Wydział Lekarski/ Faculty of Medicine

Konferencje
Akty Prawne
Wydział Lekarski/ Faculty of Medicine

Szkolenie praktyczne dla absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kierunku lekarskim prowadzonym w języku angielskim.

 

INFORMACJE DLA LEKARZY

1. Szkolenie praktyczne dla absolwentów kierunku lekarskiego będzie realizowane w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213.

2. Koordynator szkolenia praktycznego ze strony Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: dr n.med. Radosław Kempiński

3. Koordynator szkolenia praktycznego ze strony Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego: dr n.med. Radosław Kempiński

4. Kontakt Centrum Kształcenia Podyplomowego:

Agnieszka Wasilewska

Tel.71 784-17-93

Anna Hanc-Wójcik

tel.71 784-28-09

e-mail: stazeED-ckp@umw.edu.pl

5. Koszt udziału w szkoleniu praktycznym w roku akademickim 2024/2025 wynosi 45 000,00 zł/os.

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Na podstawie art. 15p. ust. 1 i 8 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1972) Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich oferuje swoim absolwentom Wydziału Lekarskiego w języku innym niż język polski możliwość realizacji 6-miesięcznego szkolenia praktycznego, które odpowiada zakresowi części klinicznej programu stażu podyplomowego.

Szkolenie praktyczne można odbyć nie później niż 2 lata od dnia uzyskania tytułu zawodowego lekarza.

W celu zgłoszenia chęci udziału, należy przesłać wypełniony formularz dostępny na dole strony.

 

 

na adres: stazeED-ckp@umw.edu.pl

Program szkolenia praktycznego został opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-szkolenia-praktycznego

 

Osoby zakwalifikowane do odbycia 6-miesięcznego szkolenia praktycznego zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

1. dostarczenia do Centrum Kształcenia Podyplomowego (przed datą rozpoczęcia szkolenia praktycznego):

  1. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do odbycia szkolenia praktycznego,
  2. zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych (Salmonella i Shigella).

2. dostarczenia do Centrum Kształcenia Podyplomowego potwierdzenia zawarcia umowy /polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków NWW (w ramach którego przysługuje zwrot m. in.  udokumentowanych kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego- dotyczy HIV, HBV, HCV) na okres dobywania szkolenia,

3. potwierdzenia szczepienia przeciwko WZW typu B,

4. okazania dyplomu ukończenia studiów do wglądu,

5. zawarcia z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu umowy o odbycie szkolenia praktycznego – treść umowy (pdf)

6. dostarczenia dowodu wpłaty zgodnie z ww. umową.

Po zawarciu umowy i dokonaniu odpłatności przez Uczestnika, CKP poinformuje drogą mailową o terminie i miejscu rozpoczęcia szkolenia praktycznego.

Po zakończeniu szkolenia praktycznego każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie wystawione przez Podmiot leczniczy i Uczelnie, potwierdzające jego realizację zgodnie
z ustanowionym przez Ministra Zdrowia programem.

UZNANIE 6-MIESIĘCZNEGO SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

1. Na podstawie art. 15p. ust. 3 cyt. ustawy, Minister Zdrowia w Polsce uznaje
w drodze decyzji staż podyplomowy za odbyty, na wniosek absolwenta studiów kierunku lekarskiego złożony w terminie 3 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia praktycznego.

2. Do wniosku lekarz dołącza:

zaświadczenie wydane przez podmiot leczniczy, w którym odbył szkolenie praktyczne oraz dokumenty obejmujące informacje i dane dotyczące:

1. czasu realizacji szkolenia praktycznego i miejsca jego odbywania,

2. osoby, która dokonała końcowego zaliczenia szkolenia praktycznego (imię, nazwisko i funkcja),

3. dyplom potwierdzający ukończenie studiów na kierunku lekarskim lub zaświadczenie o ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim.

