Mikropoświadczenia

Konferencje
Akty Prawne
Mikropoświadczenia

...

MIKROPOŚWIADCZENIA

NOWE ROZWIĄZANIA W EDUKACJI

Mikropoświadczenia są potwierdzeniem mniejszych (niż określają np. dyplomy uniwersyteckie, czy świadectwa studiów podyplomowych) efektów uczenia się. Pozwalają potwierdzać zdobywanie nowych lub poszerzanie już zdobytych umiejętności. Umiejętności nie tylko tych, jakie są efektem m.in. edukacji szkolonej bądź na uczelni wyższej, czy podczas różnych kursów, ale również tych, które zdobywa się np. ucząc się samodzielnie. 

Dlaczego warto gromadzić mikropoświadczenia?

 • Mikropoświadczenia dają możliwość potwierdzania konkretnych umiejętności.
 • Mikropoświadczenia pozwalają na wyróżnienie się z tłumu innych osób posiadających takie samo wykształcenie i podobne doświadczenie zawodowe.
 • Mikropoświadczenia to element motywacji do nieustannego rozwoju i tak np.: osoby, biorące udział w konferencjach naukowych czy innych wydarzeniach edukacyjnych otrzymują dużą dawkę nowych, cennych informacji - dzięki mikropoświadczeniom będzie można to dokumentować.
 • Mikropoświadczenia to szansa dla osób, które pracują na określonym stanowisku, ale w rzeczywistości wykonują również inne zadania i tym samym nie mogą jednak potwierdzić tego, że posiadają umiejętności przekraczające zakres ich obowiązków. Taką właśnie możliwość dają mikropoświadczenia.
 •  Mikropoświadczenia zaczynają być wydawane przez m.in. szkoły, uczelnie wyższe, renomowane instytucje oraz firmy na podstawie przejrzystych kryteriów, dzięki czemu nie sposób ich podważyć i zawsze świadczą na korzyść ich posiadacza.
 • Mikropoświadczenia budują indywidualne cyfrowe portfolio każdej osoby.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich jako pierwsza uczelnia medyczna będzie wydawać cyfrowe mikropoświadczenia za pomocą standardu Open Badges.

Open Badges

Open Badges jest innowacyjnym, międzynarodowym standardem, cyfrowego poświadczania w zakresie zweryfikowanych osiągnięć, umiejętności czy kompetencji. Standard ten bazuje na atrakcyjnej formie cyfrowej mikropoświadczeń z zakodowanymi i zabezpieczonymi informacjami, niezbędnymi do identyfikacji tego, za co otrzymano dane mikropoświadczenie, kto je otrzymał i przez kogo zostało wydana. Wszystkie te informacje są niczym innym jak “odciskiem palca” na rynku pracy. Dzięki nim możemy śledzić rozwój edukacyjny i zawodowy danej osoby. Możliwość ich gromadzenia bądź udostępniania w internecie pozwala w prostszy i szybszy niż wcześniej sposób na przedstawienie portfolio naszych umiejętności. Ponadto mikropoświadczenia dają możliwość budowania motywacji, śledzenia ścieżek rozwoju oraz osiągnięć edukacyjnych, a także uświadamiania kompetencji. Korzystają z nich przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje pozarządowe na całym świecie. 

Jak powstał system Open Badges?

Prace nad Open Badges rozpoczęła Fundacja Mozilla i Fundacja MacArthurów w 2010 roku. Pierwszą wersję standardu, określoną mianem „beta”, udostępniono dwa lata później. W 2013 roku upubliczniono system,  który szybko znalazł szerokie i praktyczne zastosowanie w Ameryce Północnej, Australii i Europie. W latach 2014–2015 standard Open Badges zaimplementowano w międzynarodowych korporacjach branży IT, takich jak IBM czy Microsoft. Od tego czasu wzrasta liczba organizacji, osób indywidualnych czy naukowców, którzy biorą udział w stosowaniu i rozwijaniu standardu. Prace te doprowadziły do powstania wersji 2.0 opublikowanej w 2018 roku, aktualnie obowiązuje Open Badge 2.1. 

Wkrótce więcej szczegółów i informacji o katalogu kwalifikacji, z których można będzie uzyskać mikropoświadczenie.


MICROCREDENTIALS

NEW SOLUTIONS IN EDUCATION

Microcredentials are confirmations of smaller learning outcomes compared to traditional diplomas or postgraduate certificates. They allow individuals to validate the acquisition of new skills or the expansion of existing ones. These skills include not only those gained through formal education at schools or universities or during various courses but also those acquired through self-directed learning.

Why is it worth collecting microcredentials?

 • Microcredentials offer the ability to confirm specific skills.
 • Microcredentials set individuals apart from others with similar educational backgrounds and professional experiences.
 • Microcredentials serve as motivation for continuous personal development. For example, individuals participating in academic conferences or other educational events receive valuable information, and microcredentials provide a means to document this knowledge.
 • Microcredentials provide an opportunity for individuals who hold specific job positions but also perform additional tasks, making it challenging to verify skills beyond their job descriptions. Microcredentials offer a solution for this situation.
 •  Microcredentials are now being issued by schools, universities, reputable institutions, and companies based on transparent criteria, making them indisputable and always benefiting the holder.
 • Microcredentials help build individual digital portfolios for everyone.

Uniwersytet The Piastów Śląskich Medical University will be the first medical institution to issue digital microcredentials using the Open Badges standard.

Open Badges

Open Badges is an innovative international standard for digitally certifying verified achievements, skills, or competencies. This standard presents digital microcredentials with encoded and secured information essential for identifying the purpose of the microcredential, the recipient, and the issuer. All of this information is like a "fingerprint" in the job market, enabling us to track an individual's educational and professional development. The ability to collect or share these microcredentials online makes it easier and faster than ever to showcase our skill portfolio. Additionally, microcredentials provide the opportunity to motivate, track developmental paths and educational achievements, and raise awareness of competencies. Businesses, institutions, and non-governmental organizations worldwide benefit from them.

How the Open Badges system originated work on?

Open Badges began in 2010 by the Mozilla Foundation and the MacArthur Foundation. The first version, labeled as "beta," was made available two years later. In 2013, the system was made public and quickly found widespread and practical applications in North America, Australia, and Europe. In the years 2014-2015, the Open Badges standard was implemented in international IT corporations, such as IBM and Microsoft. Since then, the number of organizations, individuals, and researchers involved in the use and development of the standard has been growing. These efforts led to the creation of version 2.0 published in 2018, and currently, Open Badge 2.1 is in effect.

Stay tuned for more details and information about the qualification catalog from which you can obtain microcredentials.