rok

Wartości progowe kryteriów dla nagród naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych za osiągnięcia z 2023 r. zostały opublikowane w Komunikacie JM Rektora wydanym Zarządzeniem nr 11/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2023 r.

Kontakt

 

Dział Spraw Pracowniczych/ Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

tel. 71 784 17 75 / 784 16 88

 

Wydział Lekarski
Biuro Rady Dyscypliny Nauki Medyczne: nagrody za osiągnięcia naukowe - tel. 71 784 11 56
Dziekanat: nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku - tel. 71 784 17 01

 

Wydział Farmaceutyczny
Biuro Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne: nagrody za osiągnięcia naukowe - tel.:
71 784 05 37
Dziekanat: nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku - tel. 71 784 02 02

 

Wydział Nauk o Zdrowiu
Biuro Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu: nagrody za osiągnięcia naukowe - tel.: 71 784 18 30
Dziekanat: nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku - tel. 71 784 18 05

 

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Dziekanat: nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku - tel. 71 784 03 56

 

Jednostki Ogólnouczelniane

Dział Spraw Pracowniczych /Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi – nagrody za osiągnięcia w każdej z kategorii, z uwzględnieniem nagrody za całokształt dorobku -  tel. 71 784 17 75