Ochrona danych osobowych - Najważniejsze informacje

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
zasady wynoszenia urządzeń (komputerów) służbowych poza siedzibę Uczelni

Wyniesienie poza siedzibę Uczelni przenośnych komputerów służbowych (i innych elektronicznych urządzeń przenośnych typu np. dysk zewnętrzny) wymaga zgody kierownika jednostki organizacyjnej, na stan której wpisane jest urządzenie i zgody Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Organizacyjnych.

Wniosek należy złożyć w Dziale Zarządzania Majątkiem.
Do wniosku (wniosek do pobrania) dołącza się oświadczenie o powierzeniu składników majątku Uczelni do użytku indywidualnego, stanowiące załącznik do Instrukcji gospodarowania środkami trwałymi w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (oświadczenie do pobrania), podpisane przez pracownika i kierownika jednostki organizacyjnej, na stan której wpisane jest urządzenie.

Po uzyskaniu zgody i zaewidencjonowaniu urządzenia przez Dział Zarządzania Majątkiem, pracownik odbiera wniosek w Kancelarii Uczelni.
W przypadku braku zgody, wniosek jest zwracany pracownikowi w Biurze Dyrektora Generalnego.


Przed wyniesieniem komputera poza siedzibę Uczelni, należy skontaktować się z Centrum Informatycznym w celu uzgodnienia terminu dostarczenia urządzenia do CI. Do pracy zdalnej mogą być dopuszczone wyłącznie komputery, które przeszły przegląd i zostały przygotowane do pracy przez pracowników CI. Kontakt do CI:
Helpdesk
email: helpdesk@umw.edu.pl
tel:  71 784 11 02

 

Zakończenie pracy
W przypadku definitywnego zakończenia pracy z wykorzystaniem komputera poza siedzibą Uczelni, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni, zwrócić używane przez siebie urządzenie.
W dniu zwrotu urządzenia, pracownik  jest zobowiązany do poinformowania Kierownika Działu Zarządzania Majątkiem (w drodze wiadomości e-mail) o zakończeniu pracy z wykorzystaniem urządzenia poza siedzibą Uczelni.

 

Zabezpieczenie informacji przechowywanych na urządzeniu
Wszelkich informacji na temat zabezpieczeń, w tym środków kryptograficznych udziela Centrum Informatyczne.
Instrukcje szyfrowania przechowywanych danych można pobrać także ze strony internetowej Uczelni:
- szyfrowanie partycji systemowej
- szyfrowanie dysków zewnętrznych np. pendrive

 

Przetwarzając dane osobowe należy ponadto:
1. zachować szczególną ostrożność podczas transportu, przechowania i użytkowania nośników zawierających dane osobowe;
2. stosować się do zakazu pozostawiania nośników zawierających dane osobowe w sposób umożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym;
3. wykorzystywać nośniki zawierające dane osobowe wyłącznie w celach służbowych.

 

korzystanie z komputera prywatnego podczas wykonywania pracy zdalnej

Aby - podczas wykonywania pracy zdalnej - korzystać z komputera prywatnego, należy podpisać i przedłożyć w Centrum Informatycznym UMW oświadczenie o korzystaniu z komputera prywatnego (oświadczenie do pobrania).

naruszenie ochrony danych osobowych
zasady bezpiecznej pracy w sieci internetowej
zasady korzystania z poczty elektronicznej

Poczta elektroniczna jest obecnie jednym z najważniejszych środków komunikacji. Użycie poczty e-mail wiąże się jednak z pewnym ryzykiem. Wiadomości mogą być przechwytywane, zapisywane, odczytywane i przekazywane przez nieuprawnionego odbiorcę. Wysyłanie wiadomości do wielu odbiorców w sposób ujawniający ich prywatne adresy e-mail stanowi dzisiaj jedno z najczęstszych naruszeń ochrony danych osobowych.
Zapewnienie właściwego korzystania z poczty elektronicznej stanowi więc jeden z priorytetów w zakresie odpowiedniej ochrony danych osobowych.
Zasady właściwego i bezpiecznego użytkowania uczelnianej poczty e-mail znajdują w Regulaminie korzystania z systemu poczty elektronicznej

Dodatkowe materiały: bezpieczne korzystanie z poczty e-mail