abcUSG (abcUSG - ALFABET ultrasonografii)

Konferencje
abcUSG (abcUSG - ALFABET ultrasonografii)
abcUSG

Dane klasy odznaki

abcUSG (abcUSG – ALFABET ultrasonografii)

Posiadacz mikropoświadczenia wziął udział w warsztacie teoretyczno-praktycznym pt. „abcUSG – ALFABET ultrasonografii” zorganizowanym przez SKN Fizjoterapii Corpus Vi, działającym przy Katedrze Fizjoterapii, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W trakcie warsztatu posiadacz mikropoświadczenia nabył wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw ultrasonografii, zasad wykonywania badania USG oraz obsługi aparatów ultrasonograficznych. Warunki wymagane od uczestnika: znajomość anatomii i fizjologii człowieka. Forma szkolenia: prezentacja instruktora oraz praca własna uczestników warsztatów korygowana na bieżąco przez instruktora. Praca w parach w standardzie jeden aparat USG na 2-3 uczestników kursu. Metoda weryfikująca nabytą wiedzę i umiejętności: zaliczenie praktyczne oraz test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią (test MCQ typ A). Uczestnik po ukończeniu warsztatu: • wykonuje badanie USG, zgodnie ze standardami i zasadami prawidłowej diagnostyki ultrasonograficznej narządu ruchu RUSI – obrazowanie ultrasonograficzne w fizjoterapii, • przeprowadza u pacjenta terapię – sonofeedback, • wykorzystuje USG jako narzędzie do poprawy komunikacji z pacjentem dzięki obrazowaniu tkanek wewnątrz ciała, • prawidłowo posługuje się i obsługuje aparat USG w oparciu o wytyczne producenta, a także prawidłowo dobiera sondy w zależności od rodzaju wykonywanych badań, • wykorzystuje dostępne funkcje optymalizacji obrazu (gain, głębokość, focus, częstotliwość), • w sposób właściwy posługuje się głowicą ultrasonograficzną (chwyt, ułożenie, docisk, rotacja, pochylenie, pozycja w trakcie obrazowania), • właściwie przygotowuje stanowisko pracy do badania, • wykorzystuje właściwości ultradźwięków i zna technikę badania poszczególnych struktur anatomicznych, • podczas badania USG stosuje standardy obrazowania przestrzennego i typy prezentacji, • odczytuje i interpretuje echogeniczność tkanek, • unika podstawowych błędów badania i rozpoznaje artefakty obrazowania • wykonuje pomiary ultrasonograficzne i korzysta z raportu badania • prowadzi dokumentację badania.

Kryteria

1. Udział w warsztacie teoretyczno-praktycznym pt. „abcUSG – ALFABET ultrasonografii” w wymiarze 5 godzin dydaktycznych

2. Test wiedzy zaliczony na poziomie min. 51%

3. Prawidłowe wykonanie zadania praktycznego zleconego przez Instruktora.