Szkolenia lekarze/lekarze dentyści - Centrum Kształcenia Podyplomowego

Konferencje
Akty Prawne

Kontakt w sprawie kursów oraz specjalizacji z pracownikami CKP:

 

e-mail: elzbieta.adamczyk@umw.edu.pl tel. 71/ 784-11-57

e-mail: malgorzata.bednarska@umw.edu.pl tel. 71/ 784-11-60
e-mail: bernarda.brzozowska-jaryczewska@umw.edu.pl tel. 71/ 784-11-60

Informacje dla uczestników kursów:

  1. Rekrutacja na kursy obowiązkowe do specjalizacji odbywa się przez System Monitorowania Kształcenia w Elektronicznej karcie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego lub dla osób posiadających papierową Kartę szkolenia specjalizacyjnego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie www.cmkp.edu.pl

  2. Przebieg i organizacja kursu odbywa się na podstawie Regulaminu

  3. Uczestnik kursu, który zaliczył kurs otrzymuje zaświadczenie w wersji papierowej oraz w SMK.

Informacje dla organizatorów

Wszystkie kursy obowiązkowe do specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów organizowane przez jednostki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu muszą być zarejestrowane w Centrum Kształcenia Podyplomowego UMW (CKP).

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 lipca 2024 r. na wniosku

Wcześniej, po uzupełnieniu danych, należy wniosek w wersji elektronicznej przesłać do CKP do sprawdzenia formalnego na adres e-mail: elzbieta.adamczyk@umw.edu.pl

Wniosek zaaprobowany przez CKP oraz podpisany przez Kierownika Naukowego Kursu i Kierownika Katedry/Zakładu należy wysłać celem zaopiniowania do Konsultanta Krajowego w odpowiedniej dziedzinie medycyny.

Zaopiniowany pozytywnie przez Konsultanta Krajowego oryginał wniosku należy przekazać do CKP celem rejestracji. Do wniosku proszę dołączyć: wykaz osób realizujących usługi edukacyjne podczas kursu wykaz prac. z UMW, wykaz wykładowców spoza UMW oraz koszty materiałowe

Kursy doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Obowiązuje zgłoszenie kursu doskonalącego (spoza listy CMKP), które nie wymaga przesyłania do konsultanta krajowego. Pozostałe punkty przebiegu i rozliczania realizacji kursów, jak w przypadku kursów obowiązkowych.

ROZLICZANIE KURSÓW

  1. Nie później niż do 1 miesiąca przed datą rozpoczęcia planowanego kursu Kierownik Naukowy Kursu przysyła do CKP zaktualizowane wykazy osób, które będą realizować usługi edukacyjne podczas kursu (wykaz pracowników z UMW oraz wykaz wykładowców spoza UMW)

  1. Na podstawie złożonych wykazów CKP wysyła do osób prowadzących zajęcia (Zleceniobiorców) umowy oraz wzory rachunków i oświadczeń.

  2. Osoba prowadząca zajęcia niezwłocznie odsyła wypełnione i podpisane wszystkie otrzymane z CKP dokumenty, ponadto:

  1. Zleceniobiorca spoza UMW zatrudniony u innego pracodawcy przedstawia zaświadczenie o odprowadzaniu składek od wynagrodzeń do ZUS