Ochrona danych osobowych - Najważniejsze informacje

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
zasady wynoszenia urządzeń (komputerów) służbowych poza siedzibę Uczelni

Wyniesienie poza siedzibę Uczelni przenośnych komputerów służbowych (i innych elektronicznych urządzeń przenośnych typu dysk zewnętrzny), na których są/będą przechowywane dane osobowe i inne informacje chronione, wymaga zgody Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Organizacyjnych.

Do wniosku (wniosek do pobrania) dołącza się:

a) zgodę kierownika jednostki organizacyjnej, na stan której wpisane jest urządzenie,
b) podpisane przez pracownika oświadczenie o powierzeniu składników majątku Uczelni do użytku indywidualnego, stanowiące załącznik do Instrukcji gospodarowania środkami trwałymi w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (oświadczenie do pobrania).

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach w Biurze Dyrektora Generalnego.
Kopie załączników do wniosku (tj. zgody kierownika jednostki i oświadczenia pracownika) przechowuje kierownik jednostki, na stan której wpisane jest urządzenie.

 

Zakończenie pracy
W przypadku definitywnego zakończenia pracy z wykorzystaniem komputera poza siedzibą Uczelni, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni, zwrócić używane przez siebie urządzenie.
W dniu zwrotu urządzenia, pracownik  jest zobowiązany  do poinformowania Kierownika Działu Zarządzania Majątkiem (w drodze wiadomości e-mail) o zakończeniu pracy z wykorzystaniem urządzenia poza siedzibą Uczelni, podając termin zakończenia tej pracy.

 

Zabezpieczenie informacji przechowywanych na urządzeniu
Wszelkich informacji na temat zabezpieczeń, w tym środków kryptograficznych udziela Centrum Informatyczne.
Instrukcje szyfrowania przechowywanych danych można pobrać także ze strony internetowej Uczelni:
- szyfrowanie partycji systemowej
- szyfrowanie dysków zewnętrznych np. pendrive

 

Przetwarzając dane osobowe należy ponadto:
1. zachować szczególną ostrożność podczas transportu, przechowania i użytkowania nośników zawierających dane osobowe;
2. stosować się do zakazu pozostawiania nośników zawierających dane osobowe w sposób umożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym;
3. wykorzystywać nośniki zawierające dane osobowe wyłącznie w celach służbowych.

 

 

naruszenie ochrony danych osobowych

 
Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
1. Procedura postępowania
2. Formularz informacji o naruszeniu

 

zasady bezpieczeństwa pracy w sieci internetowej