Dział Współpracy Międzynarodowej - Wyjazdy zagraniczne - Procedura – przed wyjazdem

Procedura – przed wyjazdem

Bilety lotnicze na trasach międzynarodowych oraz pośrednictwo wizowe mogą być nabywane wyłącznie w biurze podróży, z którym Uczelnia ma zawartą umowę*

Oznacza to, że koszt biletu zakupionego u innego kontrahenta nie podlega refundacji.

Wyjeżdżający składa w Dziale Współpracy Międzynarodowej w terminie co najmniej 14 dni roboczych przed wyjazdem wypełniony komplet dokumentów**:

  1. Kwestionariusz na wyjazd służbowy za granicę dla pracowników UMW lub odpowiednio Wniosek o wyjazd za granicę dla osób niebędących pracownikami UMW,
  2. Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego pracownika UMW,
  3. Pismo zapraszające z zagranicy lub informacyjne określające cel, dokładny termin, program i ew. warunki finansowe wyjazdu,
  4. Jeżeli płatności związane z wyjazdem służbowym mają zostać opłacone przelewem bankowym lub kartą płatniczą – fakturę przelewową lub wypełniony i podpisany przez wyjeżdżającego formularz Zlecenia operacji bankowej***.

*umowa AZP-260-TN-60/22 obowiązująca w okresie od 11.08.2022 r.  do 10.08.2023r.

**aktualne pliki do pobrana znajdują się w zakładce Formularze

***po przekazaniu do Działu Współpracy Międzynarodowej Zlecenie operacji bankowej bądź fakturę/rachunek pro-forma, wyjeżdżający zobowiązany jest do dostarczenia po powrocie oryginału faktury

Jeżeli warunki wyjazdu określają wcześniejsze terminy płatności, dokumenty, o których mowa powyżej, należy złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed wymaganym pierwszym terminem płatności.

UWAGA: w przypadku niedotrzymania terminu, Uczelnia nie gwarantuje terminowego zatwierdzenia wyjazdu i nie odpowiada za straty wynikające z opóźnienia.

Po uzyskaniu zgody na wyjazd, procedura rezerwacji i zakupu biletów wygląda następująco:

Bezpośrednia rezerwacja biletów w biurze podróży Why Not Travel (połączenie lotnicze musi dotyczyć wyłącznie w klasie ekonomicznej):

  • samodzielnie - wyjeżdżający dokonuje rezerwacji w biurze podróży Why Not Travel drogą mailową na adres biletylotnicze@bluesky.pl
  • za pośrednictwem Działu Współpracy Międzynarodowej - wyjeżdżający przekazuje jednoznaczny ostateczny wybór połączenia lub preferencje dotyczące wyjazdu do Działu Współpracy Międzynarodowej

KONTAKT:

Piotr Mittelstaedt 📧 piotr.mittelstaedt@umw.edu.pl ☎️ tel.: +48 71 784 11 44
Monika Iwanicka 📧 monika.iwanicka@umw.edu.pl ☎️ tel.: +48 71 784 11 42

Wnioski wizowe wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze podróży Why Not Travel lub za pośrednictwem Działu Współpracy Międzynarodowej. W razie wymogu danego kraju, należy samodzielnie wypełnić wniosek online.

Ważność i zgodność dokumentów tożsamości, zabieranych ze sobą w podróż oraz znajomość wymogów sanitarnych związanych z pandemią COVID-19, leży w gestii wyjeżdżającego, który powinien osobiście sprawdzić szczegółowe wymagania dotyczące ww. spraw w wybranym kraju, które znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dane UMW do faktury

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
lub Wroclaw Medical University
Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
NIP 896-000-57-79