Medycyna Pracy

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
BADANIA OKRESOWE/KONTROLNE

Zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu Pracy „Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.”
 
Zarządzenie Rektora nr 97/XV R/2017 z dnia 18.09.2017r. w sprawie ustalenia trybu realizacji wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (przejdź do zarządzenia)
 
„§ 15.1.Pracownik bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy nie może zostać dopuszczony przez bezpośredniego przełożonego do wykonywania pracy na tym stanowisku pracy.

§ 15.3.Bezpośredni przełożony pracownika, po stwierdzeniu, że pracownik nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy wydanego w ramach badań okresowych lub kontrolnych jest zobowiązany nie dopuścić pracownika do wykonywania pracy oraz poinformować pracownika na piśmie o przyczynie niedopuszczenia do pracy. Wzór informacji o niedopuszczeniu pracownika do pracy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.Informację o niedopuszczeniu pracownika do pracy bezpośredni przełożony sporządza w dwóch egzemplarzach–po ich podpisaniu przez pracownika:jeden egzemplarz otrzymuje pracownik,drugi egzemplarz bezpośredni przełożony przekazuje do Działu Spraw Pracowniczych UMW.”
 

 
„§ 14. 3. Bezpośredni przełożony pracownika zobowiązany jest do:
1) poinformowania Działu Spraw Pracowniczych UMW o zgłoszeniu się pracownika do pracy, na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) zobowiązania pracownika do niezwłocznego stawienia się w Dziale Spraw Pracowniczych UMW w celu pobrania skierowania na badanie lekarskie kontrolne, na podstawie którego pracownik przystąpi do badań lekarskich kontrolnych.”    
 
 

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1866 z późn. zm.) obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają  „osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby”
 
Zarządzenie Rektora nr 267/XVI R/2020 z dnia 02.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury przeprowadzania badań sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Uczelni” oraz wykazu stanowisk pracy objętych badaniami