Historia Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Filia w Wałbrzychu (Kierunek Lekarski)
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny został powołany Zarządzeniem  31/XIIIR/2000r Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24  maja 2000 r i utworzony na bazie dotychczasowego Oddziału Stomatologii  Wydziału Lekarskiego.  Swoją działalność Wydział L-S rozpoczął 1 października 2000 r.

W czerwcu  2003 r. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny otrzymał  akredytację procesu dydaktycznego na kierunku stomatologia, przyznaną  na 5 lat przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Medycznych. PKA  pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku stomatologia. Według PKA uczelnia  spełniła wymagania kadrowe i organizacyjne, a także posiadała odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku stomatologia.

27 października 2003 r.  decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Wydział Lekarsko-Stomatologiczny uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie stomatologia. Zarządzeniem nr 14/XIVR/2005 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2005 r. na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym zostało utworzone Studium Szkolenia Podyplomowego.

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

W październiku 2008 r. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny otrzymał akredytację procesu dydaktycznego na kierunku stomatologia, przyznaną na kolejne 5 lat przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Medycznych. 17 grudnia 2012 r. decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Wydział Lekarsko-Stomatologiczny uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie stomatologia. Rok później, 16 grudnia 2013 r.,  decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Wydział Lekarsko-Stomatologiczny uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.

W działalności dydaktycznej główne zadanie spoczywające na władzach dziekańskich polegało na dostosowaniu programu nauczania do obowiązujących standardów, a także do upraktycznienia zajęć dydaktycznych. W roku akademickim 2005/06 na Wydziale L-S wprowadzono zajęcia ze studentami w języku angielskim. Pierwsi absolwenci ED otrzymali dyplomy lekarza dentysty w roku akademickim 2010/2011.

Wydział L-S prowadzi wymianę zagraniczną studentów w ramach programu Sokrates-Erasmus. Studenci stomatologii mają możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do ośrodków uniwersyteckich w Europie (Niemcy, Włochy, Francja).