Regulaminy NNA

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
PRZEPISY DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
ustawa z dnia z dnia 2018.08.30 (Dz.U.2018.1668)
 
Kodeks pracy

Statut
tekst uchwalony przez Senat UM we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 r. ze zm.

Regulamin pracy

Regulamin wynagradzania

Regulamin szkoleń

Równe traktowanie w zatrudnieniu:
zastosowanie mają przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu na podstawie Kodeksu Pracy (określone w  art. 183a - 183e  Kodeksu Pracy) oraz procedura przeciwdziałania nierównemu traktowaniu Zarządzenie Rektora Nr 238/XVI R/2020.