Odznaczenia - Resortowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Resortowe

Odznaczenia Resortowe

Nadawane są przez właściwego ministra.
Z uwagi na konieczność zaopiniowania wniosków przez Senacką Komisję Odznaczeń oraz czas procedowania wniosków przez właściwe organy państwowe trwający ok. 4 m-cy wnioski należy składać do Działu Spraw Pracowniczych co najmniej na 7 m-cy przed planowanym terminem wręczenia.


Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek rektora uczelni medycznej.

Wnioski wraz z oświadczeniem o niekaralności należy składać do Działu Spraw Pracowniczych w terminie do 31.01.2024 r.

Odznaka może być nadana w uznaniu osiągnięć w zakresie:

 • wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych;
 • ochrony zdrowia ludności;
 • poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych;
 • profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej;
 • kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia;
 • wybitnych osiągnięć i nienagannej pracy w resorcie zdrowia;
 • wdrażania i usprawniania metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia;
 • rozwoju produkcji środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i urządzeń medycznych oraz nadzoru nad ich jakością;
 • rozwoju farmacji szpitalnej.

WZÓR WNIOSKU
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI


Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal nadaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na wniosek rektorów szkół wyższych.

Wnioski wraz z oświadczeniem o niekaralności należy składać do Działu Spraw Pracowniczych w terminie do 31.01.2024 r.

Medal jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności
w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci
i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli:

 • autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,
 • nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,
 • autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież,
 • nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania,
 • działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,
 • wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania,
 • innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

WZÓR WNIOSKU
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI


Odznaka „Za Zasługi dla Wynalazczości”

Nadaje Prezes Rady Ministrów.
Wnioski wraz z oświadczeniem o niekaralności należy składać do Działu Spraw Pracowniczych w terminie do 31.01.2024 r.

Odznaka jest szczególnym wyróżnieniem za zasługi w dziedzinie wynalazczości i może być nadawana:

 • twórcom projektów wynalazczych wyróżniającym się znaczącymi osiągnięciami w zakresie dokonywania projektów wynalazczych, które przyczyniły się do rozwoju nauki i techniki oraz wpłynęły na poprawę efektywności działalności gospodarczej;
 • osobom fizycznym wyróżniającym się współdziałaniem przy opracowywaniu i wdrażaniu projektów wynalazczych, zwłaszcza dotyczących rozwiązań w zakresie nowej techniki, osobom przyczyniającym się do popularyzacji twórczości technicznej, jak również do uzyskiwania i egzekwowania praw własności przemysłowej;
 • osobom fizycznym posiadającym szczególne zasługi w popieraniu wynalazczości, które aktywną działalnością zawodową i społeczną przyczyniły się do poprawy stanu organizacji i ekonomiki wynalazczości w przedsiębiorstwach;
 • jednostkom organizacyjnym, które osiągnęły szczególne wyniki w zakresie wprowadzania nowej techniki i zapewniania skutecznej ochrony prawnej stosowanych rozwiązań przez uzyskiwanie ochrony patentowej oraz innych praw własności przemysłowej, a także w zakresie obrotu prawami wyłącznymi;
 • instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom wyróżniającym się osiągnięciami na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości.

Odznaka może być nadana tylko raz.

WZÓR WNIOSKU
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI