Wydział Lekarsko- Stomatologiczny/ Faculty of Dentistry

Konferencje
Akty Prawne
Wydział Lekarsko- Stomatologiczny/ Faculty of Dentistry

Szkolenie praktyczne dla absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym w języku angielskim.

 

INFORMACJE DLA LEKARZY-DENTYSTÓW

 

1. Szkolenie praktyczne dla absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego będzie realizowane w  Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym przy ul. Krakowskiej 26, 50-425 Wrocław

2. Koordynator szkolenia praktycznego ze strony Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

lek. stom. Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz

3. Koordynator szkolenia praktycznego ze strony Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego: dr n. med. Małgorzata Kowalczyk-Zając

4. Kontakt Centrum Kształcenia Podyplomowego:

Agnieszka Wasilewska

tel. 71 784 17 93

Anna Hanc-Wójcik

Tel. 71 784 28 09

e-mail: stazeED-ckp@umw.edu.pl

5. Koszt udziału w szkoleniu praktycznym w roku akademickim 2024/2025 wynosi 45 000,00 zł/os.

 

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Na podstawie art. 15p. ust. 1 i 8 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1972) Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich oferuje swoim absolwentom Wydziału Lekarsko- Stomatologicznego w języku innym niż język polski możliwość realizacji 6-miesięcznego szkolenia praktycznego, które odpowiada zakresowi części klinicznej programu stażu podyplomowego.

Szkolenie praktyczne można odbyć nie później niż 2 lata od dnia uzyskania tytułu zawodowego lekarza dentysty.

W celu zgłoszenia chęci udziału, należy przesłać wypełniony formularz dostępny na dole strony.

na adres: stazeED-ckp@umw.edu.pl

Program szkolenia praktycznego został opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-szkolenia-praktycznego

Osoby zakwalifikowane do odbycia 6-miesięcznego szkolenia praktycznego zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

1. dostarczenia do Centrum Kształcenia Podyplomowego (przed datą rozpoczęcia szkolenia praktycznego):

  1. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do odbycia szkolenia praktycznego,
  2. zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych (Salmonella i Shigella).

2. dostarczenia do Centrum Kształcenia Podyplomowego potwierdzenia zawarcia umowy /polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków NWW (w ramach którego przysługuje zwrot m. in. udokumentowanych kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego- dotyczy HIV, HBV, HCV) na okres dobywania szkolenia,

3. potwierdzenia szczepienia przeciwko WZW typu B oraz Covid 19,

4. okazania dyplomu ukończenia studiów do wglądu,

5. zawarcia z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu umowy
o odbycie szkolenia praktycznego – treść umowy: (pdf),

6. dostarczenia dowodu wpłaty zgodnie z ww. umową.

Po zawarciu umowy i dokonaniu odpłatności przez Uczestnika, CKP poinformuje drogą mailową o terminie i miejscu rozpoczęcia szkolenia praktycznego.

Po zakończeniu szkolenia praktycznego każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie wystawione przez Podmiot leczniczy i Uczelnię potwierdzające jego realizację zgodnie
z ustanowionym przez Ministra Zdrowia programem.

UZNANIE 6-MIESIĘCZNEGO SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

1. Na podstawie art. 15p. ust. 3 cyt. ustawy, Minister Zdrowia w Polsce uznaje w drodze decyzji staż podyplomowy za odbyty, na wniosek absolwenta studiów kierunku lekarsko-dentystycznego złożony w terminie 3 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia praktycznego.

2. Do wniosku lekarz-dentysta dołącza: zaświadczenie wydane przez podmiot leczniczy, w którym odbył szkolenie praktyczne oraz dokumenty obejmujące informacje i dane dotyczące:

3. czasu realizacji szkolenia praktycznego i miejsca jego odbywania,

4. osoby, która dokonała końcowego zaliczenia szkolenia praktycznego (imię, nazwisko i funkcja),

5. dyplom potwierdzający ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym lub zaświadczenie o ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym.

