Wypoczynek wakacyjny (Sprawy socjalne)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Wypoczynek wakacyjny

Dopłaty do wypoczynku wakacyjnego przyznawane będą w oparciu o wypełnienie elektronicznego formularza, w którym określić należy średni miesięczny dochód brutto na osobę za 2023 rok oraz wybrać formę dopłaty dla dzieci.

Elektroniczny formularz dostępny jest poniżej:

 https://app.umw.edu.pl/dofinansowanie-do-wypoczynku/

Aby wypełnić formularz należy zalogować się używając loginu i hasła jak do poczty pracowniczej.

Po prawidłowym uzupełnieniu i wysłaniu formularza pracownik otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia wniosku. W przypadku braku takiej wiadomości należy sprawdzić czy formularz został poprawnie wysłany (logując się ponownie do formularza).

Termin wypełnienia wniosku to 31 maja 2024 r.

 

W 2024 roku sposób naliczenia oraz wysokość dopłat do wypoczynku letniego nie ulegają zmianie.

Uprawnienie do naliczenia dopłat do wypoczynku urlopowego nabywają pracownicy zatrudnieni w Uczelni co najmniej do 6.05.2024 roku.

Pracownik może otrzymać dopłatę do wypoczynku dla siebie oraz dla dziecka pozostającego na utrzymaniu w jednej z trzech form:

·         dopłaty do wypoczynku dziecka (wysokość dopłaty wynosi 50% kwoty należnej pracownikowi),

·         refundacji części kosztów udziału w zorganizowanych półkoloniach, koloniach i obozach (dotyczy dzieci do 18 roku życia) – na podstawie przedstawionej imiennej faktury za uczestnictwo w półkolonii/kolonii/obozie (dodatek w wysokości jw. zostanie wypłacony bez potrącenia podatku dochodowego od kwoty dopłaty),

·         dopłaty dla dzieci uczęszczających do żłobków lub przedszkoli (do 6 roku życia) zwiększonej o 15% i zwolnionej z podatku – na podstawie przesłanych dowodów wpłaty za opiekę oraz umowy z placówką lub zaświadczenia z placówki.

Fakturę za udział w kolonii oraz zaświadczenie (lub umowę z placówką) i potwierdzenia wniesienia opłat za uczęszczanie do placówki należy przesłać na adres socjalny@umw.edu.pl

Faktura za udział w kolonii powinna być wystawiona na pracownika i zawierać następujące informacje:

rodzaj wypoczynku np. półkolonia, kolonia lub obóz

imię i nazwisko dziecka

termin półkolonii, kolonii lub obozu

miejscowość

Wypłata odbywać się będzie po przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów.

Pracownicy odchodzący w 2024 roku na emeryturę lub rentę, bez względu na datę rozwiązania umowy o pracę, uprawnieni są do wnioskowania o przyznanie dopłat do wypoczynku w kwotach i terminach przewidzianych dla pracowników.

Wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do 15.07.2024 r.