4. Uczestnicy szkolenia praktycznego po jego zakończeniu mogą wystąpić z wnioskiem do Ministra Zdrowia o wydanie decyzji uznającej staż podyplomowy za odbyty indywidualnie.

5. Uczestnicy szkolenia zgodnie z par.4 ust.9 Regulaminu wysyłają dokumenty do Ministerstwa Zdrowia indywidualnie.

 

 

Practical training for graduates of the Medical University of Wroclaw for the medical faculty conducted in English.

INFORMATION FOR DOCTORS

1. Practical training for graduates of the medical faculty will be carried out

at the J. Mikulicz-Radecki University Clinical Hospital in Wroclaw.

Borowska 213 Street.

2. Coordinator of practical training on the part of the Medical University of Wroclaw: Dr. n.med. Radosław Kempiński.

3. Practical training coordinator from the side of the University Clinical Hospital: Dr. n.med. Radosław Kempiński.

4. Contact Center for Postgraduate Education:

Agnieszka Wasilewska

tel. 71 784 17 93

Anna Hanc-Wójcik

tel. 71 784 28 09

e-mail: stazeED-ckp@umw.edu.pl

5. The cost of participation in the practical training in the academic year 2024/2025 is PLN 45,000.00/ per person.

 ORGANIZATION OF PRACTICAL TRAINING

On the basis of Article 15p. Paragraphs 1 and 8 of the Law on the Profession of Physician and Dentist of December 5, 1996 (Journal of Laws of 2023, item 1972), the Piasts of Silesia Medical University offers its graduates of the Faculty of Medicine in a language other than Polish the opportunity to carry out a 6-month practical training, which corresponds to the scope of the clinical part of the postgraduate internship program.

Practical training can be completed no later than 2 years from the date of obtaining
a medical degree.

To apply, please send a completed form available at the bottom of the page.

 

To: stazeED-ckp@umw.edu.pl

The practical training program has been published on the Ministry of Health website available at: https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-szkolenia-praktycznego

Those qualified for the 6-month practical training are required to provide the following documents:

1. deliver to the Center for Postgraduate Education (prior to the date of commencement of practical training):

  1. a medical certificate that there are no health contraindications to the practical training,
  2. medical certificate for sanitary-epidemiological purposes (Salmonella and Shigella),

2. provide the Center for Postgraduate Education with confirmation of the conclusion of a contract / policy of third-party liability insurance and personal accident insurance (which includes reimbursement of documented costs of prophylactic post-exposure treatment - refers to HIV, HBV, HCV) for the period of training,

3. confirmation of vaccination against hepatitis B,

4. presentation of a graduation diploma for review,

5. conclude a contract with the Medical University of Piastów Śląskich in Wroclaw for the practical training - content of the contract (pdf).

6. provide proof of payment in accordance with the above agreement.

After the conclusion of the agreement and payment by the Participant, CKP will inform by email about the date and place of commencement of the practical training. Upon completion of the practical training, each Participant will receive a certificate issued by the University confirming its implementation in accordance with the program established by the Minister of Health.

RECOGNITION OF 6-MONTH PRACTICAL TRAINING

1. Pursuant to Article 15p. Paragraph 3 of the cited law, the Minister of Health in Poland recognizes. By way of a decision, postgraduate internship as having been completed, upon the application of a medical graduate submitted within 3 months from the date of completion of practical training.

2. The doctor shall attach to the application:

a certificate issued by the medical entity where he/she completed the practical training, and documents including information and data on:

1. the time of implementation of practical training and the place where it was held,

2. the person who completed the final credit of the practical training (name, surname and function).

3. a diploma confirming graduation from a medical course or a certificate of completion of a single master's degree in medicine.

4. Participants of the practical training, upon its completion, may apply to the Minister of Health for a decision recognizing the postgraduate training as individually completed.

5. Trainees, in accordance with par.4(9) of the Regulations, send documents to the Ministry of Health individually.

Personal questionnaire