6. Uczestnicy szkolenia praktycznego po jego zakończeniu mogą wystąpić z wnioskiem do Ministra Zdrowia o wydanie decyzji uznającej staż podyplomowy za odbyty indywidualnie.

7. Uczestnicy szkolenia zgodnie z par. 4, ust.9 Regulaminu wysyłają dokumenty do Ministerstwa Zdrowia indywidualnie.

 

 

 

 

Practical training for graduates of the Medical University of Wroclaw for the medical and dental faculty conducted in English.

 

INFORMATION FOR DOCTORS-DENTISTS

 

1. Practical training for graduates of the Faculty of Medicine and Dentistry will be carried out at the University Dental Center at 26 Krakowska Street, 50-425 Wroclaw.

2. Coordinator of practical training at the University Medical Center in Wroclaw:

 dr. stom. Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz

3. Coordinator of practical training of the University Dental Center:

dr. n. med. Małgorzata Kowalczyk-Zając

4. Contact Center for Postgraduate Education: 

Agnieszka Wasilewska

tel. 71 784 17 93, 

Anna Hanc-Wójcik

tel. 71 784 28 09

e-mail: stazeED-ckp@umw.edu.pl

5. The cost of participation in the practical training in the 2024/2025 academic year is PLN 45,000.00/ per person.

 

ORGANIZATION OF PRACTICAL TRAINING

 

On the basis of Article 15p. Paragraphs 1 and 8 of the Law on the Profession of Physician and Dentist of December 5, 1996 (Journal of Laws of 2023, item 1972), the Piasts of Silesia Medical University offers its graduates of the Faculty of Medicine and Dentistry in a language other than Polish the opportunity to carry out a 6-month practical training, which corresponds to the scope of the clinical part of the postgraduate internship program.

 

Practical training can be completed no later than 2 years from the date of obtaining the professional title of a dentist.

 

To apply, please send a completed form available at the bottom of the page.

 

To: stazeED-ckp@umw.edu.pl

The practical training program has been published on the Ministry of Health website available at: https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-szkolenia-praktycznego

Those qualified for the 6-month practical training are required to provide the following documents:

 

1. provide to the Center for Postgraduate Education (before the date of commencement of practical training):

  1.  a medical certificate that there are no health contraindications to practical training,
  2. medical certificate for sanitary-epidemiological purposes (Salmonella and Shigella),

2. provide the Center for Postgraduate Education with confirmation of the conclusion of a contract / policy of third-party liability insurance and personal accident insurance NWW (which includes reimbursement of documented costs of post-exposure prophylactic treatment - refers to HIV, HBV, HCV) for the period of training,

3. confirmation of vaccination against hepatitis B and Covid 19,

4. presentation of a graduation diploma for review,

5. conclusion of an agreement with the Piastów Śląskich Medical University in Wroclaw for practical training - content of the agreement: (pdf),

6. provide proof of payment in accordance with the above agreement.

 

Once the contract has been concluded and the Participant has made payment, the CKP will inform the Participant by email of the date and place where the practical training will begin. Upon completion of the practical training, each Participant will receive a certificate issued by the Treatment Entity and University confirming its implementation in accordance with the accordance with the program established by the Minister of Health.

 

RECOGNITION OF 6-MONTH PRACTICAL TRAINING

 

1. Pursuant to Article 15p. Paragraph 3 of the cited law, the Minister of Health in Poland recognizes by decision postgraduate training as having been completed, upon the application of a graduate doctor-dentist submitted within 3 months from the date of completion of practical training.

2. The doctor-dentist shall attach to the application:

a certificate issued by the medical entity where he/she completed the practical training and documents including information and data on:

1. the time of practical training and the place where it was held,

2. the person who completed the final credit of the practical training (name, surname and function).

3. a diploma confirming the completion of a dental degree or a certificate of completion of a single master's degree in dental studies.

4. Participants in practical training, upon completion, may apply to the Minister of Health for a decision recognizing postgraduate training as individually completed.

5. Trainees in accordance with para. 4, para. 9 of the Regulations they send documents to the Ministry of Health individually.

 

 

Personal questionnaire